Върни се горе

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА ТРЕТАТА ЗДРАВНА ПРОГРАМА НА ЕС 2014-2020 г.

                   

Европейската комисия публикува покана в рамките на Работния план за 2016 г. на Третата многогодишна програма за действие на ЕС в областта на здравето за представяне на предложения за пилотни проекти в следните тематични области:

 

PP-02.01.2016: Пилотен проект - Създаване на регистър на редките вродени малформации (като част от Регистъра на редките заболявания), базирайки се на структурата, организацията и опита на Регистъра на вродените малформации;

 

PP-02.02.2016: Пилотен проект - Достъп до грижи за психичното здраве и подобряване на грамотността по отношение на психичното здраве;

 

PP-03.02.2016: Пилотен проект - тежки психични разстройства и рискът от насилие: пътища чрез грижа и ефективни стратегии за лечение;

 

PP-4.2.2016: Пилотен проект - ИНТЕГРИРАНЕ: Разработване на интегрирани стратегии за наблюдение и лечение на хронични и ревматични заболявания: ролята на показателите за качество и резултатите, съобщавани от пациентите в допълнение към лекарската оценка на активността на заболяванията и вредата от тях;

 

PP-02.05.2016: Пилотен проект - Курсове за основна превенция за момичета, живеещи в райони с по-висок риск от рак на гърдата.

 

Крайният срок за подаване на предложенията е 31 януари 2017 г., 17:00 часа, брюкселско време.

       

Предложенията се подават онлайн чрез системата на ЕС за електронен обмен на Портала за участници в изследвания и иновации.

 

Съгласно критериите за допустимост, кандидатите трябва да бъдат организации, учредени в съответствие с действащото право, държавни органи, органи от публичния сектор, по-специално изследователски и здравни институции, университети и висши учебни заведения. Предложенията трябва да бъдат подадени от консорциуми на юридически лица или от самостоятелно юридическо лице, създадени в държава-членка на ЕС.

 

По-подробна информация и всички необходими документи относно публикуваната покана могат да бъдат намерени на следния интернет адрес:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/3hp/calls/pp-2-2016.html#c,topics=callIdentifier/t/PP-2-2016/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc