Върни се горе

Министерство на здравеопазването отправя покана до всички заинтересовани лица, които отговорят на посочените по-долу изисквания, за избор на ликвидатор  (чл. 266 и следв. от Търговския закон) на „Специализирана болница за долекуване и продължително лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания и рехабилитация - Радунци” ЕООД, с. Радунци, със седалище и адрес на управление: с. Радунци 6185,   област Стара Загора, община Мъглиж, ЕИК 000812083.

Процедурата за избор на ликвидатор ще се извърши чрез подбор по документи. Подборът се провежда чрез проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

 

Условия за участие в процедурата

 I. За ликвидатори могат да кандидатстват  само физически лица, които отговорят на следните изисквания:

1. имат висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, дентална медицина, икономика или право;

2. не са лишени от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;

3. не са били членове на изпълнителен или контролен орган или неограничено отговорен съдружник в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.

4. имат опит като ликвидатори на поне едно дружество, чийто процес на ликвидация е завършен.

II. Не могат да бъдат ликвидатори лица, които:

1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;

2. са съдружници в събирателни, командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

3. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност;

4. са народни представители, министри, заместник-министри, областни управители, заместник областни управители, кметове, заместник-кметове, кметски наместници, секретари на общини, председатели на държавни агенции, членове на държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителни агенции, ръководители на държавни институции, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, изпълнителни директори и членове на надзорния и изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол;

5. са държавни служители или работят по трудов договор в държавната администрация.

Забраните по  т. 1 и т. 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.

 

III. За участие в подбора кандидатите представят заявление по образец, придружено със следните документи:

9.1. Автобиография;

9.2.Нотариално заверено копие от документ, който доказва придобитата степен и вид на образование и/или специалност;

9.3.Нотариално заверено копие от документ/и, удостоверяващи опита по  т. I.4.

9.4.Свидетелство за съдимост;

9.5.Декларация, която да удостоверява, че за кандидата не са налице обстоятелствата по т. I.3. и т. II.

 

Заявленията за участие в подбора, заедно с необходимите документи се подават в деловодството на Министерство на здравеопазването в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата, дружеството, за което кандидатства и информация за контакт.

Срокът за подаване на заявленията е до 28.01.2016 г.

Заявленията ще бъдат разгледани на 29.01.2016 г. от 14.00 часа в Министерство на здравеопазването, пл. „Света Неделя“ № 5.

 

 

Заявление за участие
DOC файл, 33,0 KB, качен на 17.12.2015

doc document
Сподели в: