Върни се горе

Министерство на здравеопазването отправя покана до всички заинтересовани лица, които отговорят на посочените по-долу изисквания, за избор на контрольор  по реда на чл. 144, ал. 3 от Търговския закон в  „Специализирана болница за продължително лечение на белодробни болести – Роман” ЕООД, гр. Роман, със седалище и адрес на управление: гр. Роман,  област Враца, община Роман, ул. „Димитър Благоев” 2, ЕИК 106519070.

Процедурата за избор на контрольор ще се извърши чрез подбор по документи. Подборът се провежда чрез проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания.

Условия за участие в процедурата

 I. За контрольори могат да кандидатстват само физически лица, които отговорят на следните изисквания:

1. Да са дееспособни;

2. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

3. Да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен "магистър" и най-малко 5 години трудов стаж по специалността;

4. Да притежават професионален опит в областта на здравеопазването и/или професионален опит на ръководна длъжност.

II. Не могат да бъдат контрольори:

1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;

2. съпрузите, роднини по права линия или по съребрена линия до трета степен на лицата по т. 3.1;

3. лишените с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;

4. управителите или членовете на изпълнителни или контролни органи на друго търговско дружество с държавно участие;

5. народните представители, министрите, заместник-министрите, областните управители, заместник областните управители, кметовете, заместник-кметовете, кметските наместници, секретарите на общини, председатели на държавни агенции, членове на държавни комисии, изпълнителни директори на изпълнителни агенции, ръководители на държавни институции, създадени със закон или с акт на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт, изпълнителните директори и членовете на надзорния и на изпълнителния съвет на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.

Представителите на държавата в органите за контрол в търговските дружества с държавно участие в капитала могат да участват в не повече от един орган за контрол на такива дружества.

III. За участие в подбора кандидатите представят заявление по образец, придружено със следните документи:

1. Автобиография;

2. Нотариално заверено копие от документ, който доказва придобитата степен и вид на образование и/или специалност ;

3. Нотариално заверено копие от документ за трудов стаж;

4. Нотариално заверено копие от документи, удостоверяващи професионалния опит в областта на здравеопазването и/или професионален опит на ръководна длъжност.

5. Свидетелство за съдимост;

6. Декларация, която да удостоверява, че за кандидата не са налице обстоятелствата,  посочени в т.II от поканата.

Заявленията за участие в подбора, заедно с необходимите документи се подават в деловодството на Министерство на здравеопазването в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва името на кандидата, дружеството, за което кандидатства и информация за контакт.

Срокът за подаване на заявленията е до 07.09.2016 г.

Заявленията ще бъдат разгледани на 08.09.2016 г. от 14.00 часа в Министерство на здравеопазването, пл. „Света Неделя“ № 5.

Декларация
DOCX файл, 14,8 KB, качен на 04.08.2016

docx document

Заявление за участие
DOC файл, 28,0 KB, качен на 04.08.2016

doc document
Сподели в: