Върни се горе

Националното съвещание на директорите на хигиенно-епидемиологичните инспекции и националните центрове с ръководството на Министерството на здравеопазването обсъди проблемите при реализацията на задачите по държавния санитарен и противоепидемичен контрол и профилактиката на болестите, промоцията на здраве, както и насоките за работа на ХЕИ през 2004 г. Съвещанието отчете резултатите по контрола на ХЕИ върху водоизточниците в страната, качеството на атмосферния въздух, шума в населените места, безопасността на храните, общата заразна заболяемост и имунизационния обхват.

Данните за извършената дейност по държавния контрол от ХЕИ през 2003 г. показват следното:

При 211 911 подлежащи на контрол обекти с обществено предназначение /55.61 % от които са хранителни, 19.40 % - комунални, 14.16 % - обекти, подлежащи на противоепидемичен контрол и 10.83% - детски и учебно-възпитателните обекти/ са извършени644 905 проверки и обследвания. Средният брой на проверките и обследванията в един обект е нараснал на от 2.84 за 2001 г. на 3.04 за 2003 г.

За допуснати санитарно-хигиенни нарушения са изготвени и връчени 47 489 предписания (при 42 925 броя за 2002 г. и 28 353 броя за 2001 г.). Броят на съставените актове за хигиенни нарушения през 2003 год. е 41 215 (при 38 900 за 2002 г. и 33 247 за 2001 г.). Нараснала е общата сума и средната стойност на едно наказателно постановление, като последната е достигнала 91,68 лв. (увеличена с 9, 84 лв. спрямо 2002 г. и с 23.51 лв. спрямо 2001 г.). Увеличен е и броят на обектите, спрени от експлоатация -от 6 142 през 2001 г. и 7 937 през 2002 г. на 8 320 през 2003 г.

През 2003 г. са извършени изследвания на 35 644 проби от питейни води (срещу 28 810 през 2002 г.) и 58 987 проби от храни (срещу 41 969 през 2002 г.).

Данните от проведения лабораторен контрол показват, че стандартността на питейната вода е 94.69%. Несъответствието по химични, органолептични и радиологични показатели е 1.84%, а по микробиологични показатели - 8.78%.

Сравнително нисък е процентът на пробите храни, показали отклонение по химични показатели. От изследвани общо 4 248 броя проби за наличие на тежки метали отклонение от нормите е установено в 18 проби. От изследвани 3 359 броя проби за съдържание на нитрати в зеленчуци и нитрити в месни продукти отклонение има при 1.7 % от изследваните проби. При 8.8 % от изследваните 4 958 броя проби е открито съдържание на добавки. 15 %от пробите храни, изследвани по санитарно-микробиологични показатели,са показали отклонения от нормите.

През 2003 г. има спад на заболяемостта в групата на ваксинопредотвратимите дихателни инфекции (рубеола, епидемичен паротит). Втора поредна година в страната няма регистрирани заболявания от морбили. Почти трикратно е намалял и броят на заболелите от вирусен хепатит тип А, намалял е броят на заболелите от Марсилска треска, Кримска Конго хеморагична треска и Ку-треска. Единствено при Лаймската борелиоза заболяемостта се задържа на нивото от предходната година.

Една от важните дейности по изпълнението на Имунизационния календар през 2003 г. е била насочена към обхващането на групите с повишен риск – ромско население, деца без избран личен лекар и деца от малки и отдалечени селища без общопрактикуващ лекар. Постепенно се нормализира дейността на общопрактикуващите лекари в областта на изпълнението на задължителните имунизации и реимунизации. Близо 15 000 имунизации и реимунизации през 2003 г. са извършени от имунизационните кабинети на ХЕИ.

През 2003 г. са разработени и обнародвани 32 нови нормативни акта в областта на здравната профилактика и държавния санитарен контрол, 17 от които са свързани с хармонизацията на националното законодателство с достиженията на Европейското право. Извършена е значителна по обем дейност по реализацията на 16 действащи програми и проекти, насочени към проблемите на околната среда и здравето и в областта на заразните болести.

Сред приоритетните задачи на хигиенно-епидемиологичните инспекции в страната през тази година са ограничаване рисковете за здравето, осигуряване на здравословна жизнена среда и безопасни стоки за населението, ограничаване заболяемостта от инфекциозни и паразитни болести, подготвителни дейности по прилагане на Закона за здравето и др.

Сподели в: