Върни се горе

В бр. 36 на “Държавен вестник” от днес (26 април) е обнародвана Инструкция № 1 от 13 април 2005 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50% държавно или общинско участие през 2005 г.

Инструкцията е издадена от министъра на здравеопазването Славчо Богоев след съгласуване с министрите на финансите и на труда и социалната политика. С нея се определят условията, редът и начинът на образуване на средствата за работна заплата през 2005 г. в лечебните заведения за извънболнична и за болнична помощ с над 50% държавно или общинско участие.

В инструкцията няма никаква принципна или формална промяна в критериите и реда за образуване и регулиране нарастването на заплатите, както в извънболничната помощ, така и в болничната помощ, спрямо действащите през 2004 г.

Когато лечебните заведения за извънболнична или за болнична помощ са приключили 2004 г. с печалба, имат положителен финансов резултат за 2005 г. и нямат просрочени задължения, те образуват средствата за работна заплата и индивидуални работни заплати по свое усмотрение, без никакво ограничение.

Запазва се принципът, който бе прилаган и през 2004 г., че лечебните заведения за болнична помощ, които не отговарят на горните условия, могат да увеличат средствата за заплати с норматив 0,8 за всеки процент увеличение на приходите. Приходите включват субсидии от МЗ и общините, приходи от НЗОК и други (от платени медицински услуги).

В този смисъл дори отделните структури да са приключили на загуба и да имат просрочени дългове, те пак могат да увеличават средствата за заплати, но съразмерно на увеличението на приходите. Например: Ако за отделното тримесечие приходите са увеличени с 10%, средствата за заплати могат да се увеличат с 8%. Ако няма увеличение на приходите, заплатите не се намаляват, но не бива и да се увеличават.

Съгласно допълнителните разпоредби на инструкцията в начислените средства за работна заплата се включват средствата за работна заплата от субсидия; от изпълнени клинични пътеки; от извършени високоспециализирани дейности и от приходи от медицински и други услуги. Тази разпоредба кореспондира със съответните текстове от НРД 2005, съгласно които управителят или изпълнителният директор на лечебното заведение подписва декларация, че ще заделя 40% от приходите по клинични пътеки за възнаграждения.

Нов момент в инструкцията е, че се разширява обхватът на обезщетенията и възнагражденията, които се изключват от начислените средства за работна заплата (чл. 6). Така се създава възможност върху размера на средствата за работна заплата, образуван по реда на този документ, да не влияят сумите, внесени от работниците за тяхна сметка за доброволно здравно и социално осигуряване, възнаграждения за извънреден труд и през официалните празници, както и за наети лица по програмата “От социални помощи към заетост”.

Индивидуалните работни заплати на персонала в лечебните заведения се образуват по реда и условията на Кодекса на труда, колективните трудови договори и приетите вътрешни правила на организация на заплащането.

Инструкцията е нова крачка в посока на либерализация на процеса на заплащането като цяло – чрез повишаване на правомощията и отговорностите на ръководствата на болниците в този процес и ограничаване на административните разпоредби,регламентиращи образуването на общата маса на средствата за работна заплата и на индивидуалните работни заплати на медицинския и друг персонал.

Сподели в: