Върни се горе

Във връзка с възникналите в страната взривове от стомашно-чревни заболявания, на първо място хепатит А, Министерството на здравеопазването разпореди на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) от началото на август да засилят контрола върху обектите с обществено предназначение. Извършваните проверки ще са допълнителни, към осъществявания досега от инспекциите текущ контрол.

РИОКОЗ ще засилят контрола на обектите с обществено предназначение – най-вече водоизточниците и обектите за питейно-битово водоснабдяване, обектите за производство и търговия с храни, за обществено хранене, крайпътните обекти за обществено хранене и временно настаняване, детските заведения, ученическите лагери и почивните станции.

При проверките инспекторите ще обръщат особено внимание на стриктното спазване на всички здравно-хигиенни изисквания при експлоатацията на обектите - качествено измиване и дезинфекция, наличие на течаща топла и студена вода, правилно хладилно съхранение на суровините и готовата продукция, спазване на личната хигиена от персонала.

Ще се извършат насочени проверки по спазване на чистотата в населените места – редовно сметоизвозване, почистване и измиване на съдовете за събиране и съхранение на битови отпадъци, почистване, а при необходимост и дезинфекция на местата, определени за разполагане на съдовете.

При текущите проверки в лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ ще се обърне внимание на ранното диагностициране с лабораторно доказване на причинителите при случаите с ентероколитен синдром сред рискови контингенти, своевременната хоспитализация при нужда, медицинското наблюдение на контактните, както и на стриктното спазване на наредбата за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести.

През месец юли контролните органи на РИОКОЗ са извършили 17 906 проверки на обекти с обществено предназначение и са издали 607 акта за допуснати нарушения по санитарно-хигиенните норми.

Сподели в: