Върни се горе

Националният координационен комитет на Програмата “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, която се финансира от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, одобри работния й план за 2004 година. С неговото изпълнение започва изграждането на националната и регионална инфраструктура за реализация на програмата.

Основните цели на програмата са да се задържи ниското ниво на разпространение на ХИВ/СПИН у нас, да се предприемат ефективни мерки за намаляване на рисковите поведения сред уязвимите групи, да се осигури достъп на целевите групи и хората, живеещи с ХИВ/СПИН, до грижи и качествено лечение.

Осемте основни компонента, в които ще се реализира програмата, са:

1. Изграждане на инфраструктура и подготовка на кадри, отговорни за превенцията на ХИВ/СПИН.

2. Изграждане на национална система за епидемиологичен надзор на ХИВ/СПИН.

3. Изграждане на кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН.

4. Превенция на ХИВ/СПИН сред интравенозни наркомани.

5. Превенция на ХИВ/СПИН в ромската общност.

6. Превенция на ХИВ/СПИН сред проституиращи мъже и жени.

7. Превенция на ХИВ/СПИН сред подрастващи и млади хора.

8. Гарантиран достъп до терапия и социални грижи за лицата с ХИВ/СПИН.

Съгласно споразумението между Министерството на здравеопазването и Глобалния фонд всеки един от тези 8 компонента на Програмата се реализира в 10 общини. Критериите за техния подбор са одобрени от Националния координационен комитет, съобразно препоръките на Глобалната програма на ООН за борба със СПИН (UNAIDS).

От всички кметове на общини – областни центрове е поискана конкретна информация за ситуацията по отношение на ХИВ/СПИН. Статистическият и експертен анализ на събраните данни отразява големината на уязвимите групи и относителния им дял спрямо населението на всяка от общините.

През 2004 г. Програмата ще се реализира в 19 общини, определи на своето заседание Националният координационен комитет. В 9 от тях ще се работи или с всички, или с преобладаващата част от уязвимите групи.

Съобразно наслагването на рисковите групи и дейностите, които ще се реализират, одобрените общини са обособени в три основни групи:

1. Общини с най-висока уязвимост, в които Програмата стартира и за 4-те уязвими групи (интравенозни наркомани, проституиращи мъже и жени, ромска общност и млади хора). Тази група включва шест общини - София, Пловдив, Варна, Бургас, Пазарджик и Благоевград/Сандански.

2. Общини, в които Програмата обхваща три от четирите уязвими групи.

В тази група са три общини: Русе (интравенозни наркомани, проституиращи и млади хора), Плевен (интравенозни наркомани, проституиращи мъже и жени и млади хора), Стара Загора (проституиращи мъже и жени, ромска общност и млади хора).

3. Общини, в които предстои работа само с една от уязвимите групи.

В тази група са десет общини: Видин, Монтана и Сливен (работа с ромска общност), Кюстендил и Перник (работа с интравенозни наркомани), Хасково (работа с проституиращи мъже и жени), Велико Търново, Габрово, Шумен и Добрич (работа с млади хора).

Деветте общини, в които ще се работи с преобладаващата част от уязвимите групи, обхващат 37% от общото население на страната. В тях са концентрирани преобладаващата част от уязвимите групи в анализираните 27 общини: 90% от интравенозните наркомани, 67% от проституиращите мъже и жени, 50% от ромската общност, 67% от младите хора, 66% от учащите се и 82% от студентите.

В общините, където ще се работи с интравенозни наркомани, ще се изградят пет дневни центъра за лица със зависимости,в които те и семействата им ще имат възможност да получават своевременна консултация, информационни материали, помощни средства и др. Наши и международни експерти ще обучават екипи за работа на терен с интравенозни наркомани. Между десетте общини ще действа обща електронна връзка за обмен на информация.

В ромските квартали на избраните общини ще се изградят десет здравно-социални центъра.В тях отначало ще се подготвят кадри от ромската общност за превенция по ХИВ/СПИН. В две от общините ще заработят два подвижни медицински кабинета за долечебна работа сред трудно достъпните групи от общността.

Дейностите по превенция на ХИВ/СПИН сред проституиращи мъже и жени включват обучение на екипи за работа на терен в избраните общини. До края на годината в една от тях ще бъде оборудван и подвижен медицински кабинет за долечебна работа с уязвимата група.

За проследяване на тенденцията на развитие на ХИВ-инфекцията у нас ще се изгради национална система за епидемиологичен надзор на ХИВ/СПИН. В пилотната си фаза тя ще обхване пет общини - Бургас, Варна, София, Пловдив и Плевен. През следващата година ще бъдат определени и останалите пет.

Ще бъдат разкрити и пет кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС) - в Пазарджик, Русе, Видин, Монтана и Перник.

Одобреният работен план за 2004 г. предвижда да се разработи програма за въвеждане на здравно образование в българското училище и програми за подготовка на учители. Ще се подпомага развитието на национална мрежа от млади хора, обучители на своите връстници. Предстои да се създаде център за здравно образование, който ще координира тези дейности. За реализацията на този компонент - “Превенция на ХИВ/СПИН сред подрастващи и млади хора”, за партньори ще се привлекат МОН, Министерството на младежта и спорта, Държавната агенция за закрила на детето, Министерството на отбраната, общините, в които се реализира компонентът, и неправителствени организации.

