Върни се горе

Министерство на здравеопазването отправя покана до всички заинтересовани лица, които отговорят на посочените по-долу изисквания, за избор на ликвидатор/и (чл. 266 и следв. от Търговския закон) на „Медитър” ЕООД, гр.Ловеч, (в ликвидация), със седалище и адрес на управление: гр.Ловеч, 5500, ул.“Съйко Съев“ № 27, ЕИК 8141911406.

Процедурата за избор на ликвидатор/и ще се извърши чрез подбор по документи. Подборът се провежда чрез проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

 

Условия за участие в процедурата

I. За ликвидатори могат да кандидатстват  само физически лица, които отговорят на следните изисквания:

1. имат висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, дентална медицина, икономика или право;

2. не са лишени от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;

3. не са били членове на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

4. имат опит като ликвидатори на поне едно дружество, чийто процес на ликвидация е завършен.

 

II. Не могат да бъдат ликвидатори лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;

2. са съдружници в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;

4. са народни представители, министри, заместник-министри, областни управители, заместник областни управители, кметове, заместник-кметове, кметски наместници, секретари на общини, председатели на държавни агенции, членове на държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителни агенции, ръководители на държавни институции, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, изпълнителни директори и членове на надзорния и изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

5. са държавни служители или работят по трудов договор в държавната администрация.

Забраните по т. 1 и т. 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

 

 

III. За участие в подбора кандидатите представят заявление по образец, придружено със следните документи:

1. Автобиография/ автобиографии;

2.Нотариално заверено копие/копия от документ, който доказва придобитата степен и вид на образование и/или специалност;

3.Нотариално заверено копие/копия от документ/и, удостоверяващи опита по  т. I.4.

4.Свидетелство/ свидетелства за съдимост;

5.Декларация/ декларации, която да удостоверява, че за кандидата/ кандидатите не са налице обстоятелствата по т. I.3. и т. II.

 

Заявленията за участие в подбора, заедно с необходимите документи се подават в деловодството на Министерство на здравеопазването в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името/ имената на кандидата/ кандидатите, дружеството, за което кандидатства/т и информация за контакт.

Срокът за подаване на заявленията е до 07.01.2016г.

Заявленията ще бъдат разгледани на 08.01.2016г. от 14.00 часа в Министерство на здравеопазването, пл. „Света Неделя“ № 5.

Заявление за участие
DOC файл, 27,5 KB, качен на 30.11.2015

doc document
Сподели в: