Върни се горе

Разкриване на нови дневни центрове към домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) и предоставяне на нови видове услуги – диагностика и рехабилитация на зрителни и слухови увреждания, логопедични занимания, рехабилитация чрез плуване, обучение на кандидат-осиновители, - са двете основни насоки, в които Министерството на здравеопазването работи за подобряване качеството на услугите в специализираните домове.

Това става ясно от завършилия мониторинг на домовете за медико-социални грижи за деца към МЗ, проведен в изпълнение на националния план за намаляване броя на деца, отглеждани в специализирани институции за деца през 2003-2005 г. Този план е част от приетата от правителството Национална програма за закрила на децата. МЗ изпълнява ангажиментите си по тези два документа съгласно правомощията си и законовите разпоредби.

В момента към МЗ съществуват 32 специализирани домове за медико-социални грижи за деца. Провежданата политика и съвместна дейност между Министерството на здравеопазването, Министерството на труда и социалната политика и Държавната агенция за закрила на детето за извеждане на децата от домовете и отглеждането им в семейства доведе до намаляване с 13,8% на броя на децата, настанени в ДМСГД общо за периода 2000-2004 г. В момента в домовете се отглеждат 3035 деца. Повече от 30% от тях са с увреждания, като децата с по-леки увреждания са интегрирани със здравите. Постоянен медицински екип обгрижва децата и се осигурява много добро здравно обслужване, сочат изводите от извършения мониторинг.

МЗ провежда политика по продължителното осигуряване на качество на грижата за децата в ДМСГД. Тя е насочена към съкращаване на престоя, преустрояване на вътрешните пространства по модела на семейния дом, индивидуализиране на грижите. Целта е децата да бъдат изведени от домовете и да бъдат отглеждани в най-естествената им среда – семейството, като в същото време им се осигуряват специализирани медицински грижи. Родителите не заплащат за тези услуги.

Една от прилаганите алтернативни форми на грижа и социални услуги в изпълнение на посочената приоритетна цел е откриването на дневни центрове към ДМСГД. Вече в 15 домове се предоставят грижи в дневни центрове, предстои откриването на такива центрове в още 5 дома.

Друга алтернативна форма на институционалната грижа е предоставянето на нови видове услуги - диагностика и рехабилитация на зрителни и слухови увреждания, логопедични занимания, рехабилитация чрез плуване, обучение на кандидат-осиновители. В 4 ДМСГД в момента се набавя оборудване за специализирана диагностика и рехабилитация на слухови, речеви и зрителни увреждания, както и за рехабилитация на церебрална парализа чрез обучение по плуване. Програмата на МЗ за преструктуриране на тези специализирани институции предвижда разширяване на спектъра от диагностични и рехабилитационни процедури - водолечение, изоставане в моториката, на сензорни нарушения, на хронични респираторни заболявания и др. Като нови форми се предвижда и разкриване на групи за седмична и почасова грижа за деца с увреждания; консултиране и обучение на родители на деца с хронични заболявания; организиране и провеждане на обучителни курсове за бъдещи осиновители и приемни родители в областта на здравните потребности и профилактика на децата; психологическа и социална подкрепа.

В разработената от МЗ нова наредба за акредитация на лечебните заведения е включен и модул за оценка на ДМСГД, в който акцентът е поставен върху качеството на грижата за децата - не само медицинската услуга, а и социалната адаптация на децата.

МЗ прилага мерки и за преструктуриране на мрежата от ДМСГД с оглед осигуряването на по-ефективни и адекватни услуги. За 6 ДМСГД, които изпълняват изцяло социални функции, МЗ предприема стъпки за преструктурирането им от лечебни заведения в заведения със социални функции и децентрализирането им като общински социални заведения. Децата с увреждания и хронични заболявания, изискващи специални грижи от тези региони ще бъдат приемани в заведения с подходящи за лечението и рехабилитацията им условия.

Сподели в: