Върни се горе

Повторна покана за оферти за изпълнител на застрахователна услуга - Застраховка „Професионална отговорност на медицински персонал” на МБАЛ „НКБ” ЕАД - гр. София

Покана за оферти за изпълнител на финансови услуги от кредитни или финансови институции за нуждите на МБАЛ „Национална кардиологична болница” ЕАД – гр. София

Повторна покана за избор на финансова институция за предоставяне на кредит за капиталови разходи на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД

Покана за оферти за изпълнител на застрахователна услуга - Застраховка „Професионална отговорност на медицински персонал” на МБАЛ „НКБ” ЕАД

Покана за избор на финансова институция за предоставяне на кредит за капиталови разходи на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД

Повторна покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансова услуга от кредитна институция за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян за срок от две години

Повторна покана за предоставяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител на финансови услуги за нуждите на „СБПЛРВБ - Мездра“ ЕООД

Избор на изпълнител за предоставяне на финансова услуга от кредитна институция за нуждите на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров”АД гр. Смолян за срок от две години

Справка за държавните предприятия и търговските дружества, които те контролират, с балансова стойност на паричните средства над 3 000 000 лева и нетна експозиция към една банка над 25 на сто към Министерство на здравеопазването актуална към 31.03.2018 г.

Обобщена информация по търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала относно прилагането на Правилата за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции към 31.03.2018г.