Върни се горе

Ръководството на Министерството на здравеопазването взе решение за преструктуриране на Националния център по наркомании (НЦН).

С решението се създават две специализирани структури - Национален център по наркомании и Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм.

Целта на преструктурирането е да се засилят методическите и контролните функции на НЦН в профилактиката и лечението на зависимостите, както и ролята му в процеса на наблюдение и контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. По този начин дейността на центъра се привежда в съответствие със законовите изисквания – на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и на Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ). С промяната ще се подобри ефективността от работата на НЦН в областта на превенцията на злоупотребата с наркотични вещества, за намаляване на здравните щети.

Националният център по наркомании се структурира с ясно определени функции според чл. 86 от ЗКНВП. Той осъществява координация и методично ръководство на дейностите по превенцията на злоупотребите с наркотични вещества, намаляване на здравните щети и рехабилитация на лица, злоупотребяващи или зависими от наркотични вещества. Във функциите на центъра влиза и специализираният контрол на лечебната дейност. С промяната ще се засили ролята на центъра, методическите и контролните му функции по отношение на всички болнични лечебни заведения, в които се осъществява лечение на наркозависими, а не само на болницата в Суходол. Към НЦН остава изпълнението на национални програми, свързани с лечение на зависимости в амбулаторни условия, в доболничната помощ (например, метадоновите програми).

Очаква се да се засили ролята и значението на центъра за поддържане на информационната система по наблюдение на наркотиците и прекурсорите и във връзка с предстоящото споразумение за сътрудничество между България и Европейския център за мониторинг по наркотици и наркомании (ЕMCDDA) в Лисабон. С това споразумение страната ни се включва в европейската система за превенция на наркоманиите. Сътрудничеството с ЕMCDDA е насочено конкретно към повишаване ефективността на политиките и мерките за борба с доставката и незаконния трафик на наркотици и психотропни вещества и намаляване на злоупотребата с тези продукти.

С решението като отделна структура се създава Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм с 40 легла (на базата на сегашната болница в Суходол). Тя ще бъде регистрирана по чл. 5, ал. 1 на ЗЛЗ, с постановление на правителството. Болницата ще бъде финансирана от държавния бюджет и лечението ще остане безплатно за нуждаещите се. Целта е това лечебно заведение да стане “болница – модел” за лечение на зависимости, като в нея се прилагат иновативни методи от експертите от НЦН, както и се обучават специалисти за работа с наркозависимите. В момента лечението на зависимостите се осъществява в 11 държавни психиатрични болници, 11 психиатрични отделения към многопрофилните болници за активно лечение и 4 психиатрични клиники към университетските болници, в които има структурирани за зависими пациенти легла. 12-те психиатрични диспансера разполагат със стационари с 1574 легла и с обособени наркологични кабинети. По повод наркоманна зависимост през 2003 г. центровете по спешна медицинска помощ са обслужили 3749 лица.

Министърът на здравеопазването ще предложи на правителство промените, с които се създават новите структури и се определят техните функции, да влязат в сила от 1 януари 2005 г.,заедно с влизането в сила на новия Закон за здравето. По този начин наред с другите национални центрове НЦН ще поеме своите сериозни обществени ангажименти.

Промените ще съдействат и за по-доброто изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците 2003-2008 г.

Сподели в: