Върни се горе

С 6% намаляват задълженията на лечебните заведения за болнична помощ и диспансерите с държавно участие към 31 май тази година. Краткосрочните и дългосрочните задължения без приходите за бъдещи периоди и финансиранията са 173,8 млн. лв., а към 31 май 2005 г. те са били 185 млн. лв.

Това посочва министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски в доклад за предприетите мерки за оптимизиране на болничните заведения с държавно участие, който бе разгледан на заседанието на Министерския съвет днес, 20 юли. Целта е осигуряване на текущо обслужване на просрочените задължения и постигане на поетите от правителството ангажименти по Втория допълнителен меморандум за икономическа и финансова политика по двугодишното предпазно споразумение с МВФ.

Задълженията за медикаменти и медицински консумативи към 31 май т. г. са 82,6 млн. лв., от които просрочени са 40млн. лв. За същия период на 2005 г. общите задължения са били 88млн. лв.

Положителна промяна спрямо миналата година се отчита при показателите за дейност на болниците – брой преминали болни, брой проведени леглодни, среден престой. Ярко изразена е тенденцията за интензивно използване на легловия фонд, което ще повлияе благоприятно върху приходите и разходите на лечебните заведения.

В анализа се посочва, че по Националния рамков договор за 2006 г. са сключени 312 договора с лечебни заведения за болнична помощ за изпълнение на клинични пътеки. В това число са включени и лечебните заведения за специализирана медицинска извънболнична помощ с легла (медицински центрове, медицински стоматологични центрове и диагностично-консултативни центрове). През 2005 г. НЗОК е работила с 308 лечебни заведения, или с 1,28% по-малко в сравнение с тази година.

От началото на годината досега МЗ и НЗОК са предприели редица мерки за оптимизиране на болничните заведения. Направен е анализ на финансовото им състояние и ежемесечно до края на годината ще се изготвя текуща оценка на очакваното изпълнение на бюджета за болнична медицинска помощ. Министърът на здравеопазването утвърждава финансовите планове за лечебните заведения за болнична помощ и диспансерите. Разработени са механизми за текущо обслужване на просрочените задължения на болниците и диспансерите на базата на разработените финансови планове за 2006 г.

През следващите месеци ще бъде направен цялостен преглед на здравното законодателство, като изрично се регламентират правата и отговорностите на всички участници в лечебния процес, съобразено с изискванията на европейските стандарти, регламенти и директиви.

С решение на ръководството на МЗ от 26 юни започна процедура по актуализация на националната здравна карта. Регионалните центрове по здравеопазване набират данни за актуализация на областните здравни карти, в които се оценяват географската, инфраструктурната, демографската, социалната и здравната характеристика на областите в страната. Извършва се оценка на наличните лечебни заведения, техните възможности за оказване на медицинска помощ, необходимия брой и вид лечебни заведения, както и областните здравни приоритети. Въз основа на обобщената информация от всички областни комисии ще се направи оценка на националните здравни приоритети. Съвместна работна група на МЗ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството заедно с местните структури ще прецизират потребностите от болнична помощ по региони, съобразявайки се с действащите в ЕС стандарти за предлагане на здравни услуги.

До края на 2006 г. предстои да се извърши специализиране на болничната система в основните направления: активно болнично лечение, долекуване, продължително лечение за социалнозначими заболявания и хосписи.

Съвместно с Министерството на труда и социалната политика се разработва програма за създаването на социални здравни заведения. Целта е осигуряването на здравно и социално обслужване на лицата без доходи и без имущество, способно да генерира доход. Тези социално-здравни заведения се предвижда да се съфинансират от бюджетите на двете министерства от началото на 2007 г.

Сподели в: