Върни се горе

Министерството на здравеопазването отчита успешно изпълнение на двугодишното споразумение между МЗ и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация за периода 2004-2005 г. То бе подписано на 9 февруари 2004 г. в Копенхаген и по него България получи финансова помощ на стойност близо 400 000 долара (от СЗО и дарения от донори).

По първото двугодишно споразумение за сътрудничество – за периода 2002-2003 г., на страната ни бе оказано техническо съдействие в размер на 86 000 долара.

Споразумението за сътрудничество бе разработено в изпълнение на Стратегията на Европейското регионално бюро на СЗО “Услуги, съответстващи на новите нужди”. Основната цел на стратегията е да фокусира дейността върху специфичните здравни приоритети и да увеличи ефективността на програмите за сътрудничество със страните-членки.

В шест приоритетни области в сферата на здравеопазването СЗО предостави експертна помощ и финансова подкрепа. Това са психично здраве; лекарствена политика; храна и хранене; политика на защита на кръвта и кръвните продукти; контрол на тютюневите продукти; надзор на инфекциозните болести.

Най-голямата сума във финансовата помощ на СЗО е получена за осъществяването на реформата в националната политика за психично здраве - 115 000 долара. В рамките на проекта бе открит пилотен дневен център за психично здраве в Благоевград и бяха обучени кадри за работа в този нов модел на оказване на психични грижи в общността.

В областта на развитието на националната лекарствена политика, техническата помощ за която е в размер на 33 000 долара, са провеждани курсове за обучение по оценка на лекарствените средства, по разработване на механизмите за ценообразуване и реимбурсиране на лекарства.

По приоритет “Храни и хранене”, финансиран с 50 000 долара, бе разработен и приет от правителството Национален план за действие “Храни и хранене”. Приключва мониторинговата програма за надзор на болести, причинени от храни и мониторинг на опасни храни и замърсяванията в храните (нитрати, тежки метали, микробиологични замърсявания, микотоксини, пестицидни остатъци) .

За националната политика за безопасност на кръвта, за провежданите обучения на персонала от центровете по хемотрансфузиология по безопасност на кръвопреливанията, по промоция на кръводаряването, по споразумението са изразходвани 30 000 долара.

Цялостната политика и законодателство за осъществяване на всестранен контрол върху тютюнопушенето е подкрепена с 30 000 долара. В рамките на проекта са проведени конференция и обучения за промоция на здравословен начин на живот.

На стойност 20 000 долара бе техническото съдействие от СЗО за разработване на системата на надзор на инфекциозните болести – реагиране, оповестяване, предупреждение за тях. Осъвременена е нормативната база като пилотна за региона, проведено е обучение на епидемиолози и микробиолози. В сътрудничество със СЗО бе разкрит специализиран отдел за епидемиологичен надзор и бързо оповестяване в рамките на Националния център по заразни и паразитни болести.

Извън основните сфери на сътрудничество, СЗО подкрепи финансово още 4 приоритета. За реформа в болничната помощ са предоставени 22 000 долара, за разработване на здравна политика с акцент върху бедността са осигурени 6000 долара от Съвета на Европа. Мерки и действия в областта на репродуктивното здраве са финансирани с 15 000 долара от Фонда за населението на ООН, 20 000 долара са насочени към решаване на проблемите, свързани с ваксинопредотвратими инфекции.

По време на изпълнението на споразумението 55 български експерти са участвали в срещи, работни групи и технически мисии на СЗО.

Сподели в: