Върни се горе

От днес, понеделник, 18 септември, във Видинска област започват профилактични гинекологични прегледи на здравнонеосигурени жени от ромски произход. Те се организират от Министерството на здравеопазването в изпълнение на Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства.

Област Видин е втората в страната, където се реализира тази програма на МЗ. Тя стартира в област Бургас през август, а през октомври такива прегледи ще бъдат проведени и в област Монтана.

Целта е да бъдат обхванати жени от ромски произход, живеещи в населени места със затруднен достъп до специализирана акушеро-гинекологична помощ. Тъй като повечето от тези жени са здравнонеосигурени, те не са обхванати с профилактични преглади в системата на доболничната помощ. Засилването на профилактиката и подобряването на достъпа на хората от уязвимите социални групи до качествени медицински услуги са сред приоритетите в политиката на МЗ.

Профилактичните гинекологични прегледи ще се извършат в мобилен кабинет, който е предоставен на Сдружение на ромските жени и деца „Надежда” в град Видин по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”. Кабинетът ще е на място в кварталите и селата, населени предимно с български граждани от ромски произход, от екипи, снабдени със специализирано оборудване и транспорт. Ще бъдат взети и изследвани цитонамазки от всички прегледани жени. Те ще бъдат отчетени в София от специалист патологоанатом, след което резултатите ще бъдат върнати на всяка жена с указания за последващи прегледи и лечение, ако се налага.

На 18, 19 и 20 септември мобилният кабинет ще бъде в махалата с компактно население от ромски произход в Белоградчик.

На 21, 22, 23 и 24 септември прегледите ще се извършат в община Ружинци – в селата Ружинци, Дреновец и Бяло поле.

На 25, 26 и 27 септември мобилният кабинет ще бъде в село Арчар, кв. Бабуя.

Очаква се в област Видин в профилактичните гинекологични прегледи да бъдат обхванати общо около 600 жени.

Средствата за организиране и извършване на прегледите и изследване на цитонамазките са за сметка на Плана за действие към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежещи към етнически малцинства.

В сряда, 20 септември, от 11.00 ч. в Белоградчик ще се проведе пресконференция с участието на заместник-министъра на здравеопазването д-р Матей Матеев, на която ще бъдат представени програмата, реализацията й и предстоящите действия на МЗ.

Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства и Планът за действия към нея 2005 – 2007 г. бяха приети от Министерски съвет през септември 2005 г. Те са част от действията, предприемани от правителството и Министерство на здравеопазването за покриване от страната ни на политическите критерии за членство в ЕС. Дейностите по плана са и част от Националния план за действие по Декадата на ромското включване 2005 - 2012 г. Към Плана за действие са включени и три проекта по Програма ФАР, които ще подпомогнат реализацията му.

През юни 2006 г. започна реализацията на компонент „Здравеопазване” по проект по Програма ФАР „Образователна и медицинска интеграция на уязвими малцинствени групи със специален фокус върху ромите”. Една от дейностите по него е свързана с разработването на програма за обучение на студенти в медицинските университети и колежи за по-успешна работа с лица от ромски произход, както и учебна програма за образование на медиаторите в медицинските колежи.

По този проект до края на 2006 г. Министерството на здравеопазването ще получи 2 мобилни флуорографа и 5 мобилни кабинета за педиатрични прегледи и извършване на имунизации в отдалечени населени места и махали.

По втори проект по Програма ФАР - “Подобряване положението на уязвими етнически малцинства със специален фокус към ромите”, беше извършено проучване на условията, при които се предоставят медицински услуги на ромското население. На база на резултатите от проучването в четири области в страната – Монтана, Добрич, Пазарджик и Ямбол, ще бъде доставено мобилно медицинско оборудване, включващо 2 мамографски апарата, 2 ултразвукови апарата за онкологичен скрининг, 4 педиатрични и 4 гинекологични мобилни кабинета.

Общата стойност на мобилното медицинско оборудване по двата проекта е над 2,6 млн. Евро.

Третият проект е свързан с преструктурирането на многопрофилните болници и развитието на спешната медицинска помощ в областите Враца и Смолян с цел подобряване на достъпа до медицинска помощ на уязвимите групи.

Регионалните центрове по здравеопазване и регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве организират и провеждат множество дейности, насочени към повишаване на здравните знания на хората от уязвимите социални групи за предпазване от най-разпространените заболявания.

Сподели в: