Върни се горе

На етап „номиниране на компетентни институции, органи и организации“ следва кандидата да предостави изискуемите документи, от които да е видно, че има финансов капацитет. Осигуряването на финансовия ресурс е решение на кандидата.
При разписването на проекта, кандидатът, съвместно с партньорите от страните-членки, ще избере най-подходящата форма за изпълнение на поетите от него задачи. Ако се наложи възлагане на дейности, то това трябва да се изпълни по реда на националното и европейското законодателство.
Посочените, към конкретна сфера на действие, суми в скоби, представлява общия бюджет по конкретната сфера, който е предназначен да се подели между всички номинирани участници от държавите-членки (ДЧ), които ще изявят интерес да участват в тези проекти. Това не представлява сума, определена за България. Грантовете са за проекти, които подкрепят сътрудничество между ДЧ на ЕС и често, в конкретна сфера, броят участници може да надвиши 15 държави членки.
Чрез настоящата процедура за подбор ще бъде избран, за всяка от осемте сфери на Съвместни действия, ще бъде избран само един кандидат, чиято номинация ще бъде изпратена до Изпълнителна агенция за здраве, храни и потребители (CHAFEA) към ГД „Здравеопазване и защита на потребителите“ към Европейската комисия.
Не трябва да се кандидатства с вече стартиран проект. На този етап, задача на всяка държава, е да номинира кандидати по всяко съвместно действие и да изпрати формулярите за номинации. Кандидатите трябва да са наясно какво биха желали да изпълнят в рамките на конкретната сфера от Съвместните действия. Това е причината, поради която Министерство на здравеопазването се нуждае от информация за това какво конкретно планира да извърши кандидата по определеното от него съвместно действие.
Не е задължително да са по европейски програми. В поканата изрично е посочено, че информацията, която се предоставя за изпълнените проекти следва да е в сферата на съвместното действие, по което би желал да кандидатства участника.
Под „работни теми“ се има предвид конкретни дейности, които кандидатът би желал да изпълни в рамките на сферата на конкретното съвместно действие.
Нашият интернет проект цели осигуряване на максимална достъпност на информацията за пациенти и създаване на възможност за обратна връзка към лекарите, за споделяне на добри медицински практики от лекарите. Вписват ли се такива цели в тази точка или се има предвид само изграждането на различни бази данни? Този въпрос касае подготовката на конкретния проект, което ще е предмет на договаряне с номинираните участници от останалите държави-членки. Принципно, по Третата многогодишна програма за действие на Европейския съюз в областта на здравето (2014-2020 г.) се подкрепят проекти, които имат значение на ниво ЕС. Национални проекти, които нямат такъв ефект не са допустими за финансиране. В случая, ако Вашата проектна идея бъде приета от останалите заинтересовани държави-членки и на тяхна територия също се изгради такава свързаност, то тогава финансирането е допустимо, тъй като ще може да се измери ефект на европейско ниво.
Търговските дружества не са допустими за финансиране по този финансов механизъм, т.е. Съвместните действия. Посочената, във въпроса, препратка, ясно посочва, че допустимите кандидати зависят от вида на финансовия механизъм изброява потенциалните кандидати по всички видове механизми. Видно от публикуваната на интернет страницата, от Изпълнителната агенция за здраве, храни и потребители, информация търговските дружества са допустим кандидат по финансовия механизъм, наречен „Тръжни процедури“, но не и по „Съвместни действия“ За справка: http://ec.europa.eu/chafea/health/projects.html