Върни се горе

 • „Доставка на китове, реактиви и консумативи за дейности по Наредба № 26/2007 г., за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задъл. здравно осигуряване на деца и бременни жени“ /2018 г./

  • Обновено

 • „Доставка на лекарствения продукт Emtricitabine/Tenofir, отпускан по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет за лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

  • Обновено

 • Доставка на 400 броя медицински превозни средства (линейки) с необходимото оборудване, във връзка с голям инвестиционен проект за модернизация на спешната медицинска помощ, по приоритетна ос 4 „Регионална здравна инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“

  • Обновено

 • „Доставка на лекарствени продукти, отпускани по реда на Наредба № 34 от 25.11.2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет за лечението на български граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

  • Обновено

 • Доставка на ултразвукова апаратура 2D и ултразвукова апаратура 3D“ по ПДП № 4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“

  • Обновено

 • „Закупуване на медицинско оборудване и обзавеждане за изграждане на НЦПОРССМП в изпълнение на проект BG05M9OP001-3.007 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ финансиран по ОП „РЧР“ 2014 – 2020 г.”, включваща 3 (три) обособени позиции.

  • Обновено

 • „Осъществяване на свързаност и осигуряване на услугата по работоспособност на системите на Спешната медицинска помощ, в съответствие с действащия медицински стандарт „Спешна медицина“ и Заповед № РД-01-339/12.10.2016 г. на министъра на здравеопазването“

  • Обновено

 • Закупуване на лабораторно оборудване в изпълнение на Проект BG16M1OP002-1.011-0001 „Подобряване мониторинга на качеството на питейните води“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”

  • Обновено

 • Доставка на китове, реактиви и консумативи за дейности по Наредба №26/2007г.,за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени /2017/

  • Обновено

 • „Провеждане на обучение в областта на феталната морфология“ в изпълнение на предварително дефиниран проект №4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“, финансиран по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“

  • Обновено

 • „Закупуване на оборудване по предварително дефиниран проект №4 „Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“ /с 2 обособени позиции/

  • Обновено

Пазарни консултации и външно участие при подготовката на обществени поръчки