Върни се горе

Анализът на дейностите на центровете и отделенията по трансфузионна хематология показва положителната тенденция за увеличаване на броя на безвъзмездните кръводарители през последните две години, съобщи на пресконференция днес в Министерството на здравеопазването д-р Милка Кирова от Националния център по трансфузионна хематология. Пресконференцията бе по повод обявената в навечерието на светлия християнски празник Цветница пролетната Национална кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване “Запалете свещичка, дарете живот”.

Близо десетгодишната негативна тенденция за намаляване на броя на кръводарителите е прекъсната. През 2004 г. те са с над 5000 повече в сравнение с 2003 г. и с около 10 000 повече в сравнение с 2002 г. Увеличено е и количеството преработена кръв и получените кръвни съставки.

Относителният дял на хората, дарили за първи път в живота си спрямо общия брой на кръводарителите у нас е 21,1 %– показател, съизмерим със страни като Франция /22,4/, Словения /19.0/, Босна и Херцеговина /19,6/. Необходимо е да мотивираме харата не само да даряват за първи път, но и да ги задържим, да ги направим постоянни кръводарители, които даряват кръв най-малко един път годишно, подчерта д-р Кирова.

В съответствие с трансфузионната доктрина компонентната терапия е водеща при избор на лечение. Колкото по-малко цяла кръв се прелива в болниците, толкова лечението с кръв и кръвни съставки е по-ефикасно. Като повечето европейски страни и България се стреми да намали съотношението цяла кръв/еритроцитен концентрат - показател, който определя нивото на лечението с кръв и кръвни съставки. Колкото е по-малък той, толкова е по-високо и по-адекватно дадено лечение. Днес този показател у нас е 3,7, в Швейцария – 1,7, Румъния – 45,9 и Германия – 0,7.

В съответствие с изискванията на Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането, министърът на здравеопазването Славчо Богоев утвърди плана за 2005 г. за видовете и количествата кръв и кръвни съставки за задоволяване на нуждите на лечебните заведения за болнична помощ и диспансери с легла. Планът е изготвен въз основа на задълбочен анализ на дейността на центровете за трансфузионна хематология и реалното потребление на кръв и кръвни съставки в болниците. В рамките на планираните количества лечебните заведения ще получават безвъзмездно диагностицирана и преработена кръв и кръвни съставки.

За първи път от последните години през 2005 г. е планирано увеличение на количеството плазма за производство на лекарства.Това ще увеличи количеството на произведените у нас албумин и имуноглобулини за мускулна и венозна употреба, лекарства, безопасни по отношение на предаване на вирусни инфекции поради начина им на производство.

На 45-тата Национална конференция по трансфузионна хематология, която ще се състои на 12 и 13 май т.г., ще бъде обсъдена Национална стратегия и План за действие “Безопасна кръв 2005–2008 г.” Те се разработват в изпълнение на приоритет 4 “Безопасност на кръвта” от Двугодишното споразумение между МЗ и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация 2004-2005 г.

В Националната стратегия са дефинирани основните стратегически области за бъдещото развитие на трансфузионната система. Планът за действие предвижда модернизация на центровете и отделенията за трансфузионна хематология, внедряване на система за управление на качеството и система за трансфузионен надзор, разработване на принципи и стандарти за клинично приложение на кръвта и кръвните съставки и др.

Експертите на НЦХТ работят по изграждането на предвидения в Закона за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането Национален регистър. Той включва информация за донорите и реципиентите, за дейностите в областта на трансфузиологията, извършвани в лечебните заведения. Системата за трансфузионен надзор ще проследява всяка единица взета кръв от донора до пациента и обратно.

Сподели в: