Върни се горе

В четвъртък, 11 май, от 10.00 часа, в Националния център по хематология и трансфузиология (ул. “Братя Миладинови” 112) започва 46-та Национална конференция по трансфузионна хематология. Тя ще продължи своята работа и в петък.

На конференцията ще бъде представен анализ на дейностите на центровете и отделенията по трансфузионна хематология през 2005 г. и новата информационна система на центровете.

С оглед изпълнението на основната мисия на трансфузионната система – осигуряването на безопасни кръв и кръвни съставки в достатъчно количество и с необходимото качество, участниците в 46-тата Национална конференция по трансфузионна хематология ще обсъдят модернизацията на центровете и отделенията по трансфузионна хематология, укрепването на информационната система за трансфузионните центрове и внедряването на всички нива в лечебната дейност на система за управление на качеството и трансфузионен надзор.

Ще бъдат разгледани дейностите по промоцията на безвъзмездното и доброволно кръводаряване за изграждане на трайна мотивация на гражданите за дарителство и преодоляване на дисбаланса между нуждите и възможностите, както и въпросите, свързани с гарантиране здравето на дарителите и пациентите и осигуряване на равен достъп до хемотрансфузионна помощ.

Осигуряването на безопасна кръв и кръвни съставки в достатъчно количество и с качество, отговарящо на високите критерии на директивите на Европейския съюз, е сред стратегическите приоритети на националната здравна политика. Разработен е и предстои да бъде обнародван в „Държавен вестник” на медицински стандарт по трансфузионна хематология. Той е в пълно съответствие с директивите на Европейския съюз, свързани с качеството и безопасността на кръвта и кръвните съставки.

Хемотрансфузионната помощ у нас се осъществява от 5 центъра и 24 отделения по трансфузионна хематология, които са в структурата на областните многопрофилни болници за активно лечение и Военно-медицинска академия. С централизация на дейностите за диагностика и преработка на взетата кръв в националния и регионалните центрове в София, Пловдив, Плевен и Варна, обемът на дейностите е увеличен с 1,5 пъти.

При проведеното през 2005 г. проучване за първи път се предоставят данни за броя на хората, изявили желание да дарят кръв, и за получилите отказ поради това, че не отговарят на показателите и критериите за кръводаряване. През 2005 г. над 167 000 българи са изявили желание да дарят кръв. По-малко от 10% от тях са отложени от кръводаряване по различни медицински показания, като временно - 5,5% или 9248 души, и трайно - около 3%.

Продължава тенденцията за увеличаване на броя на кръводарителите в страната (19,23 на 1000 души население), но той е под средния показател за страните от Европейския съюз и е недостатъчен за осигуряване на необходимите количества кръвни съставки за лечебните заведения за болнична помощ. Данните сочат, че през 2004 г. кръводарителите са с над 5000 души повече в сравнение с 2003 г. и с около 10 000 души повече в сравнение с 2002 г. През 2005 г. техният брой е с 524 души повече в сравнение с 2004 г. С 3288 са нараснали кръводаряванията в центровете по трансфузионна хематология.

Сподели в: