Върни се горе

В Министерство на здравеопазването започна функционирането на геобазирана информационна система (ГИС), с помощта на която бе изработен интегративен модел на Националната здравна карта на Република България.

Геобазираната информационна система на Националната здравна карта е предназначена за създаване и поддържане на геобаза данни за лечебните заведения и техните възможности. Дава се възможност за извършване на справки и анализи за оценка на състоянието на националната здравна система, формирането на препоръки за нейното развитие в съответствие с европейските и световни критерии на базата на географските данни на страната. Тя е и механизъм за количествено и качествено анализиране на текущото и перспективното състояние на здравната мрежа, както и за взимане на ефективни управленски решения. Дефинират се потребностите от здравни услуги, публичните средства и лечебната мрежа на национално и регионално ниво. Чрез ГИС са изготвени цялостни анализи на хемодиализната и психиатричната дейност в България.

Чрез реализирането и развитието на системата МЗ цели създаване на съвременна и ефективна Национална здравна карта на България и подобряване на достъпа и качеството на здравните услуги.

Системата се базира на технология, използвана в над 100 здравни министерства по света и много международни здравни организации. МЗ планира да развие и усъвършенства геобазираната информационна система и като възможност за осигуряване на on-line достъп на гражданите до информация за лечебните заведения.

Системата поддържа информацията за цялата здравна мрежа от лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ по области, населението по брой и възрастова структура, демографски показатели, осигуреност с болнични легла за активно лечение, за долекуване и за продължително лечение, заболеваемост в региона, хоспитализирана заболеваемост, апаратурна окомплектованост и други показатели, имащи отношение към здравната политика и оптимизирането на здравната мрежа.

Сподели в: