Върни се горе

На основание Глава Четиринадесета „Избор на ликвидатори и възлагане на ликвидация“ чл. 17 от Вътрешни правила за дейностите, свързани с управлението на търговските дружества - лечебни заведения и други дружества с държавно участие от системата на Министерство на здравеопазването, срокът за подаване на заявленията за участие в процедурата за избор на нов ликвидатор на „Медитър“ ЕООД, гр. Ловеч (в ликвидация) е удължен с 15 дни, считано от 29.10.2015г.

Сподели в: