Върни се горе

Имаме над 280 молби, одобрили сме 247

В края на 2004 г. в страната беше създаден Център „Фонд за лечение на деца” (ЦФЛД). Неговата задача е да финансира лечението на деца, на които не може да се помогне в България. За тази цел всяка година той получава държавна субсидия, а в него могат да се набират средства и от дарения. За това как работи фонда, какви са последните промени в нормативната уредба и с какво те ще подобрят дейността му, разказва директорът на ЦФЛД г-н Павел Александров.

Г-н Александров, колко са подадените молби във Фонда за лечение на деца?

Постъпилите заявления за организационно и финансово подпомагане на български граждани на възраст до 18г. в Център „Фонд за лечение на деца” до средата на септември са над 280, а одобрените заявления са 247. За същото време през миналата година са одобрени 175 заявления, а за цялата 2010 г. положителен отговор са получили общо 276 деца.

Бързо ли се разглеждат молбите, има ли забавени?

От месец май 2010г. влезе в сила новият Правилник за дейността и организацията на работа на Ц”ФЛД”. Съгласно него заявленията постъпват директно във фонда, което гарантира по-бързата работа и значително съкращава сроковете. Освен това с приетите вътрешни правила за организацията на работа сме въвели минимални срокове за обработка на заявленията. Отговорно мога да заявя, че от края на миналата година до настоящия момент няма забавяне при разглеждането на заявленията. Регламентираните в Правилника срокове се спазват. В редки случаи повече време отнема получаването на отговор от клиниките в чужбина относно това дали са съгласни да приемат съответното дете, изготвянето на план за неговото лечение, предоставянето на оферта за стойността на планираните лечебни процедури и не на последно място насрочването на дата за прием в лечебното заведение. Всичко това обаче е нормално, имайки предвид, че фондът изпраща децата в едни от най-реномираните чуждестранни клиники и при медицински специалисти с голям авторитет и с доказани професионални качества, които приемат множество пациенти от цяла Европа и ангажиментите им от тази гледна точка никак не са малко. Все пак цялата информация за хода на заявленията е на електронната страница на фонда. Освен това поддържаме връзка с родителите и с готовност отговаряме на техните въпроси.

Защо се въведе таван на финансирането от фонда от 180 000 лв.?

Знаете, че от май 2011г. с Постановление на Министерски съвет към Център „Фонд за лечение на деца” се прехвърли и Фонда за трансплантация в частта за деца до 18 години. Ц”ФЛД” разполага с фиксиран бюджет на годишна база, който за 2011г., включвайки и даренията от Народното събрание, възлиза на 9 мил. и 200 хил. лв. Въвеждането на тавана за лечение на деца до 180 хил. лв. цели да помогне на значително повече деца за лечение, а не целият бюджет на фонда да се изразходва за няколко трансплантации. Само ще спомена, че лечението на едно дете в чужбина възлиза средно на 25 хил. лв., а една трансплантация в чужбина струва средно 270 хил. лв.

Кой и как определя лечението на кои деца да се финансира от фонда?

Правилникът за дейността и организацията на работа на Ц”ФЛД” регламентира реда, по който заявленията се разглеждат. След като във фонда постъпи ново заявление, то, заедно с прилежащата медицинска документация, се предоставя на един или няколко от външните експерти, които подпомагат дейността на Ц”ФЛД”. Към фонда има 60 медицински експерти, съгласувани с министъра на здравеопазването. След като се запознаят със случая те изготвят медицинско становище, в което посочват дали лечението може да се извърши в България или е необходимо детето да се лекува зад граница. Експертите могат да предложат лечебно заведение или медицински специалист в чужбина. Във фонда се поддържа регистър на чуждестранните клиники и специалисти, с които работим. В случай, че експертите не са предложили къде да се проведе лечението, съобразно със заболяването на детето, ние установяваме контакт с няколко от тези клиники. След набиране на необходимата информация от лечебните заведения в чужбина всяко заявление се разглежда на заседание на Обществения съвет към Ц”ФЛД” и по него се взема решение. В определени случаи фондът подпомага и лечение в България. Ако в медицинското становище е установено, че то може да се проведе в страната, съгласно Правилника фондът може да заплати лечение на редки заболявания, което не се заплаща от републиканския бюджет и е извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, неразрешени за употреба у нас лекарствени продукти, медицински изделия, които не могат да бъдат осигурени в България или които не се финансират от НЗОК, високоспециализирани медицински апарати и уреди за индивидуална употреба в случаите, когато тяхната липса е причина за невъзможността да се извършва адекватно лечение на пациента в страната. В тази насока работим успешно с УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев” и УМБАЛ „Св. Иван Рилски” в София, като закупуваме необходимите медицински изделия за осъществяването на оперативно лечение.

В кои случаи правилника за работа на Фонда не допуска финансиране за лечение на деца?

Според Правилника за дейността и организацията на работа на Ц”ФЛД” фондът не може да финансира лечението на лица над 18 години. Също така извън обхвата на дейността на фонда е осигуряване на средства за лечение, което се заплаща от НЗОК или от общинските и републиканския бюджет. Съгласно Правилника не се допуска финансиране на експериментални методи на лечение като биокорекции, лечение чрез стволови клетки и др. Не се заплащат транспортни разходи и престой в чужбина, когато лечението не се финансира от фонда. Не може да бъде финансово подпомогнато и извършването на генетични изследвания в случай, че техният резултат не цели диагностициране или избор на последващо лечение или ако се извършват с цел планиране на бременност и пренатална диагностика. Фондът не може да заплати и лечебни и диагностични процедури, които са осъществени или се осъществяват преди да има решение на Обществения съвет по съответното заявление. Фондът не може да отпусне средства за повече от три контролни прегледа след провеждане на лечението.

Достатъчен ли е бюджетът на Фонда?

Както споменах, за 2011г. Център „Фонд за лечение на деца” разполага с бюджет от 9 мил. и 200 хил. лв. С цел да се помогне на повече деца, екипът на фонда се стреми да оптимизира дейността, като за целта сме съсредоточили усилията си в няколко основни аспекта, за да бъдат разходите сведени до минимум. Съгласно Правилника, фондът може да организира и финансира участието на чуждестранни медицински специалисти в диагностични и лечебни процедури и трансплантации в България. Показателна е работата ни с Университетска национална кардиологична болница (УНКБ) и УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев” в София. Също така фондът закупува различни видове медицински изделия за осъществяване на оперативно лечение в страната, като най-често си сътрудничим с УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев” и УМБАЛ „Св. Иван Рилски” в София. При последния подобен случай с подсигурени от фонда стимулатор и електроди за първи път в България беше извършена операция за дълбока мозъчна стимулация от екип на Отделение по детска неврохирургия и невротравматология в УМБАЛ „Св. Иван Рилски” в столицата. По този начин за в бъдеще ще избегнем скъпото финансиране в чужбина. През декември фондът ще финансира участието на професор от Франция, който съвместно с лекари от болницата ще осъществи уникални за нашата страна оперативни интервенции. Водят се преговори с известни клиники в Европа за получаване на преференциални цени за лечението на наши деца, като за целта министърът на здравеопазването разговаря с посланика на Франция, а ръководството на Ц”ФЛД” се срещна с посланика на Израел. В тази връзка с Министерството на здравеопазването сме насочили усилията си и към използване на формуляр ЕС 2, защото в редица европейски клиники предоставянето на този документи значително редуцира стойността на лечебните процедури.

Сподели в: