Върни се горе

Здравната мрежа и структурите на Министерството на здравеопазването – Регионалните центрове по здравеопазване, Центровете за спешна медицинска помощ, Националният и регионалните центрове по хематология и трансфузиология, Националният медицински координационен център и лечебните заведения за болнична помощ, - имат готовност за осигуряване на медицинска помощ на нуждаещите се при възникналите тежки метеорологични условия.

Приведен в действие е утвърденият от министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски план за създаване на необходимата организация за работа при зимни условия. Той включва ангажиментите на всички звена в системата за оказване на медицинска помощ на място, осигуряване на специализирана медицинска помощ, за насочване на нуждаещите се пациенти и транспортирането им към съответните лечебни заведения за приемане.

В указания на МЗ, изпратени до подведомствените му структури, са разпоредени действията, които всяко едно от звената трябва да предприеме за подготовка и работа в кризисна ситуация.

Съгласно указанията и в съответствие със Закона за здравето, Регионалните центрове по здравеопазване организират взаимодействието и координацията с лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ по медицинското обслужване на населението при възникването на тежки зимни условия. При необходимост те ще организират денонощни дежурства.

На Центровете за спешна медицинска помощ е разпоредено да подготвят резерв от медикаменти и консумативи за спешна помощ и да осигурят необходимата техника и апаратура за навременно оказване на медицинска помощ на пострадалите. Те имат готовност съвместно с лечебните заведения да организират предварително транспортиране и настаняване на болни, нуждаещи се от хемодиализа.

Ръководителите на лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ разработват графици на екипите на разположение и създават необходимата организация за медицинска консултация и лечение на нуждаещите се пострадали и болни, както и насочването им към други лечебни заведения. Те имат готовност за вътрешно преструктуриране на легловия фонд при необходимост, както и да поддържат наличен резерв от медикаменти, консумативи и кислород.

На Националния център по хематология и трансфузиология и районните центрове е възложено да организират доставянето на необходимите количества кръв и кръвни продукти при необходимост.

Националният координационен медицински център получава 4 пъти в денонощието информация за текущата метеорологична обстановка и следи прогнозата за следващите дни. При тежки зимни условия той заедно със структурите на здравната система и другите държавни институции (като „Гражданска защита”) съдейства за пренасочване на медицински екипи, осигурява специализиран транспорт за придвижване на лекарски екипи и на болни и за доставка на медикаменти в труднодостъпни райони, информира лечебните заведения за пострадали.

При възникване на затруднения при оказването на медицинска помощ на населението в тежките метеорологични условия сигнал може да се подаде към дежурния по МЗ – тел. 93-01-154, или дежурния в Националния медицински координационен център – тел. 92-26-300.

Сподели в: