Върни се горе

Обща информация

Третата многогодишна програма за действие на Европейския съюз в областта на здравето е основният инструмент, чрез който Европейската комисия осъществява здравната стратегия на Съюза и цели да подобри здравето в Европа, като насърчава сътрудничеството между държавите-членки за подобряване на политиките в областта на здравето, които са в полза на гражданите. Програмата има за цел да подпомага и допълва инициативите на държавите-членки в областта на здравето и се изпълнява на база годишни работни планове, определящи конкретни действия в приоритетните области, утвърдени в нея.

Третата многогодишна програма за действие на Европейския съюз в областта на здравето за периода 1 януари 2014 г. - 31 декември 2020 г. е създадена с Регламент (ЕС) № 282/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. Общият ѝ бюджет е в размер на 449,4 млн. евро

Регламент по Програмата
PDF файл, 1,2 MB, качен на 05.04.2016

pdf document

Програмата има 4 общи цели:

  1. Промоция на здравето, профилактика на болестите и създаване на среда, благоприятстваща здравословен начин на живот, при отчитане на принципа "здраве във всички политики".
  2. Защита на гражданите на Съюза от сериозни трансгранични заплахи за здравето.
  3. Принос за новаторски, ефикасни и устойчиви системи за здравеопазване.
  4. Улесняване на достъпа на гражданите на Съюза до по-добро и по-безопасно здравно обслужване.

Здравната програма се управлява от Европейската комисия със съдействието на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните (The Consumer, Health, Agriculture and Food Executive Agency - CHAFEA). Агенцията организира покани за представяне на предложения за проекти и за безвъзмездни средства за оперативни разходи.

На 1 март 2016 г. е приет Годишният план за работа през 2016 г. по Третата здравна програма на Европейския съюз за периода 2014 – 2020 г., който е достъпен на следния адрес: Health Programme - Annual work plan for 2016

В годишния работен план са определени приоритетните области и критериите за финансиране на действия по програмата. Въз основа на това се публикуват покани за представяне на проектни предложения, с подробно описание на различните видове схеми за финансиране и процедурите, които следват, както и правилата за участие.

Повече информация относно програмата и поканите за представяне на проектни предложения може да бъде намерена на официалните интернет страници на Европейската комисия и Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните .