Върни се горе

Белодробна профилактика на хора от уязвимите групи започва от неделя (25 ноември) в пет области на страната – София-област, Пазарджик, Ямбол, Враца и Кюстендил. Тя ще се извършва с два мобилни флуорографа, осигурени от Министерството на здравеопазването по линия на проекта по програма ФАР „Образователна и медицинска интеграция на уязвимите малцинствени групи със специален фокус върху ромите”.
 По този проект през 2007 г. в петте региона се реализира и пилотна програма за профилактика и диагностика на уязвими етнически групи. За деветте месеца на действието й (от февруари досега) в пет мобилни кабинети са извършени 20 064  профилактични прегледи.

Двата мобилни флуорографа са оборудвани с най-нова модерна техника с дигитални снимки и с необходимите консумативи за профилактика и ранна диагностика на белодробните заболявания. Петте мобилни медицински кабинети разполагат с необходимото оборудване за извършване на прегледи и имунизации на деца и прегледи на здравно неосигурени жители в отдалечени населени места. Общата стойност на оборудването и консумативите е над 1,5 млн. лв.
 
С извършените над 20 000 прегледи с мобилните медицински структури е постигнат много висок обхват на населението, е етапната оценка за изпълнението на проекта. Мобилните кабинети дават възможност да се постигне по-добър ефект при здравното обслужване, като специализираните здравни услуги се доближават до нуждаещите се от тях хора.

Това е изводът и от реализираните от МЗ през 2006 г. три програми за профилактични гинекологични прегледи на здравно неосигурени ромски жени, които бяха извършени в три области - Бургас, Видин и Монтана. Общо в трите области бяха прегледани 1111 жени, бяха взети и изследвани 968 цитонамазки и проведени 968 вторични прегледи.

Изпълнението на проекта «Образователна и медицинска интеграция на уязвимите малцинствени групи със специален фокус върху ромите» е част от Плана за действие към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства, и Националния план за действие по Декадата на ромското включване 2005 - 2012 г. МЗ осигурява медицинските екипи и свързаните с работата консумативи, както и разходите по дейността.

Подобряването на достъпа на всички български граждани до здравни услуги и повишаването на качеството на медицинското обслужване са сред стратегическите цели в политиката на МЗ. Част от тази задача е осигуряването на равен достъп до здравни грижи на хората от уязвимите етнически групи, повишаване квалификацията на медицинския персонал за работа в мултикултурална среда, предоставянето на превантивни здравни грижи, здравно образование и промоция на здраве в тези групи.

Реализацията на компонент «Здравеопазване» на Националния план за действие ще продължи до 31 януари 2008 г. Дейностите по него са насочени към подобряване системата на превенция и профилактика в ромските общности и включват прегледи от общопрактикуващите лекари, профилактични и специализирани прегледи на здравно неосигурени лица.

В работата по проекта през 2007 г. участват представители на Регионалните центрове по здравеопазване, Регионалните центрове по опазване и контрол на общественото здраве, ромски неправителствени организации. За предотвратяване разпространението на туберкулозата съвместно с ромски организации са проведени здравни беседи и дискусии в училища и социални домове, в които преобладават ученици с ромски произход. Специалистите от  РИОКОЗ  водят широка разяснителна работа за обхващане на всички новородени с ваксинации по Националния имунизационен календар. В отдалечените населени места на петте региона са изнесени редица лекции, свързани с въпросите на пубертета, сексуалната култура на подрастващите, здравословния начин на живот, тютюнопушенето и др.  

За подобряване достъпа на ромите до качествени медицински услуги от голямо значение е ролята на здравния медиатор, който осъществява връзката между медицинските специалисти и хората от ромската общност. Сред ангажиментите по изпълнение на проекта са разработване на програми за обучение на студенти в медицинските университети за по-успешна работа с лица от ромски произход, както и учебна програма за подготовка на медиатори. От месец февруари до края на септември са подготвени 48 здравни медиатора.

Сподели в: