Върни се горе

Във вторник, 31 януари, от 10.30 часа в залата на Министерството на здравеопазването (приземен етаж) публично ще бъдат отворени офертите за участие в откритата процедура за осигуряване на скъпоструващи лекарства, заплащани от държавния бюджет, за нуждите през 2006 г.

Процедурата е за 136 лекарства и се провежда по реда на Наредба №34 на МЗ от 25 ноември 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.

Изготвената спесификация включва наименование на лекарствените продукти по международно непатентно наименование и по химико-терапевтични подгрупи, количествата за договаряне, максималната стойност за единица лекарствено вещество и кода на заболяването по МКБ-10. В нея има лекарства за всички диагнози от наредбата.

Съгласно Наредба № 34 лекарствените продукти, които ще бъдат договорени от МЗ за 2006 г., трябва да отговарят на две основни изисквания. Едното условие е те да са включени в позитивния лекарствен списък на България, а второто - да се заплащат от обществен фонд на поне 3 от определените 8 референтни страни (Словения, Гърция, Чехия, Полша, Словакия, Румъния, Унгария, Латвия).

В спецификацията са увеличени количествата на лекарствени продукти за базова терапия . По този начин ще се осигури лечение на по-голям брой пациенти. Останалите лекарствени продукти са запазени на нивата от 2005 г.

Увеличени са количествата лекарства за деца. Въведена е отделна квота заспецифични лекарствени форми, подходящи за тях (например, лекарствени форми за деца след трансплантация).

За първи път спесификацията е изработена освен по международни непатентни наименования, но и като срещу всяко международно непатентно наименование е посочен код на заболяването по МКБ-10. По този начин се определякои лекарства за лечението на кои заболявания ще се отпускат, в съответствие с техните показания и утвърдените терапевтични схеми. Това дава възможност да се осъществява по-стриктен контрол върху тяхното изписване. С договаряне по химико-терапевтични подгрупи, т.е. по стойност на дефинирана дневна доза (дефинирана дневна доза означава колко струва терапията за 1 пациент за 1 ден) се уеднаквяват стойностите на различните лекарствени продукти с различни концентрации и дозови форми, като държавата купува най-изгодната дефинирана дневна доза.

За първи път в договарянето се въвежда и максимална стойност на единица лекарствено вещество за съответната лекарствена форма, над която стойност МЗ няма да заплаща. За нейното определяне се сравняват две стойности – едната е максималната стойност за единица лекарствено вещество от предходното договаряне на МЗ, а втората е средноаритметичната от трите най-ниски стойности за съответното лекарство в 8-те референтни страни. Като референтна стойност МЗ ще заплаща до по-ниската от двете.

МЗ е осигурило количествата лекарства за задоволяване на нуждите на пациентите до края на февруари , след което доставката на лекарства ще се осъществява по сключените нови договори.

Сподели в: