Върни се горе

Proekt-Vilner.png

Проект: 2019-BG-IA-0080 „Създаване на общи трансгранични услуги за електронно здравеопазване в България“

Програма: Механизъм за свързване на Европа (Connecting Europe Facility) 2014 – 2020 Програмата се управлява от Изпълнителна агенция „Иновации и мрежи“ (INEA) към Европейската комисия

Продължителност на проекта: 01.07.2020 г. -  28.06.2024 г.

Общ бюджет: 1 291 425 евро (968 569 евро финансиране от CEF и 322 856 евро национално съфинансиране)

Успешното стартиране на проект „Разработване и въвеждане/внедряване на Национална здравна информационна система (НЗИС) позволи на Министерство на здравеопазването да кандидатства и да бъде одобрена за получаване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на механизма за свързване на Европа, за изпълнение на проект "Създаване на общи трансгранични услуги за електронно здравеопазване в България".    

Проектът цели осигуряване на необходимите условия и инфраструктура за включването на  България в партньорската мрежа за електронно здравеопазване на държавите – членки на Европейския съюз (ЕС), стартиране на ефективен и защитен обмен на данни и предоставяне на качествени трансгранични здравни услуги за българските граждани.

С приключване на проекта, в средата на 2024 г., пациентите ще могат да изпълняват издадените им електронни рецепти, както в България, така и на територията на останалите страни от ЕС и да ползват трансгранично здравно обслужване.

Проектните дейности са насочени към създаване на организационна структура и съгласувани инструменти, които да допринесат за:

  • безопасна трансгранична здравна грижа и бърз достъп до ефективни лекарствени продукти чрез сигурен обмен на информация за пациента между европейските здравни системи (по-специално трансфер на обобщени данни от пациентското досие и електронни рецепти);
  • намаляване честотата на медицинските грешки посредством осигуряване на актуална и достъпна здравна информация за пациента;
  • осигуряване на ключова информация за медицинските специалисти при спешни ситуации и спестяване на ненужни диагностични процедури.

В изпълнение на проекта, Министерството на здравеопазването ще подготви, тества, внедри и интегрира трансгранични информационни услуги за електронно здравеопазване и ще създаде Национална контактна точка за електронно здравеопазване (NCPeH), която да ги предоставя. Българската NCPeH ще бъде изградена в съответствие с най-добрите европейски практики и ще осигурява надеждна връзка на наличната национална инфраструктура с европейската мрежа за обмен на здравни данни.  По проекта се предвижда и обучение на медицинските специалисти за активно и ефективно използване на услугите.

Реализацията на проекта ще допринесе за постигане на общите цели за свързаност в рамките на ЕС. Проектът ще подпомогне развитието на електронно здравеопазване в България и ще подобри достъпа до качествени и ефективни здравни услуги за българските граждани.