Ще бъде създаден и Център за социална адаптация на хора, живеещи с ХИВ/СПИН и техни близки, роднини, приятели и партньори. Ще се обнови и оборудва със съвременна апаратура отделението по СПИН в Инфекциозна болница – София. Предвижда се и създаването на втори център за лечение на хора с ХИВ/СПИН извън София. Предстои да се разработят програми за лекари и обслужващ персонал за лечение, грижи и подкрепа на пациенти с ХИВ/СПИН.

По споразумението, подписано между Министерството на здравеопазването и Глобалния фонд за борба срещу СПИН, страната ни ще получи безвъзмездна финансова помощ в размер на 6 894 270 щатски долара за периода 2003-2005 г. за реализиране на програмата «Превенция и контрол на ХИВ/СПИН».

Средствата от Фонда се предоставят на Министерството на здравеопаването и се контролират от членовете на Националния комитет по профилактика и контрол на ХИВ/СПИН към Министерски съвет, представители на Програмата за развитие към ООН, академични и неправителствени организации, които сформираха Национален координационен комитет с 26 члена.

Изпълнението на Програмата ще подкрепи основните дейности, заложени в “Националната програма за профилактика и контрол на ХИВ/СПИН и полово предавани болести 2001-2007 г.” През последните 2 години за нея Министерството на здравеопазването отделя средно 4,5 млн.лева.

ДАННИ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ХИВ/СПИН В БЪЛГАРИЯ

» Към 30 септември 2003 г. официално в Министерството на здравеопазването са регистрирани общо 449 ХИВ-серопозитивни лица, от които 122 са обявени за болни от СПИН.

» Оkoло 69% от заразените са мъже и 31 % - жени.

» Около 71% от серопозитивните лица са на възраст от 20 до 39 години. Особено тревожен факт е, че най-поразена е възрастовата група между 20 и 29 г. – около 40 % от всички новорегистрирани.

» Запазва се тенденцията водещ да бъде сексуалният (полов) път на предаване на инфекцията – 91%, кръвен път - 8% и 1% са заразени по вертикален път (майка-дете). При половия път на предаване значително преобладава хетеросексуалния път - около 85%, и хомо/бисексуален път – около 15%. (По експертна оценка хомо/бисексуалният път на предаване е значително по-висок от официално регистрирания).

» Кръвният път на предаване на ХИВ се наблюдава при хемофилици, хемотрансфузирани пациенти и интравенозни наркомани. Последните случаи на заразени с ХИВ хемофилици и хемотрансфузирани пациенти са регистрирани през 1996 г.

» Общият брой на официално регистрираните заразени с ХИВ наркомани е 12.Проучване на Националния център по наркомании в София на около 1000 интравенозни наркомани показа, че 5-6% са заразени с хепатит В и над 60% са заразени с хепатит С. Тези данни са изключително тревожни и показват, че в общността на интравенозните наркомани широко се практикува ползването на общи игли и спринцовки.

» Около 61% от всички регистрирани ХИВ-серопозитивни лица са регистрирани в София (136), Бургас (69), Варна (36) и Пловдив (35).

» От началото на 2003 г.броят на новооткритите заразени с ХИВ лица е 47, от които33 мъже и 14 жени. За сравнение през 2002 г. бяха регистрирани общо 43 ХИВ-серопозитивни лица.

» През 2003 г.от новорегистрираните най-младият заразен с ХИВ мъж е на 19 г.,а най-възрастният - на 54 г. Най-младата заразена с ХИВ жена е на 19 г.,а най-възрастната – на 33 г.

» От началото на годината МЗ води политика на предоставяне на максимално достъпни услуги за консултиране и диагностика на всички български граждани, които желаят да се изследват за СПИН.

» Данните показват, че се увеличава броят на лицата, които посещават раазкритите шест Кабинета за анонимно и безплатно изследване за СПИН в София, Бургас, Варна, Плевен и Пловдив.В тези кабинети се предоставя напълно безплатно консултиране и изследване за СПИН, включително за лицата, които нямат семеен лекар и не са здравно осигурени. Адресите на кабинетите са посочени на сайта на Министерство на здравеопазването.

» Очаква се до средата на ноември 2003 г.с финансовата и логистична подкрепа на СЗО да бъдат разкрити още 4 нови Кабинета за анонимно и безплатно изследване за СПИН.

» Всички лаборатории на ХЕИ, КВД, НЦЗПБ и НЦН са снабдени с висококачествени тестове за диагностика на ХИВ.

» Всички новоокрити лица своевременно се насочват към Инфекциозна болница – София, където се предоставя безплатна антиретровирусна терапия. Годишната терапия на едно лица с ХИВ/СПИН е между 6000 и 11 000 $.

» Тази година за дейности, свързани с изпълнението на Националната програма за профилактика и контрол на СПИН и ППБ, от бюджета на МЗ се предвижда да бъдат отделени около 4 млн. лева.

Сподели в: