Върни се горе

За постигане на координация при осъществяване на контролната дейност и организиране на съвместни проверки в обектите, контролирани от повече от една институции, в Закона за храните се включват нови разпоредби, които определят водеща роля на органите на държавния здравен контрол. Това се обосновава основно от отговорностите на Министерството на здравеопазването по опазване здравето на гражданите и провеждане на държавен здравен контрол. Новият регламент е заложен в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за храните, който бе приет от Министерския съвет на заседанието му днес, 1 декември.

Законопроектът е изготвен от експерти от Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на здравеопазването и Министерство на земеделието и горите. С него в българското законодателство се осигурява прилагането на 11 регламенти на ЕС. Новите разпоредби отчитат критиките, направени в мониторинговия доклад на Европейската комисия в областта на безопасността на храните по глави 1 “Свободно движение на стоки” и глава 7 “Земеделие”.

Законопроектът цели да се постигне пълно съответствие на Закона на храните с правото на ЕС в областта на храните и да се създаде необходимата организация за осигуряване прилагането на регламентите на ЕС, които регулират дейностите, свързани с производството и търговията с храни.

Отчитайки регламентите на ЕС, в законопроекта са предвидени разпоредби, които осигуряват прилагането на приетото през 2004 г. европейско законодателство “нов хигиенен пакет” . Въвеждат се и необходимите разпоредби за прилагане на регламентите, отнасящи се за новите храни и новите хранителни съставки; генетично модифицираните храни; генетично модифицираните организми (ГМО) за използване в или като храна и храни, съдържащи съставки, произведени от ГМО, материалите и предметите, предназначени за контакт с храни и други. “Новият хигиенен пакет” ще бъде напълно приложен с изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, Закона за фуражите и актовете по прилагането на законопроектите.

В Закона за изменение и допълнение на Закона за храните са въведени нови разпоредби по отношение на общите задължения на производителите и търговците на храни; официалния контрол, регистрация и одобряване на обекти за производство и търговия с храни. Засилват се изискванията и действията по прозрачността и информираността на населението по отношение на извършваните контролни дейности и плана за действие при спешни ситуации.

Със законопроекта се предвижда да се подобри координацията при осъществяване на официалния контрол и осигуряването на единна структура за контакт с Европейската комисия. В изпълнение на изискванията на ЕС се преформулират функциите на Националния съвет по безопасност на храните – като орган за управление на риска, и се създава независим Научен съвет с координиращи функции при извършване на оценката на риска на национално ниво.

Запазва се сега съществуващият регистрационен режим на обектите за производство и търговия с храни, като регистрацията следва да бъде извършена след задължителна предварителна проверка на място, с цел да установяване спазването на нормативните изисквания. В зависимост от произхода на храните (неживотински или животински) регистрацията се извършва от Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве или Регионалните ветеринарно-медицински служби. Регистрацията на обекти за търговия на дребно, в които се продават само храни от животински произход, ще се извършва от Регионалните ветеринарномедицински служби вместо от Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве. В съответствие с регламент на ЕС се предвижда компетентните органи да извършват условна регистрация за определен срок (не по-дълъг от 6 месеца) на обект за производство или търговия с храни, като са определени и условията за това.

Със законопроекта се въвеждат основните положения и принципи на официалния контрол върху храните, залегнали в съответния регламент на ЕС, като са уредени правомощията на органите, които го извършват. Органите на държавния здравен контрол (ДЗК) към Министерството на здравеопазването упражняват контрол върху всички храни, с изключение на храните от животински произход. Органите на държавния ветеринарно-санитарен контрол (ДВСК) упражняват контрол по отношение на храните от животински произход, включително техния внос, транзит и износ. Органите на държавния фитосанитарен контрол контролират съдържанието на замърсители в растителните суровини и продукти преди пускането им на пазара.

За подобряване на координацията при осъществяване на контролната дейност и организиране на съвместни проверки в обектите, контролирани от повече от една институции, се създава Съвет за координация на контрола с водеща роля на Главния държавен здравен инспектор и с участието на Главния държавен ветеринарно-санитарен инспектор, Генералния директор на Националната служба за растителна защита и Директора на Агенция “Митници”. Основните функции на Съвета са координация и планиране на контролните дейности в обектите за търговия на дребно, в които се продават храни от неживотински и от животински произход и в заведенията за обществено хранене; обмен на информация за контролните дейности, извършвани самостоятелно от органите на държавния здравен контрол, на държавния ветеринарно-санитарен контрол, на държавния фитосанитарен контрол и тези на митническите органи; осъществяване на контакти с Европейската комисия и нейни структури по въпросите, свързани с официалния контрол върху храните.

Нов момент е създаването към министъра на здравеопазването на Научен съвет, който ще координира извършването на оценка на риска на национално ниво. Съветът се състои от представители на научните организации, имащи отношение към безопасността на храните по цялата хранителна верига. Към него се сформират комисии и работни групи, съответстващи на тези в Европейската агенция по безопасност на храните (EFSA). Представители на Научния съвет участват в заседанията на Консултативния форум на Европейската агенция по безопасност на храните.

Сподели в: