Върни се горе

Днес, 24 март, в Министерството на здравеопазването бяха отворени офертите на участниците в откритата процедура за доставка на лекарства за лечение на заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване по Наредбата за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет, за нуждите на страната за 2005 г.

До обявения краен срок в МЗ са подадени 73 оферти от фирми-дистрибутори за доставката на обявените 165 лекарствени продукти.

В съответствие със Закона за обществените поръчки в продължение на 5 работни дни шестчленна комисия, включваща юристи, икономисти и фармацевти, ще разгледа, оцени и класира подадените оферти.

Комисията ще приключи своята работа с изготвянето на протокол до министъра на здравеопазването г-н Славчо Богоев, който ще подпише решенията за класирането. Кандидатите ще бъдат лично уведомени за резултатите, след което съгласно закона тече 7-дневен срок за оспорване на решенията в съда. След изтичането му министърът на здравеопазването ще сключи договорите с класираните на първо място фирми. Съгласно сключените договори и подадените от лечебните заведения заявки и в зависимост от направените разпределения ще започне доставката на необходимите лекарства.

През 2005 г. МЗ ще достави130 лекарствени продукта в 165 лекарствени форми и концентрации за 12 заболявания. Предвидените количества са за 90 млн. лв., което е ръст от 25% спрямо 2004 г. За периода 2002–2005 г. доставките на лекарства по реда на наредбата са нараснали с около 70% в стойностно изражение.

Лекарствата, които МЗ осигурява чрез откритата процедура, дават възможност да се провежда съвременна и високоефективна терапия, като се защитава общественият интерес и най-ефективно се използват средствата на данъкоплатците. Сред тях са основно продукти за химиотерапия и хормонотерапия за лечение на злокачествени заболявания; хипофизарен нанизъм и синдром на Търнър (соматотропен хормон); състояния след трансплантация на органи и тъкани (циклоспорин, микофенолик); терминална бъбречна недостатъчност на хемодиализа (еритропоетин, железни препарати, аминокиселини); вродени коагулопатии (кръвосъсирващи фактори); муковицидоза; СПИН и други.

За задоволяване на потребностите на пациентите до приключването на обявената процедура МЗ осигури допълнителни количества лекарства, които ще бъдат доставени до съответните лечебни заведения до края на седмицата.

Сподели в: