Върни се горе

С разработването на план за въвеждането на балансиран модел на психично-здравната помощ в общността завърши проектът, който бе осъществен от Министерството на здравеопазването, Националния център по опазване на общественото здраве и Националния център за изследване и развитие на благосъстоянието и здравето (STAKES) във Финландия.

Резултатите от туининг-проекта по Програма ФАР “Подпомагане на прехода от институционализирана психично-здравна помощ към модел на психиатрия в общността” ще бъдат представени на семинар в четвъртък, 21 септември. Форумът ще започне своята работа в 9.00 ч. в конферентната зала на хотел „Форум”. В него ще участват представители на МЗ, МТСП, Делегацията на ЕС в България, Посолството на Финландия, представители на университетската общност, психично-здравни професионалисти и експерти в областта на общественото здраве.

В съответствие с европейските изисквания дейността на МЗ е насочена към въвеждане на нов модел за психично-здравна помощ – т. нар. психиатрия в общността. Целта е да се изградят алтернативи на съществуващата сега институционализирана психично-здравна помощ, за социалната подкрепа на обществото и участието на хората с психични разстройства по пълноценен начин в гражданския процес.

Туининг-проектът е част от реализацията на този управленски приоритет. В неговата основа е идеята в България да се установи психиатрия в общността вместо психиатрия, основана на болници. Хората с психични проблеми ще бъдат насочвани предимно към центрове за психично здраве в общността, които имат много различни услуги - традиционна психиатрична помощ, психосоциална рехабилитация, трудова терапия, защитен дом и т.н.

По време на изпълнението на проекта са анализирани, оценени и развити съществуващите учебни модули и програми за медицинските специалисти в медицинските университети, които ще работят по модела на психиатрия в общността. Предвижда се въвеждане на нови учебни програми по психиатрично сестринство, психосоциална рехабилитация, обучение на социални работници за работа с хора с тежки психични разстройства, на психолози и общопрактикуващи лекари.

В рамките на туининг-проекта е разработен Основен план за психично здраве, отразяващ препоръките на финландските и на българските експерти по психиатрия и обществено здраве. Планът доразвива основните принципи, заложени в Политиката за психично здраве 2004-2012 г. Разработени са конкретни насоки, които да улеснят преминаването от институционална психиатрия към психиатрия, основана в общността. Ще бъдат определени районите, които ще бъдат обслужвани от бъдещите центрове за психично здраве в общността. Ще бъдат разработени и подкрепени пилотни проекти по модел на психично-здравна помощ в общността.

Реализацията на туининг проекта започна на 1 октомври 2005 г. Проектът се финансира по програма ФАР на ЕС, като финансирането от Европейската комисия е в размер на 350 000 евро, а от България – в размер на 34 880 евро.

В реализацията му участваха експерти от МЗ, МТСП, Медицинския университет, София, Нов български университет, Югозападен университет, от медицинските колежи в Благоевград, Плевен, Стара Загора, Враца, специалисти от Българската психиатрична асоциация, от Асоциацията на психиатричните сестри, от 20 болници и диспансери в страната, от дневни центрове („Равен шанс”, Варна, „Човеколюбие”, Пазарджик, „Адаптация”, София), от неправителствени организации и други.

Сподели в: