Върни се горе

*English below

На вниманието на всички лица, на които им предстои пътуване до Република България

 

Със Заповед № РД-01-977/ 26.11.2021 г., на министъра на здравеопазването са въведени временни противоепидемични мерки, относно влизане на лица, пристигащи от други държави, на територията на Република България, считано от 1.12.2021 г. до 31.03.2022 г., съобразно оценка на разпространението на COVID-19 в съответната държава по критерии и поставяне на държавите в цветови зони.

Съгласно посочената заповед държавите, от които пристигат лицата на територията на Република България, са разделени в три цветови зони съобразно оценка на разпространението на COVID–19 – зелена, оранжева и червена.

Списъкът на държавите по цветови зони се съдържа в Приложение № 1 към заповедта. Списъкът се преглежда периодично и при необходимост се обновява на всеки 14 дни, а при влошаване на епидемичната ситуация в съответна държава може да се обновява и по-често.

1. Какви временни противоепидемични мерки са въведени за лица, пристигащи от зелена зона?

Лицата, пристигащи от държави, попадащи в зелена зона се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС.

Лицата, които не представят документ се поставят под карантина за 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

Поставеното под карантина лице може да направи изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или бърз антигенен тест от посочените в Приложение № 2 не по-рано от 72 часа от пристигането си в страната. В случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината на лицето се счита за преустановена от деня, следващ регистрирането на резултата в Националната информационна система за борба с COVID-19.

2. Какви временни противоепидемични мерки са въведени за лица, пристигащи от оранжева зона?

Лицата се допускат на територията на страната при представяне на валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация, за преболедуване или за проведено изследване или на аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС.

Лицата, които не представят документ по се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

Поставеното под карантина лице може да направи изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19 или бърз антигенен тест от посочените в Приложение № 2 не по-рано от 72 часа от пристигането си в страната. В случай на отрицателен резултат от проведеното изследване, карантината на лицето се счита за преустановена от деня, следващ регистрирането на резултата в Националната информационна система за борба с COVID-19.

3. Какви временни противоепидемични мерки са въведени за лица, пристигащи от червена зона?

На територията на страната се допускат само лица, които са:

- български граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членове на техните семейства;

- граждани на Европейския съюз, на Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, на държавите по Приложение № 4 и членовете на техните семейства, които пристигат от държава-членка на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство, от Конфедерация Швейцария, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия и от държава по Приложение № 4, и които притежават валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или за изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или равностоен на тях документ по Приложение № 4;

- медицински специалисти, медицински научни работници, социални работници и техните ръководители, когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия;

- работници, които участват в доставките на лекарствени продукти, медицински изделия и лични предпазни средства, медицинска апаратура, включително при инсталирането и поддръжката ѝ;

- официални длъжностни лица (държавни ръководители, членове на правителства и др.) и членовете на техните делегации, както и дипломати, членове на административно-техническия персонал на задгранични представителства, служители на международни организации, военнослужещи, служители на службите за сигурност и обществения ред и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения, както и членовете на техните семейства;

- лица, пътуващи по хуманитарни причини по смисъла на § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България;

- сезонни земеделски работници и работници в областта на туризма;

- чужди граждани, за получаване на указ по Закона за българското гражданство за придобито българско гражданство, удостоверено с писмо на Министерство на правосъдието;

 - чужди граждани, приети за обучение във висши училища на територията на страната, удостоверено с документ от съответното висше училище, извън случаите по т. 5.10, както и чуждестранни студенти, извън посочените в т. 5.6., притежаващи виза тип „Д” за дългосрочно пребиваване с цел обучение;

- лица, извън посочените, получили одобрение от министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместник-министър, направено въз основа на мотивирано писмено предложение на министър, когато това се налага от особено важни конкретни причини. За тези лица могат да се определят конкретни противоепидемични мерки, посочени в одобрението.

Лицата по т. се допускат на територията на страната при представяне на  валиден цифров COVID сертификат на ЕС за ваксинация или за преболедуване или аналогичен документ, или на отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19, удостоверено чрез валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен документ, съдържащ същите данни като цифровия COVID сертификат на ЕС за изследване.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членове на техните семейства, които не представят документ се допускат на територията на страната и се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

4. За кои държави са въведени специфични противоепидемични мерки, поради наличие на информация за констатирана значителна негативна промяна в епидемичната ситуация, и какви са условията за влизане в страната?

На територията на страната не се допускат лица, пристигащи от следните държави от червената зона: Република Мозамбик, Република Боствана, Република Южна Африка, Лесото, Есватини, Република Намибия и Република Зимбабве, с изключение на лицата, които са български граждани и на лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства, пристигащи от тези  държави се поставят под карантина за срок от 10 дни в дома или в друго място за настаняване, в което лицето е посочило, че ще пребивава, с предписание, издадено от директора на съответната регионална здравна инспекция или оправомощен от него заместник-директор.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства задължително предоставят по електронна поща на регионалната здравна инспекция, която ги е поставила под карантина, документ с резултат от проведено от 10-тия до 12-тия ден от влизането на територията на страната изследване по метода на полимеразно верижна реакция за доказване на COVID-19.

5. Какви са изискванията към документа за завършен ваксинационен курс срещу COVID-19, който следва да се предостави на граничния здравен контрол?

„Валиден COVID сертификат на ЕС за ваксинация или аналогичен на него документ“ означава документ за завършен ваксинационен курс срещу COVID-19.

За завършен ваксинационен курс се приема поставянето на съответен брой дози от дадена ваксина срещу COVID-19, посочени в Приложение № 3 от заповедта и изтичането на 14-дневен период, считано от датата на поставяне на последната доза.

За завършен ваксинационен курс се счита и комбинираният прием на една доза ваксина Vaxzevria/ AZD1222 с една доза ваксина Comirnaty/ BNT162b2 (Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine).

Документът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дата на която е поставена последната получена доза ваксина срещу COVID-19, пореден номер на дозата, както и общия брой дози при ваксини, които се поставят двукратно, търговско наименование на поставената ваксина срещу COVID-19, наименование на производителя/притежателя на разрешението за употреба, държава от която е издаден и наименованието на издаващия компетентен орган, а за сертификата на ЕС – и неговия уникален идентификатор.

6. Какви са изискванията към документа, който могат да предоставят на граничния здравен контрол преболедувалите COVID-19 лица, за да влязат в страната?

„Валиден цифров COVID сертификат на ЕС за преболедуване“  е документ, който удостоверява, че лицето е преболедувало COVID-19 и който е валиден за периода от 11-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа. Сертификатът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дата на първия положителен резултат от NAAT изследване и положителен резултат (Positive), данни за органа, издаващ документа, държава, в която е направено изследването и неговия уникален идентификатор. „Изследване NAAT“ означава молекулярно изследване за амплификация на нуклеинови киселини, като например полимеразна верижна реакция с обратна транскриптаза (RT-PCR), циклично медиирана изотермична амплификация (LAMP) и техники с транскрипционно медиирана амплификация (TMA), използвани за откриване на наличието на рибонуклеинова киселина на SARS-CoV-2 (RNA).

Аналогичен на цифровия COVID сертификат на ЕС за преболедуване документ е документ, който удостоверява, че лицето е преболедувало COVID-19, и който е валиден за периода от 11-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа. Документът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дата на първия положителен резултат от PCR изследване или от бърз антигенен тест и положителен резултат (Positive), данни за лечебното заведение, извършило изследването (наименование, адрес или други данни за контакт) или за органа, издаващ документа и държавата, в която е направено изследването.

7. Какви са изискванията към документа, показващ отрицателен резултат от проведено изследване, който лицата, пристигащи от държави в зелена или оранжева зона, могат да предоставят на граничния здравен контрол, за да влязат в страната?

„Валиден цифров COVID сертификат на ЕС за изследване“ или аналогичен на него документ е документ, показващ отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция или отрицателен резултат от проведен до 48 часа преди влизането в страната бърз антигенен тест, считано от датата на пробонабиране, вписана в документа. Документът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, вид на изследването, изписан на латиница метод (PCR или RAT) и отрицателен резултат (Negative), дата и час на вземане на проба за изследване, търговско наименование и производител на теста (задължително за бързите антигенни тестове), наименование на лабораторията/лечебното заведение, извършило изследването, държава, в която е направено изследването и орган, издал сертификата/документа, а за сертификата на ЕС – и неговия уникален идентификатор.

8. Какви са изискванията към документа, показващ отрицателен резултат от проведено изследване, който лицата, пристигащи от държави в червена зона, могат да предоставят на граничния здравен контрол, за да влязат в страната?

Валидният цифров COVID сертификат на ЕС за изследване или аналогичен на него документ, който следва да представят лицата, пристигащи от държави в червена зона, трябва да удостоверява отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизането в страната изследване по метода на полимеразна верижна реакция, считано от датата на пробонабиране, вписана в документа. Документът трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, вид на изследването, изписан на латиница метод (PCR) и отрицателен резултат (Negative), дата и час на вземане на проба за изследване, търговско наименование и производител на теста, наименование на лабораторията/лечебното заведение, извършило изследването, държава, в която е направено изследването и орган, издал сертификата/документа, а за сертификата на ЕС – и неговия уникален идентификатор.

! За равностойни на цифровия COVID сертификат на ЕС се приемат и установените за еквивалентни от Европейската комисия с акт за изпълнение сертификати за COVID-19, издадени от трета държава в съответствие със стандарти и технологични системи, които са оперативно съвместими с рамката за доверие за Цифровия COVID сертификат на ЕС. Списъкът на държавите, чиито сертификати за ваксинация, изследване и преболедуване на COVID-19 се считат за равностойни на цифровия COVID сертификат на ЕС е посочен в Приложение № 4.

9. Кои са държавите, чиито  сертификати  за  ваксинация, изследване и преболедуване на COVID-19 се считат за равностойни на цифровия COVID сертификат на ЕС?

Списъкът е посочен в Приложение № 4 на заповедта.

Списък на държавите, чиито сертификати за ваксинация, изследване и преболедуване на COVID-19 се считат за равностойни на цифровия COVID сертификат на ЕС:

Република Северна Македония, Република Сан Марино, Конфедерация Швейцария, Република Турция, Украйна, Държавата град Ватикан (само по отношение на издаваните сертификати за ваксинация), Княжество Андора, Република Албания, Фарьорските острови, Княжество Монако, Република Панама, Кралство Мароко, Израел, Армения, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Кралство Норвегия, Исландия, Княжество Лихтенщайн, Република Сърбия, Република Сингапур, Тогоанска република, Грузия, Република Молдова и Нова Зеландия.

10. Кои лица могат да бъдат допуснати на територията на страната, без да е необходимо да представят документи за COVID-19, независимо от зоната от която пристигат?

На територията на страната се допускат, без да е необходимо да представят документи за COVID-19, лица, пристигащи от държави извън тези по т. 4.6.( Република Мозамбик, Република Боствана, Република Южна Африка, Лесото, Есватини, Република Намибия и Република Зимбабве), които са:

- водачи и стюарди на автобуси, извършващи международен превоз на пътници;

- водачи на товарни автомобили, които извършват или приключват международен превоз на товари и стоки при влизане на територията на Република България;

- членове на екипажите на плавателни съдове и лицата, ангажирани с поддръжката на плавателните съдове, които при влизането си на територията на Република България изпълняват служебните си задължения;

- членове на екипажа на въздухоплавателно средство, което извършва полети от и до летища за обществено ползване на територията на Република България и лицата, ангажирани с техническо обслужване на въздухоплавателни средства;

- погранични работници (лица, които живеят в Република България и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до държава-членка на Европейския съюз, Република Турция, Република Сърбия или Република Северна Македония, с цел упражняване на дейност като наето или като самостоятелно заето лице, както и лица, които живеят в посочените държави и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република България с цел упражняване на дейност като наето или като самостоятелно заето лице);

- ученици, студенти и докторанти, които живеят в Република Гърция, Република Турция, Република Сърбия, Република Северна Македония и Румъния и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република България с цел обучение, както и ученици, студенти и докторанти, които живеят в Република България и пътуват всекидневно или най-малко веднъж седмично до Република Гърция, Република Турция, Република Сърбия, Република Северна Македония и Румъния с цел обучение;

- лица, които преминават транзитно през територията на Република България, в случаите, когато може да се гарантира незабавното напускане на територията на Република България;

- деца до навършване на 12-годишна възраст, независимо от зоната, в която попада държавата от която пристигат;

- лица, пристигащи от държави, с които Република България е постигнала споразумение на реципрочна основа за свободно преминаване на техни граждани и лица със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване и членове на техните семейства, при пристигане от другата държава. Към момента няма такива държави;

- граждани на Република Гърция, Румъния, Република Турция, Република Сърбия и Република Северна Македония, които са приети за обучение във висши училища на територията на страната, удостоверено с документ от съответното висше училище.

11. Необходимо ли е за децата да се представя документ, показващ отрицателен резултат от изследване по метода на полимеразна верижна реакция или отрицателен резултат от проведен бърз антигенен тест преди влизане в страната?

За децата до навършване на 12-годишна възраст, независимо от зоната, в която попада държавата от която пристигат, не е необходимо да се представя документ, показващ отрицателен резултат от изследване по метода на полимеразна верижна реакция или отрицателен резултат от проведен бърз антигенен тест преди влизане в страната.

12. Кой е член на семейството на български гражданин?

По отношение на гражданите на държави членки на Европейския съюз и държавите от ЕИП и Швейцария се прилага Законът за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.

Съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на този закон, член на семейството на гражданин на Европейския съюз е лице, с което гражданинът на Европейския съюз е сключил брак или има фактическо съжителство, низходящ на гражданин на Европейския съюз и не е навършил двадесет и една години или е лице на негова издръжка, възходящ, който е на издръжка на гражданина на Европейския съюз, както и на неговия съпруг/съпруга или лице, с което е във фактическо съжителство.

Тази разпоредба се прилага и по отношение на членовете на семейството на български гражданин, които са граждани на Европейския съюз и граждани на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

По отношение на гражданите на трети страни (държави извън Европейския съюз, ЕИП и Швейцария и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия) се прилага Законът за чужденците в Република България.

Съгласно чл. 2, ал. 6 от Закона за чужденците в Република България, членове на семейството на български гражданин са лицата, които живеят с него в едно домакинство и са съпруг/съпруга, низходящи, които не са навършили двадесет и една години и не са сключили брак, низходящи, които са навършили двадесет и една години, но нямат собствени доходи поради това, че не са в състояние да осигуряват сами издръжката си или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях, възходящи на българския гражданин или на неговия съпруг/съпруга, както и други членове на неговото домакинство, които са били изцяло на негова издръжка в държавата по произхода им или в държавата на обичайното им пребиваване или сериозни здравословни причини налагат българският гражданин да полага лично грижи за тях.

С оглед на тази разпоредба не се допуска влизане в страната на граждани на трети страни, които са във фактическо извънбрачно съжителство с български граждани, когато пристигат от държави от червената зона.

13. С какви документи се доказва фактическо съжителство?

Документите, които могат да бъдат приети като такива, удостоверяващи фактическо съжителство, и следва да бъдат представени на ГКПП при влизане в страната са:

-  документ за адресна регистрация, издадени от компетентен орган на съответната държава, доказващи, че лицата живеят на един и същ адрес;

- удостоверение за раждане на деца, родени по време на фактическото съжителство;

- документи, доказващи грижата на двамата партньори един за друг или за общото им домакинство (документ за собственост или договор за наем на недвижимо имущество, сметки за данъци, общи партиди, общи банкови сметки и др.).

Не се допуска доказване на фактическо съжителство с лично волеизявление (декларация) на лицето.

14. Кога са налице хуманитарни причини?

Съгласно § 1, т. 16 от допълнителните разпоредби на Закона за чужденците в Република България, „хуманитарни причини“ са налице, когато недопускането или напускането на територията на Република България на едни чужденец ще създаде сериозна опасност за здравето или живота му поради наличието на обективни обстоятелства, или за целостта на семейството му, или висшият интерес на семейството или на детето изискват неговото допускане или оставане на територията на страната.

Пътуването следва да е предприето по извънредни обстоятелства с неотложно естество с цел защита на здравето или живота на пътуващия или на неговите близки.

15. Кой орган може да ми предостави информация какви са необходимите документи за доказване на гражданство, придобит статут, качество на член на семейство или наличието на хуманитарни причини?

По тези въпроси следва да се обръщате към органите на граничен контрол към Министерство на вътрешните работи.

16. Към кои гранични контролно-пропускателни пунктове следва да се насочат лицата, за които е въведено изискване за представяне на документ за COVID-19?

Граничният здравен контрол се осъществява само на следните гранични контролно-пропускателни пунктове:

ГКПП „Аерогара Бургас“;

ГКПП „Аерогара Варна“;

ГКПП „Аерогара Пловдив“;

ГКПП „Аерогара София“ (Терминал 1 и Терминал 2);

ГКПП „Пристанище Бургас“;

ГКПП „Пристанище Варна“;

ГКПП „Видин“;

ГКПП „Връшка чука“;

ГКПП „Дуранкулак“;

ГКПП „Гюешево“;

ГКПП „Златарево;

ГКПП „Илинден“;

ГКПП „Калотина“;

ГКПП „Капитан Андреево“;

ГКПП „Капитан Петко войвода“;

ГКПП „Кулата“;

ГКПП „Лесово“;

ГКПП „Маказа“;

ГКПП „Малко Търново“;

ГКПП „Олтоманци“

ГКПП „Оряхово“;

ГКПП „Русе“;

ГКПП „Станке Лисичково“;

ГКПП „Сомовит-Никопол“;

ГКПП „Стрезимировци“.

 

Списък на държавите по цветови зони, държавите, за които е налице информация за установена значителна негативна промяна в епидемичната ситуация и на държави с преминаване на реципрочна основа

 

Зелена зона:

Държавата град Ватикан, Кралство Испания, Република Малта, Кралство Швеция. 

 

Оранжева зона:

Всички държави извън зелена и червена зона.

 

Червена зона:

Народна република Бангладеш, Мианмар, Кралство Бутан, Демократична социалистическа република Шри Ланка, Република Малдиви, Република Южна Африка, Република Ботсвана, Лесото, Есватини, Република Зимбабве, Република Мозамбик, Обединена република Танзания, Република Сейшели, Република Намибия, Република Замбия, Султанат Оман, Туркменистан, Република Таджикистан, Афганистан, Киргизка република, Монголия, Корейската народно-демократична република, Република Чили, Източна република Уругвай, Федеративна република Бразилия, Република Парагвай, Многонационална държава Боливия, Република Суринам, Република Панама, Република Коста Рика, Република Гватемала, Белиз, Република Ел Салвадор, Република Куба, Доминиканска Република, Фиджи, Света Лусия, Федерация Сейнт Китс и Нейвис, Гренада, Барбадос, Сингапур, Бруней, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Грузия,  Черна гора, Република Сърбия,  Република Литва, Република Латвия, Република Естония, Румъния, Словения, Хърватия, Словашка република, Украйна, Република Австрия, Кралство Нидерландия, Ирландия, Чешка република, Кралство Белгия, Унгария, Кралство Дания, Исландия, Република Гърция, Федерална република Германия, Княжество Лихтенщайн, Княжество Андора, Република Полша, Конфедерация Швейцария, Република Сан Марино, Люксембург, Кралство Норвегия, Република Кипър, Република Тринидад и Тобаго, Княжество Монако.“


TO THE ATTENTION

OF ALL PERSONS WHO ARE ABOUT TO TRAVEL TO

THE REPUBLIC OF BULGARIA

 

By Order № RD – 07 – 977 / 26. 11. 2021 of the Minister of Health, temporary anti-epidemic measures have been introduced regarding the entry of persons arriving from other countries on the territory of the Republic of Bulgaria, as of 1.12.2021 to 31.03.2022, according to an assessment of the prevalence of COVID-19 in the respective country by criteria and placement of the countries in color zones.

According to this order, the countries from which the persons arrive on the territory of the Republic of Bulgaria are divided into three color zones based on the assessment of the distribution of COVID-19 - green, orange and red zones.

The list of countries by color zones is contained in Annex № 1 to the order. The list is reviewed periodically and, if necessary, updated every 14 days, and in the event of a deterioration of the epidemic situation in a given country, it may be updated more frequently.

1. What temporary anti-epidemic measures have been introduced for people arriving from the green zone?

Persons arriving from countries in the green zone are admitted to the territory of the country upon presentation of a valid EU digital COVID certificate for vaccination, recovery or testing or a similar document containing the same data as the EU digital COVID certificate.

Persons who do not present a document shall be quarantined for 10 days in the home or other place of accommodation in which the person has indicated that he will reside, with a prescription issued by the director of the relevant regional health inspection or by an authorized by him deputy director.

The quarantined person may carry out a polymerase chain reaction test to detect COVID-19 or a rapid antigen test as specified in Annex № 2 not earlier than 72 hours of arrival in the country. In case of a negative result from the conducted examination, the quarantine of the person shall be considered terminated from the day following the registration of the result in the National Information System for Combating COVID-19.

2. What temporary anti-epidemic measures have been introduced for people arriving from the orange zone?

Persons arriving from countries in the orange zone are admitted to the territory of the country upon presentation of a valid EU digital COVID certificate for vaccination, recovery or testing or a similar document containing the same data as the EU digital COVID certificate.

Persons who do not present a document shall be placed under quarantine for a period of 10 days in the home or other place of accommodation in which the person has indicated that he will reside, with a prescription issued by the director of the relevant regional health inspectorate or Deputy Director authorized by him.

The quarantined person may carry out a polymerase chain reaction test to detect COVID-19 or a rapid antigen test as specified in Annex № 2 not earlier than 72 hours of arrival in the country. In case of a negative result from the conducted examination, the quarantine of the person shall be considered terminated from the day following the registration of the result in the National Information System for Combating COVID-19.

3. What temporary anti-epidemic measures have been introduced for persons arriving from the red zone?

Оn the territory of the country are allowed only persons who are:

- bulgarian citizens and persons with the status of permanent, long-term or continuos residence on the territory of the Republic of Bulgaria and members of their families;

- citizens of the European Union, the European Economic Area and the Swiss Confederation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the countries listed in Annex № 4 and their family members arriving from a Member State of the European Union, the European Economic Area, the Swiss Confederation , The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and from a country listed in Annex № 4, which citizens have a valid EU digital COVID certificate for vaccination or recovery or for polymerase chain reaction testing for COVID-19 or an equivalent document according to Annex №. 4;

- medical professionals, medical researchers, social workers and their supervisors, when the purpose of the trip is related to the profession they practice;

- workers involved in the supply of medicinal products, medical devices and personal protective equipment, medical equipment, including its installation and maintenance;

- officials (heads of state, members of governments, etc.) and members of their delegations, as well as diplomats, members of the administrative and technical staff of foreign missions, employees of international organizations, military personnel, members of the security services and public order, and humanitarian workers in the performance of their duties, as well as members of their families;

- persons traveling for humanitarian reasons within the meaning of § 1, item 16 of the additional provisions of the Law on Foreigners in the Republic of Bulgaria;

- seasonal agricultural workers and workers in the field of tourism;

- foreign citizens, for receiving a decree under the Bulgarian Citizenship Act for acquired Bulgarian citizenship, certified by a letter of the Ministry of Justice;

- foreign citizens admitted to study in higher educational schools on the territory of the country, certified by a document from the respective higher educational school, as well as foreign students, other than those specified in item 5.6., holding a type "D" visa residence for educational purposes;

- persons other than those, who have received approval from the Minister of Health or a Deputy Minister authorized by him, made on the basis of a motivated written proposal of a Minister, when this is required for particularly important specific reasons. Specific anti-epidemic measures specified in the approval may be laid down for these persons.

 Рersons are admitted to the territory of the country upon presentation of a valid EU digital COVID certificate for vaccination or for recovery or similar document, or to a negative result from a polymerase chain reaction test for COVID-19 conducted up to 72 hours before entry into the country, certified by a valid EU digital COVID certificate or a similar document containing the same data as the EU digital COVID certificate.

Bulgarian citizens and persons with the status of permanent, long-term or continuous residence on the territory of the Republic of Bulgaria and members of their families who do not present a documen t/ EU digital COVID certificate / are allowed on the territory of the country and placed in quarantine for 10 days or in another place of accommodation where the person has indicated that he / she will reside, with a prescription issued by the director of the respective regional health inspection or a deputy director authorized by him.

4. For which countries specific anti-epidemic measures have been introduced, due to the availability of information on a significant negative change in the epidemic situation, and what are the conditions for entry into the country?

Persons arriving from the following countries of the red zone are not allowed on the territory of the country: the Republic of Mozambique, the Republic of Botswana, the Republic of South Africa, Lesotho, Eswatini, the Republic of Namibia and the Republic of Zimbabwe, except for persons who are Bulgarian citizens and persons with status of permanent, long-term or continuous residence on the territory of the Republic of Bulgaria and the members of their families.

Bulgarian citizens and persons with the status of permanent, long-term or continuous residence on the territory of the Republic of Bulgaria and members of their families shall be placed in quarantine for a period of 10 days in the home or other place of accommodation in which the person has indicated that he will reside, with a prescription issued by the director of the respective regional health inspectorate or by a deputy director authorized by him.

It is obligatory for the Bulgarian citizens and persons with the status of permanent, long-term or continuous residence on the territory of the Republic of Bulgaria and members of their families to submit by e-mail to the regional health inspectorate, which has placed them under quarantine, a document with a result of a test conducted from the 10th to the 12th day of entry into the country by the method of polymerase chain reaction for proving COVID-19.

5. What are the requirements for the document for completed vaccination course against COVID-19, which should be submitted to the border health control?

"Valid EU COVID vaccination certificate or similar document" means a document for a completed vaccination course against COVID-19.

The completion of a vaccination course is considered to be the administration of the appropriate number of doses of a vaccine against COVID-19, specified in Annex № 3 of the order and the expiration of a 14-day period from the date of administration of the last dose.

The combination of one dose of Vaxzevria / AZD1222 with one dose of Comirnaty / BNT162b2 (Pfizer-BioNTech Covid-19 vaccine) is also considered a complete vaccination course.

The document must contain the names of the person, written in Latin, according to the identity document with which he travels, date of birth, date on which the last received dose of COVID-19 vaccine was given, serial number of the dose, and the total number of doses in vaccines that are given twice, the trade name of the vaccine against COVID-19, the name of the manufacturer / marketing authorization holder, the country of issue and the name of the issuing competent authority and, for the EU certificate, its unique identifier.

6. What are the requirements to the document that the persons, who have recovered from COVID-19, can submit to the border health control in order to enter the country?

"Valid EU digital COVID certificate of recovery" is a document certifying that a person has suffered from COVID-19 and which is valid for the period from the 11th to the 180th day from the date of the study entered in the document. The certificate must contain the names of the person, written in Latin, according to the identity document with which he travels, date of birth, date of the first positive result of the NAAT test and a positive result (Positive), details of the issuing authority, country, which the study was done and its unique identifier. 'NAAT assay' means a molecular assay for nucleic acid amplification, such as polymerase chain reaction with reverse transcriptase (RT-PCR), cyclic-mediated isothermal amplification (LAMP) and transcription-mediated amplification (TMA) techniques used to detect the presence of ribonucleic acid of SARS-CoV-2 (RNA).

A document analogous to the EU digital COVID certificate is a document certifying that a person has suffered from COVID-19, and which is valid for the period from the 11th to the 180th day from the date of the test entered in the document. The document must contain the names of the person, written in Latin, according to the identity document with which he travels, date of birth, date of the first positive result of PCR test or rapid antigen test and positive result (Positive), data about the medical institution, carried out the test (name, address or other contact details) or the issuing authority and the country in which the test was performed.

7. What are the requirements for the document showing a negative result of a test that persons arriving from countries in the green or orange zone can provide to the border health control to enter the country?

"Valid EU digital COVID test certificate" or a similar document is a document showing a negative result from a polymerase chain reaction test performed up to 72 hours before entry into the country or a negative result from a rapid antigen test performed up to 48 hours before entry into the country as of the date of sampling entered in the document. The document must contain the names of the person written in Latin, according to the identity document with which he travels, date of birth, type of test, written in Latin method (PCR or RAT) and negative result (Negative), date and time of collection of the test sample, trade name and manufacturer of the test (mandatory for rapid antigen tests), name of the laboratory / medical establishment that performed the test, country in which the test was performed and authority that issued the certificate / document, and for the EU certificate - and its unique identifier.

8. What are the requirements for the document showing a negative result of a test that persons arriving from countries in the red zone can provide to the border health control to enter the country?

A valid EU digital COVID test certificate or similar document, which must be submitted by persons arriving from countries in the red zone, must certify a negative result from a polymerase chain reaction test conducted up to 72 hours before entry into the country from the date of sampling entered in the document. The document must contain the names of the person written in Latin, according to the identity document with which he travels, date of birth, type of test, written in Latin method (PCR) and negative result (Negative), date and time of collection of the test sample, name of the laboratory / medical establishment that performed the test, country in which the test was performed and authority that issued the certificate / document, and for the EU certificate - and its unique identifier.

!For equal to the EU digital COVID certificatesare also considered COVID-19 certificates issued by a third country in accordance with standards and technological systems that are interoperable with the trust framework for EU digital COVID certificate. The list of countries whose COVID-19 vaccination, testing and recovery certificates are considered equivalent to the EU digital COVID certificate is given in Annex № 4.

9. Which are the countries whose COVID-19 vaccination, testing and recovery certificates are considered equivalent to the EU digital COVID certificate?

The list is set out in Annex 4 to the Order.  

List of countries whose COVID-19 vaccination, testing and disease certificates are considered equivalent to the EU digital COVID certificate:

Republic of Northern Macedonia, Republic of San Marino, Swiss Confederation, Republic of Turkey, Ukraine, Vatican City State (only in respect of vaccination certificates issued), Principality of Andorra, Republic of Albania, Faroe Islands, Principality of Monaco, Republic of Panama, Kingdom of Morocco, Israel, Armenia, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Kingdom of Norway, Iceland, the Principality of Liechtenstein, the Republic of Serbia, the Republic of Singapore, the Togolese Republic, Georgia, the Republic of Moldova and New Zealand.

10. Which persons can be admitted to the territory of the country without the need to submit documents for COVID-19, regardless of the area from which they arrive?

On the territory of the country are admitted, without the need to present documents for COVID-19, persons arriving from countries other than those under item 4.6. (the Republic of Mozambique, the Republic of Botswana, the Republic of South Africa, Lesotho, Eswatini, the Republic of Namibia and the Republic of Zimbabwe), which are:

- bus drivers and stewards performing international passenger transport - truck drivers who perform or complete international transport of stocks and goods upon entering the territory of the Republic of Bulgaria;

- members of the crews of vessels and the persons engaged in the maintenance of the vessels, who upon entering the territory of the Republic of Bulgaria perform their official duties;

- members of the crew of an aircraft that operates flights to and from airports for public use on the territory of the Republic of Bulgaria and the persons engaged in maintenance of aircraft;

- frontier workers (persons living in the Republic of Bulgaria and traveling daily or at least once a week to a Member State of the European Union, the Republic of Turkey, the Republic of Serbia or the Republic of Northern Macedonia, for the purpose of pursuing an employed or self-employed activity , as well as persons who live in the indicated countries and travel daily or at least once a week to the Republic of Bulgaria for the purpose of exercising activity as an employed or self-employed person);

- pupils, students and doctoral students living in the Hellenic Republic, the Republic of Turkey, the Republic of Serbia, the Republic of Northern Macedonia and Romania and traveling daily or at least once a week to the Republic of Bulgaria for educational purposes, as well as pupils, students and doctoral students living in the Republic of Bulgaria and travel daily or at least once a week to the Hellenic Republic, the Republic of Turkey, the Republic of Serbia, the Republic of Northern Macedonia and Romania for educational purposes;

- persons passing in transit through the territory of the Republic of Bulgaria, in the cases when the immediate departure from the territory of the Republic of Bulgaria can be guaranteed;

- children up to the age of 12, regardless of the area in which the country from which they come falls;

- persons arriving from countries with which the Republic of Bulgaria has reached an agreement on a reciprocal basis for free movement of their citizens and persons with the status of permanent, long-term or continuous residence and members of their families, upon arrival from the other country. There are currently no such countries;

- citizens of the Hellenic Republic, Romania, the Republic of Turkey, the Republic of Serbia and the Republic of Northern Macedonia who have been admitted to higher education in the territory of the country, certified by a document from the respective higher education institution.

11. Is it necessary for the children to present a document showing a negative result from a polymerase chain reaction test or a negative result from a rapid antigen test before entering the country?

For children up to the age of 12, regardless of the area in which they come from, it is not necessary to present a document showing a negative result from a polymerase chain reaction test or a negative result from a rapid antigen test before entering the country.

12. Who is a member of the family of a Bulgarian citizen?

The Law on the entry, residence and departure of the citizens of the European Union and the members of their families shall apply to the citizens of the Member States of the European Union and the countries of the EEA and Switzerland.

According to § 1, item 1 of the Additional Provisions of this law, a family member of a citizen of the European Union is a person with whom the citizen of the European Union has married or has a de facto cohabitation, descending to a citizen of the European Union and has not reached twenty and one year or is a dependent, ascending, dependent on the citizen of the European Union, as well as on his / her spouse or a person with whom he / she is actually living.

This provision also applies to the family members of a Bulgarian citizen who are citizens of the European Union and citizens of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

The Law on Foreigners in the Republic of Bulgaria applies to third-country nationals (countries outside the European Union, the EEA and Switzerland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland).

According to Art. 2, para. 6 of the Law on Foreigners in the Republic of Bulgaria, members of the family of a Bulgarian citizen are the persons who live with him in one household and are a spouse, descendants who have not reached the age of twenty-one and have not married, descendants who have reached the age of twenty-one, but do not have their own income due to the fact that they are not able to provide for themselves or serious health reasons require the Bulgarian citizen to take personal care of them, ascending to the Bulgarian citizen or his spouse, as and other members of his household who were wholly dependent on him in the country of origin or in the country of their habitual residence or serious health reasons require the Bulgarian citizen to take personal care of them.

In view of this provision, third-country nationals who are in actual cohabitation with Bulgarian citizens when arriving from countries in the red zone are not allowed to enter the country.

13. What documents prove actual cohabitation?

The documents that can be accepted as such, certifying actual cohabitation, and should be presented at the border checkpoint upon entering the country are:

- an address registration document issued by a competent authority of the country concerned, proving that the persons live at the same address;

- birth certificate of children born during the actual cohabitation;

- documents proving the care of the two partners for each other or for their common household (document of ownership or lease of real estate, tax accounts, common accounts, common bank accounts, etc.).

It is not allowed to prove actual cohabitation with a personal declaration of intent (declaration) of the person.

14. When are there humanitarian reasons?

According to § 1, item 16 of the additional provisions of the Law on Foreigners in the Republic of Bulgaria, “humanitarian reasons” exist when the non-admission or leaving the territory of the Republic of Bulgaria of a foreigner will create a serious danger to his health or life due to objective circumstances, or for the integrity of his family, or the best interests of the family or the child require his admission or stay in the territory of the country.

The journey should be taken in exceptional circumstances of an urgent nature in order to protect the health or life of the traveler or his relatives.

15. Which authority can provide me with information on what documents are needed to prove citizenship, acquired status, the status of a family member or the existence of humanitarian reasons?

On these issues you should contact the border control authorities at the Ministry of Interior.

16. To which border crossing points should the persons be directed in case they fall under the requirement to present a document for COVID-19?

The border health control is carried out only at the following border checkpoints:

∙ Border Checkpoint "Burgas Airport";

∙ Varna Airport Border Checkpoint;

∙ Plovdiv Airport Border Checkpoint;

∙ Sofia Airport Border Checkpoint (Terminal 1 and Terminal 2);

∙ Border Port of Burgas;

∙ Port of Varna border checkpoint;

∙ Vidin border checkpoint;

∙ Vrashka Chuka border checkpoint;

∙ Durankulak border checkpoint;

∙ Gueshevo border checkpoint;

∙ Zlatarevo border checkpoint;

∙ Ilinden border checkpoint;

∙ Kalotina border checkpoint;

∙ Kapitan Andreevo border checkpoint;

∙ Captain Petko Voivoda border checkpoint;

∙ Kulata border checkpoint;

∙ Lesovo border checkpoint;

∙ Makaza border checkpoint;

∙ Malko Tarnovo border checkpoint;

∙ Oltomantsi border checkpoint;

∙ Oryahovo border checkpoint;

∙ Ruse border checkpoint;

∙ Stanke Lisichkovo border checkpoint;

∙ Somovit-Nikopol border checkpoint;

∙ Strezimirovtsi border checkpoint.

 

 

List of countries by color zones, countries for which there is information about a significant negative change in the epidemic situation and countries with a reciprocal basis

 

Green zone:

Vatican City State, Kingdom of Spain, Republic of Malta, Kingdom of Sweden.

 

Orange zone:

All countries outside the green and red zone.

 

Red zone:

People's Republic of Bangladesh, Myanmar, Kingdom of Bhutan, Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, Republic of Maldives, Republic of South Africa, Republic of Botswana, Lesotho, Esvatini, Republic of Zimbabwe, Republic of Mozambique, United Republic of the Republic of Tanzania, Republic of Seychelles, Republic of Namibia, Republic of Zambia, Sultanate of Oman,  Turkmenistan, Republic of Tajikistan, Afghanistan, Kyrgyz Republic, Mongolia, Democratic People's Republic of Korea, Republic of Chile, Eastern Republic of Uruguay, Federative Republic of Brazil, Republic of Paraguay, Multinational State of Bolivia, Republic of Suriname, Republic of Panama, Republic of Costa Rica, Republic of Guatemala, Belize, Republic of El Salvador, Republic of Cuba, Dominican Republic, Fiji, Saint Lucia, Federation of Saint Kitts and Nevis, Grenada, Barbados, Singapore, Brunei, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Georgia, Montenegro, Republic of Serbia, Republic of Lithuania, Republic of  Latvia, the Republic of Estonia, Romania, Slovenia, Croatia, Slovakia Republic, Ukraine, Republic of Austria, Kingdom of the Netherlands, Ireland, Czech Republic, Kingdom of Belgium, Hungary, Kingdom of Denmark, Iceland, Greece, Federal Republic of Germany, Principality of Liechtenstein, Principality of Andorra, Republic of Poland, Confederation of Switzerland, Republic of San Marino, Luxembourg, Kingdom of Norway, the Republic of Cyprus, the Republic of Trinidad and Tobago, the Principality of Monaco.

На българските граждани, които се намират в чужбина или планират пътуване, се препоръчва:

Да следят информацията, предупрежденията и съветите, които Министерството на здравеопазването и Министерството на външните работи на Р България публикуват на официалните си интернет страници.

Информация за пътуванията, както и индексът на риск при пътуване в различните държави, може да бъде намерена на сайта на МВнР - в рубриката за „Съобщения на Ситуационния център“ (  https://www.mfa.bg/bg/situationcenter/listing ), както и в рубриката „Пътувам за“ за всяка отделна държава https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo

Да се информират и да следват препоръките и инструкциите на властите в държавата, в която се намират.

При необходимост от съдействие гражданите могат да се свързват с Министерството на външните работи на денонощните телефони: +359 2 948 24 04+359 2 971 38 56; 02 948 3052; 02 948 2552; 02 948 2085, както и на имейл адрес crisis@mfa.bg

Какво е важно да знаем за сертификатите за преболедуване от COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС)?

 

 

Актовете, с които на европейско равнище се урежда издаването и приемане на удостоверения за преболедуване по отношение на гражданите на държавите членки на ЕС и техните семейства, са:

- Регламент (ЕС) 2021/953 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 година относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) с цел улесняване на свободното движение по време на пандемията от COVID-19;

- Регламент (ЕС) 2021/954 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2021 година относно рамка за издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими сертификати за ваксинация срещу, направено изследване за и преболедуване на COVID-19 (Цифров COVID сертификат на ЕС) за граждани на трети държави, които са в законен престой или пребивават законно на територията на държавите членки, по време на пандемията от COVID-19.

Регламентът е правен акт с общо действие, задължителен във всички свои елементи, непосредствено приложим във всяка от държавите членки на ЕС. Неговите адресати не могат избирателно или частично да прилагат разпоредбите му, тъй като регламентът е директно приложим във всички държави членки и има незабавно действие - от момента на влизането си в сила поражда всички действия в националното право, без да са необходими каквито и да било национални актове за неговото транспониране.

Съгласно Регламент (ЕС) 2021/953 сертификатите биват:

1. Сертификат за ваксинация (по чл. 5);

2. Сертификат за направено изследване (по чл. 6);

3. Сертификат за преболедуване (по чл. 7).

Съгласно чл. 7 от Регламент (ЕС) 2021/953 „Сертификат за преболедуване се издава най-рано 11 дни след датата, на която на лицето за първи път е било направено изследване NAAT, дало положителен резултат“.

Република България като държава членка на ЕС прилага пряко изискванията на горепосочените регламенти, които регламенти към момента не предвиждат възможност за издаване на сертификат за преболедуване на базата на бърз антигенен тест или тест за антитела. Съгласно разпоредбите на последните, сертификат за преболедуване може да се издаде за лице, при което лабораторната диагноза за COVID-19 е поставена с PCR изследване (NAAT изследване) и се издава най-рано 11 дни след датата, на която на лицето за първи път е било направено изследване NAAT, дало положителен резултат.

Тази възможност, макар и първоначално заложена от  Европейската комисия и  подкрепяна от  отделни държави членки, включително България, не получи достатъчно подкрепа в рамките на преговорите по акта между Европейския парламент и Съвета. Последователната позиция на България в преговорния процес беше в подкрепа на включването на бързите антигенни тестове в сертификата за преболедуване, тъй като тези тестове и към момента се използват за диагностициране и са включени в сертификата за направено изследване (тест). Основната причина, изтъквана от противниците на включването както на бързите антигенни тестове, така и на тестовете за антитела в сертификата за преболедуване, е липсата на "достатъчно научни доказателства" към момента. Поради липсата на достатъчно мнозинство от държави членки на ЕС в подкрепа на този подход и отпадането му от окончателния акт, България подкрепи Регламента, но направи декларация, която настоя да бъде включена официално в протокола от заседанието  на Съвета. С декларацията се изказва очакване включването на бързите антигенни тестове в сертификата за преболедуване да бъде сред първите стъпки по прилагане на Регламента. В допълнение, през месец август министърът на здравеопазването на Република България изпрати писмо до Европейската комисия, в което по темата отново бе изискано съдействие на европейско ниво. 

Горецитираният регламент оправомощава Европейската комисия в бъдеще да приеме делегирани актове, с  които да бъде възможно издаването на текст за преболедуване, както въз основа на бързи антигенни тестове, така и на тестове за антитела. Държавите членки на ЕС очакваха Европейската комисия да представи информация за възможностите за включването на тези тестове като част от сертификата за преболедуване, но от последните дискусии на равнище ЕС става ясно, че Европейската комисия не предвижда приемането на делегиран акт относно възможността за издаване на сертификат за преболедуване нито въз основа на бързи антигенни тестове, нито въз основа на тестове за антитела, поради липсата на „достатъчно научни доказателства“.

Всеки български гражданин има правото да се обърне към европейските институции, включително чрез Представителството на ЕК в България (ул. „Г.С. Раковски“ №124, София 1000, ел. поща:  COMM-REP-SOF@ec.europa.eu), за да отправи своите въпроси към Европейската комисия.

 

Министерството на здравеопазването обръща внимание, че за определени цели е предвидена възможност за издаване на аналогичен на цифровия COVID сертификат на ЕС за преболедуване документ, който удостоверява, че лицето е преболедувало COVID-19, и който е валиден за периода от 11-тия до 180-тия ден, считано от датата на проведеното изследване, вписана в документа. Този документ трябва да съдържа имената на лицето, изписани на латиница, съгласно документа за самоличност, с който пътува, дата на раждане, дата на първия положителен резултат от PCR изследване или от бърз антигенен тест и положителен резултат (Positive), данни за лечебното заведение, извършило изследването (наименование, адрес или други данни за контакт) или за органа, издаващ документа и държавата, в която е направено изследването. В случаите, в които лаборатория или лечебно заведение на територията на Република България издаде документ за преболедуване, удостоверен с подпис и/или печат от съответно здравно заведение, съдържащ същата информация, като тази в цифровия сертификат на ЕС за преболедуване на COVID-19, това означава, че същият е аналогичен на цифровия COVID сертификат на ЕС за преболедуване документ.