Върни се горе

Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (CHAFEA) публикува покана за представяне на проектни предложения за отпускане на финансова помощ за конкретни действия под формата на безвъзмездни средства за проекти по Третата здравна програма на Европейския съюз 2014-2020 г.

С поканата са определени пет области за представяне на предложения за проекти със следните индикативни суми:

Приоритетни области

Индикативна сума

Здравеопазване на мигрантите: Добри практики в предоставянето на грижи за уязвими мигранти и бежанци

4 500 000 евро

Събиране на знания и обмен на добри практики в областта на мерките за намаляване употребата на алкохол от непълнолетни и злоупотребата с алкохол

1 200 000 евро

Събиране на знания и обмен на добри практики в областта на мерките за предотвратяване незаконната употреба на наркотици в съответствие с минималните стандарти за качество за намаляване търсенето на наркотици

600 000 евро

Подкрепа на държавите-членки и заинтересованите страни за справяне с предизвикателствата на хроничните заболявания

2 500 000 евро

Подбор и защита на донори

550 000 евро

 

Кандидатите трябва да бъдат организации, учредени в съответствие с действащото право, държавни органи, органи от публичния сектор, по-специално изследователски и здравни институции, университети и висши учебни заведения. Кандидатите, участващи в проектното предложение, трябва да бъдат различни юридически лица (т.е. независими един от друг) от най-малко 3 страни, участващи в програмата.

Максималната продължителност на проектите следва да не надвишава 36 месеца.

Проектни предложения могат да се подават само по електронен път чрез системата за електронен обмен на ЕС.

Крайният срок за подаване на предложенията е 2 юни 2016г.

Подробна информация относно поканата за представяне на проектни предложения и процедурата за кандидатстване може да бъде намерена на официалната интернет страница на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство  и храните: http://ec.europa.eu/chafea/health/calls-projects.html .