Върни се горе

От 4 до 6 май в София ще се проведе съвместен технически семинар на проектите „Психично здраве” и „Информационни системи”, осъществявани в рамките на Инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа.

Международната среща ще бъде открита в четвъртък, 4 май, в 9.00 часа, от д-р Валери Цеков, заместник-министър на здравеопазването и политически координатор на проектите за психично здраве към Пакта за стабилност.

Форумът се провежда в хотел „Копитото”.

Проектът за психично здраве в Югоизточна Европа е насочен към укрепване на социалното сближаване чрез подобряване на психиатричната помощ в страните от региона. Той се реализира в две фази, през които бе направена оценка на психиатричната помощ във всяка от 8-те страни от Пакта за стабилност, бяха разработени програми за психично здраве и бе осъществен пилотен проект за нов модел на психично-здравно обслужване – дневен център за психично здраве, който бе открит в Благоевград.

Проектът за информационни системи в Югоизточна Европа предвижда създаване на регионални мрежи и системи за събиране и обмен на социална и здравна информация. Проектът обхваща 8 страни от региона, като регионален координатор е България. Той ще се осъществи в два компонента, всеки от които с продължителност по една година. Първият компонент, резултатите по който ще бъдат отчетени на семинара в София, се финансира в рамките на 180 000 евро, осигурени от Гърция, Световната здравна организация и фондация „Отворено общество”.

В започващия в четвъртък семинар ще участват членовете на ръководството на двата проекта, д-р Матиас Мюън, регионален съветник по психично здраве на Регионалното бюро на СЗО в Копенхаген, представители на донорите, регионалните и националните координатори на проектите, международният консултант по въпросите на обучението в сферата на предоставянето на психично-здравни услуги в общността д-р Маргарет Григ от Австралия, български и международни експерти в сферата на психичното здраве.

В дискусиите по реализацията на Проекта за психично здраве ще бъдат обсъдени принципите на обучението за оценка на нуждите и резултатите от изследванията на 9-те страни, както и ще бъдат идентифицирани знанията и уменията на психично-здравните специалисти, работещи в общността, да напътстват създаването на учебни модули.

Във втората част на семинара, която е насочена към Проекта за информационни системи, ще се обсъдят критериите за идентифициране на групите, които са в риск от социално изключване, ще бъде направено описание и анализ на съществуващите системи за събиране и анализ на психично-здравна информация въз основа на проведените национални изследвания. Ще бъдат представени първият регионален доклад за информационните системи в Югоизточна Европа и концепцията за информационната система и логиката на софтуера.

Информационната система за хората с психически нарушения, които поради своето заболяване са изложени на риск от социална изолация, предстои да бъде изградена в рамките на втория компонент по проекта. Тя ще служи като практически инструмент при вземането на решения на регионално, национално и локално ниво.

Политиката на Министерството на здравеопазването е насочена към запазване и подобряване на психичното здраве на населението чрез въвеждане на съвременни принципи за профилактика и лечение на психичните заболявания, към осигуряването на равен и адекватен достъп до психично-здравни грижи на всички хора с психични проблеми.

В проекта за Национална здравна стратегия 2007-2012 г. като една от основните задачи в областта на психичното здраве е залегнало реализирането на преход от институционален тип на лечение към здравни грижи и подкрепа в общността, за да се преодолее създалата се изолация на хората с психични проблеми и да се работи за тяхната социална интеграция.

Сподели в: