Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на сертификат за внос на бутилирани натурални минерални води

Правно основание

Чл. 24а от Закона за храните и чл. 29 от Наредбата за изискванията към бутилираните натурални, минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели. 

Характеристика

Цел: Разрешаване на внос на бутилирани натурални минерални води и разпространението им в търговската мрежа. 

Предмет: Удостоверява, че за натуралната минерална вода са спазени изискванията на горецитираната наредба. 

Дефиниции

"Натурална минерална вода" - минерална вода, която произхожда от находище на минерална вода, добива се от един или повече естествени извори или изкуствено изградени водоизточници, има строго определен и постоянен (в рамките на естествените колебания) дебит, температура, минерален състав, съдържание на микроелементи и други компоненти, които й придават специфични свойства и я отличават ясно от обикновената питейна вода

Компетентни органи

Министъра на здравеопазването.

Заявител / молител / задължено лице

Физическо или юридическо лице, което ще внася и пуска на пазара бутилирана натурална минерална вода от внос. 

Нормативно установени изисквания

Спазване на изискванията за бутилиране и етикетиране на продукта.

Такси

Съгласно чл. 8 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол  и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето се събира такса в размер на 63 лв. 

Резултат от процедурата

издаване на сертификат за внос на бутилирана натурална минерална вода. 

Необходими документи

Заявление, което да съдържа следната информация:

 1. Наименование, седалище и адрес на управление на фирмата вносител;
 2. Наименование и адрес на чуждестранната фирма производител;
 3. Страната, от която се внася натуралната минерална вода;
 4. Търговска марка (търговско наименование) на натуралната минерална вода.

Към заявлението се прилагат:

 1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на българската фирма-вносител;
 2. Копие от официалния документ за признаване на водата като натурална минерална, издаден от компетентния орган на съответната страна;
 3. Документ, издаден от компетентния орган на съответната страна, удостоверяващ, че натуралната минерална вода отговаря на изискванията, определени в наредбата по чл. 4б, ал. 1 от Закона за храните (наредбата за изискванията към бутилираните натурални, минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели);
 4. Протоколи за проведени изпитвания на водата от акредитирани лаборатории.
 5. Декларация от фирмата производител, че натуралната минерална вода отговаря на посоченото в чл. 2, ал. 2, т. 1 от наредбата.
 6. Декларация от фирмата производител, че за натуралната минерална вода са спазени изискванията на чл. 4, т. 4 и 7 от наредбата:
 • Водоизточниците и съоръженията за транспортиране и съхраняване на минералната вода отговарят на действащите санитарно-технически изисквания и са изградени от материали, които не променят физико-химичните, химичните, радиологичните и микробиологичните качества на водата, запазват нейните специфични характеристики и предотвратяват замърсяването й;
 • Водата се довежда до бутилиращото предприятие, изградено в района на водоизточника, чрез директна тръбопроводна връзка.

Образци и формуляри

 1.  Заявлението с приложените към него документи се подава в Звеното за  административно обслужване (ЗАО)  на МЗ.
 2. Заявлението се регистрира в Автоматизираната информационна система на министерството.
 3. Регистрираното заявление се насочва към дирекция „Здравен контрол” и се предава на експертите за проверка на документите и подготвяне на сертификат.
 4. При непълнота или нередовност на представените документи в 10-дневен срок от подаване на заявлението, писмено се уведомява заявителя за това и му се определя срок за отстраняване.
 5. Здравният сертификат се издава в 10-дневен срок от подаване на документите в МЗ или от отстраняване на непълнотите или нередовностите.
 6. Здравният сертификат се подготвя от експерти в дирекция „Здравен контрол” в срок от 7 дни от постъпване в Министерство на здравеопазването на заявлението и цитираните по-горе документи и се представя за подпис на министъра на здравеопазването или на оправомощен от него заместник-министър, след като в срок от 3 дни се съгласува от директора на дирекция „Здравен контрол” (ЗК), главния държавен здравен инспектор и/или ресорния заместник министър.
 7. Сертификатът се изготвя в три екземпляра. Един от тях се предава на заявителя, един се предава в архива на МЗ и един се съхранява в Д „ЗК”.
 8. Сертификатът се издава за срок от 5 години.
 9. Вносните натурални минерални води, за които е издаден сертификат за внос, се включват в отделен раздел на списъка на натуралните минерални води по чл. 4б, ал. 3 на Закона за храните.
 10. Подновяване на сертификата се допуска преди изтичането на срока по т.4, като за целта в Министерството на здравеопазването се представя, посочения по-горе комплект документи. Подновен сертификат се изготвя най-малко в три екземпляра, от които един за заявителя, един за архив и един за Д „ЗК”.
 11. Заявителят получава оригинала на подписания и подпечатан сертификат от Звеното за административно обслужване на МЗ.
 12. В случай че документите не бъдат представени преди изтичане на срока на валидност на сертификата, съответната натурална минерална вода се заличава от списъка посочен в т. 9.

Отказ за издаване на сертификат за внос на бутилирани натурални минерални води

При неотстраняване на непълнотите в представените документи министърът на здравеопазването прави мотивиран отказ за вписване, като писмено уведомява лицето подало уведомлението.

Мотивираният отказ се издава  в 3 екземпляра – един за заявителя, на който се изпраща  с обратна разписка, един  за дирекция „ЗК” и един се предава за архивиране. Процедурата по издаване на сертификат за внос на бутилирани натурални минерални води се прекратява. 

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс. Обжалването на административния акт не спира изпълнението му.