Върни се горе

През последните 4 години в България се наблюдава тенденция за ограничаване, спиране и известно намаляване на заболеваемостта от туберкулоза. През 2004 г. у нас са регистрирани 3197 новооткрити случаи с туберкулоза (по предварителни данни), което е 40,9 на 100 000 души население, при 3263 новооткрити случаи през 2003 г., което е 41,7 на 100 000 души население. През 2002 г. новооткритите случаи са 3761 (или 47,8 на 100 000 души), а през 2001 г . – 3862 случая (или 48,8 на 100 000 души).

Обявеният от Световната здравна организация Световен ден за борба с туберкулозата – 24 март, отново насочва вниманието на обществото към туберкулозата като социално-значимо заболяване, към важността за нейната профилактика, ранно откриване, диагностициране и лечение.

Туберкулозата е хронично заболяване, което изисква продължително лечение от 6-8 и повече месеци. Именно поради тази причина СЗО, респективно Европейското й бюро, разглежда решаването на проблема “туберкулозата” в дългосрочен план. Поставената от международната здравна общност цел е към края 2012 г. да се съкрати разпространението на туберкулоза и смъртността от нея наполовина, т. е. до нивото от 1990 г.За България това е 25 случаи на 100 000 души население. Сред другите приоритетни направления е снижаване на разпространението на мултиплената резистентност към конвенционалните лекарства до 1% към 2012 г.

България е една от първите страни в Европа, която отговори с конкретни действия на апела на СЗО за осъзнаване на сериозността на проблема с разпространението на туберкулозата и за предприемане на активни действия за нейното ограничаване.През януари 2004 г. правителството прие третата поред «Национална програма за контрол на туберкулозата в Република България за периода 2004-2006 г.», в продължение на действащата до този момент «Националната програма за профилактика, ранна диагностика и лечение на туберкулозата». Програмата е в съответствие със стратегическите приоритети и направления на провежданата у нас здравна реформа - “Мерки за подобряване здравето на нацията” и “Ограничаване заболеваемостта и смъртността от социално-значими заболявания”. Целта е да се ограничи заболеваемостта и намали смъртността от туберкулоза в страната.

Основните дейности на националната програма са насочени към своевременна диагностика и постигане на оптимални лечебни резултати с намаляване честотата на рецидивите. Обръща се голямо внимание на подобряване контрола на болните и намаляване случаите с мултирезистентен причинител, което ще ограничи риска от разпространение на заболяването.

Тази година отбелязването на Световния ден за борба с туберкулозата акцентира върху ролята на личния лекар за профилактиката и ранното откриване на болестта. От личните лекари зависи незабавното насочване на болните с подозрителни за туберкулоза оплаквания към специализираните лечебни заведения и структури за извършване на директна микроскопия и други физикални и бактериологични изследвания.

В България има добре изградена специализирана здравна мрежа за лечение на туберкулозата - 7 специализирани болници, 13 диспансери и 12 многопрофилни болници за активно лечение със специализирани отделения. Всеки болен със симптоми на туберкулоза може да потърси медицинска помощ в тях и без направление от личния лекар. Навсякъде у нас се прилага международно препоръчваната терапевтична стратегия ДОТС за директно контролирано лечение на пациентите. ДОТС е внедрена в над 155 страни по света, 35 от които са европейски. За последните 10 г. по тази стратегия са лекувани повече от 10 млн. болни.

С решение на правителството стандартът за издръжка на един преминал болен през диспансерите за пневмо-фтизиатрични заболявания (белодробни болести) през 2005 г. бе увеличен значително в сравнение с 2004 г. – тази година той е 671 лв. при 500 лв. през миналата. Това дава възможност да се осигури още по-качествено и адекватно лечение на пациентите.

Най-важната профилактика е провеждането на специфична имунопрофилактика с БЦЖ ваксина.Произвежданата у нас ваксина е призната от СЗО по качество и ефективност като една от най-добрите и се изнася в десетки страни по света. Провеждането на имунопрофилактиката с БЦЖ ваксина е задължителна имунизация и е безплатна за населението - на всички новородени, на 6-7 г. реимунизация след отрицателна проба Манту, на 16-17 г. също реимунизация при отрицателно Манту.

Във всички области в страната са проведени флуорографски прегледи на донаборниците и на определени рискови групи от населението.

Осигуряването на всички необходими медикаменти е един от най-важните елементи за ограничаване разпространението на заболяването. През 2005 г. Министерство на здравеопазването ще закупи и предостави на лечебните заведения необходимите противотуберкулозни лекарства за стационарно и домашно-амбулаторно лечение на всички новооткрити болни за над 1,1 млн. лв. През 2004 г. тази сума бе 1 млн. лв.

Сериозно препятствие за ефективна борба със заболяването са случаите с множествена лекарствена устойчивост на туберкулозният бактерий, изискваща високоструктурирана и агресивна терапия. Това е „ новата вълна” от туберкулоза с появата на мултирезистетни щамове, неподатливи за лечение с основните противотуберкулозни лекарства. Лечението на тези болни е многократно по-продължително и изключително скъпо, но невинаги успешно. В момента у нас се наблюдава намаление на тези случаи около 3 до 4%,след като през 1999 г. бе регистрирана около 11% резистентност от всички изследвани.

Реализирането на Националната програма цели и коренно подобряване на качеството на микробиологичната диагноза на заболяването. Въвеждането на бързи и надеждни методи за култивиране на микобактериите и определяне на резистентността е основен приоритет на микробиологичната диагностика. Затова една от най-важните дейности по своевременната диагностика на туберкулозата е свързана със създаване на Национална референтна лаборатория по туберкулоза и с организиране на ефективна мрежа от лаборатории за микробиологична диагностика на туберкулозата в съответствие с медицинския стандарт.

В изпълнение на националната програма през 2005 г. предстои създаването на Национална референтна лаборатория по туберкулоза. За целта МЗ отпуска капиталови разходи в размер на 370 000 лв. Тази лаборатория ще участва в европейската система за оценка на качеството и ще организира националната система за оценка на качеството на микробиологичната диагностика на лабораториите в страната, извършващи този вид дейност. Ще потвърждава и идентифицира изолираните щамове, ще доуточнява етиологичната диагноза и ще определя лекарствената резистентност. Националната референтна лаборатория ще изготвя и предоставя на микробиологичните лаборатории с междуобластни функции референтни щамове, ще организира курсове за продължаваща квалификация на микробиолозите от страната и ще извършва методическа и референтна дейност за стандартизация на методите и антибиограмите.

 

 

 

 

 

 

Сподели в: