Върни се горе

На заседанието си днес, 5 януари 2006 г., Министерският съвет одобри Споразумение за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България» между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България.

Министерски съвет упълномощи министъра на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски да проведе преговорите и да подпише Споразумението при условие за последваща ратификация. То влиза в сила от датата на неговото подписване и подлежи на последваща ратификация от Народното събрание.

Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН в България» между Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария и Министерството на здравеопазването на Република България е подписано в изпълнение на одобрения за финансиране от Фонда през януари 2003 г. проект “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН сред най-рисковите групи в България 2003-2007 г.”

В изпълнение на подписаното на 6 юни 2003 г. Споразумение между Глобалния фонд и Министерството на здравеопазването за първите две години от изпълнението на проекта Глобалният фонд предостави на Министерството на здравеопазването средства в размер на 6 894 27 0 долара.

Глобалният фонд изключително високо оценява изпълнението и постигнатите резултати през първата фаза на програмата (2003-2005 г.). На проведеното през септември 2005 г. заседание на Борда на Глобалния фонд България беше единствената страна от региона, която получи най-висока оценка (рейтинг А) по отношение на изпълнението на първата фаза на програмата и единствената страна, която получи одобрение на пълния размер на поисканото финансиране за втората фаза. През следващите 3 години страната ни ще получи безвъзмездно 8817612 долара.

Изпълнението на Програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”е от изключителна важност за превенцията на ХИВ/СПИН в страната. Основната цел на програмата е да се задържи ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН у нас чрез реализиране на превантивни дейности, структурирани в осем основни компонента - изграждане на капацитет за превенция на ХИВ в здравния и социалния сектор; изграждане и функциониране на национална система за второ поколение епидемиологичен надзор; промоция на услугите по доброволно консултиране и изследване за СПИН; превенция на ХИВ сред уязвими групи - интравенозни наркомани, ромска общност, проституиращи, млади хора; както и предоставяне на подходящи и достъпни лечение и грижи за хората, живеещи с ХИВ/СПИН в страната.

С реализацията на програмата съгласно одобреното споразумение през следващите 3 години (2006 – 2008 г.) се предвижда броят на кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС) да се увеличат до25 (в момента те са 15). Ще се увеличи броят на хората, които са получили доброволно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН до общо 193750 души.

Заложено е чрез облекчен достъп услугите по програмата да достигнат до 7600 интравенозни наркомани, като се увеличат контактите с интравенозни наркомани, осъществени в рамките на програмата, до общо139737. До 26000 души ще нарасне броят на представителите на ромската общност, на които ще бъдат предоставени услуги по програмата. Предоставяне на услуги на 9220 проституиращи и увеличаване на броя контакти с проституиращи до общо 136762 се предвижда също в програмата.

През втората й фаза ще продължи да се обръща особено внимание на младите хора, като броят на училищата, с които работи програмата, ще се увеличи до 150 (в момента те са 111). До 20000 ученици ще бъдат обхванати в групите по здравно образование (в момента те са 4393 ученика), 106 200 млади хора ще бъдат обхванати чрез обучение на връстници от връстници, кампании за промоция употребата на презервативи, малки проекти извън училище и услуги, специфично насочени към младите хора с фокус върху превенцията на ХИВ/СПИН/полово предавани инфекции и сексуално здраве.

Обучените в рамките на програмата сътрудници на терен, които предоставят специфични услуги на уязвими групи, учители, психолози, медицински специалисти ще нараснат до 4589 лица (през първата фаза са обучени 2100 души).

Сподели в: