Върни се горе

Във връзка с изпълнението на Третата многогодишна програма за действие на Европейския съюз в областта на здравето (2014-2020 г.) през 2016 г. са планирани грантови схеми за изпълнение на действия, съфинансирани от Европейската комисия и властите на държавите-членки ( „Съвместни действия“).

Работният план за 2016 г. предвижда приблизително 13,8 милиона евро за съвместни действия в следните сфери:

  • JA-01-2016. Качество на превенцията на ХИВ/СПИН/ППИ, вирусен хепатит и на туберкулоза и връзката с лечението (2 милиона евро съфинансиране от ЕС).
  • JA-02-2016 Действия в областта на хроничните заболявания (5 милиона евро съфинансиране от ЕС).
  • JA-03-2016 Контрол на тютюна (2 милиона евро съфинансиране от ЕС).
  • JA-04-2016 Антимикробна резистентност и инфекции, свързани със здравни грижи (4 милиона евро съфинансиране от ЕС).
  • JA-05-2016 Оторизация на процесите по подготовката на кръв, тъкани и клетки (800 000 евро съфинансиране от ЕС).

Съвместните действия са един от инструментите за финансиране по Третата многогодишна програма за здраве (2014 – 2020 г.).

Участието на държавите-членки в съвместни действия се предвижда да се осъществява на базата на предварително номинирани от всяка държава участници.

Особеност на предложенията за подобни дейности е наличието на действително европейско измерение или ясна добавена стойност (принос) от действието за целия Европейски съюз. Съвместните действия представляват сътрудничество с колкото се може повече ключови участници от държавите-членки за разработване / споделяне / усъвършенстване на тестови инструменти, методи и подходи към конкретни въпроси или дейности, и да участва в изграждането на капацитет в ключови области на интерес.

Финансиране

Финансирането ще бъде предоставено посредством директни грантови схеми, т.е. само чрез процедура за директно предоставяне, чрез Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването и храните. Финансовото участие на ЕС е 60% от общите допустими разходи, като в случай на действия от особена полза то може да достигне 80 %. Оставащата част за съфинансиране се поема (съответно 40% или 20%) от основния и асоциираните партньори.

Общи принципи при финансирането на съвместни действия

  • Участниците следва да имат собствени финансови ресурси за съфинансиране;
  • Безвъзмездните средства не могат да имат за цел или резултат създаването на печалба за организацията участник;
  • Допустими са разходите, извършени след датата на подписване на споразумението за отпускане на безвъзмездна финансова помощ;
  • Не се допуска дублиране на финансирането и съответно за всяка дейност може да се отпусне само една сума безвъзмездни средства за един бенефициент.

Допустими кандидати

В съответствие с Третата програма за здраве органи от публичния сектор, включително научни и здравни институции, университети и други висши учебни заведения, както и неправителствени организации могат да получат мандат да участват в съвместно действие от името на държавата-членка/страната, участваща в Третата здравна програма.