Върни се горе

Ръководството на Министерството на здравеопазването утвърди Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 23 ноември 1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи”.

С приетите промени в нормативната уредба се дава възможност за практическото реализиране на преструктурирането на системата на спешната медицинска помощ, като се регламентира по нов начин статутът на спешното приемно отделение, обяви на пресконференция днес, 13 юли, заместник-министърът на здравеопазването д-р Матей Матеев.

Новата наредба е в изпълнение на стратегията на Министерството на здравеопазването за преструктуриране на спешната медицинска помощ в страната, която предвижда преминаване на спешните приемни отделения от структурите на съществуващите в момента 27 Центъра за спешна медицинска помощ в структурите на съответните болници с междуобластен и областен обхват.

Целта е да се постигне по-качествено и ефективно лечение на хората, като се подобри взаимодействието между болничната помощ и спешната медицинска помощ и по-активно се използват висококвалифицираният персонал и материално-техническата база на лечебните заведения.

С приетата от МЗ наредба се регламентира създаването на спешно отделение в многопрофилните болници за активно лечение с областен, междуобластен и национален обхват. По действащата към момента нормативна уредба отделението е част от структурата на Центровете за спешна медицинска помощ.

В документа са определени критериите, на които трябва да отговаря приемното отделение, за да бъде то разкрито в съответната болница. Това са изисквания за база, окомплектовка и оборудване, организация за 24-часова работа, наличие на квалифициран медицински персонал.

След обнародването на наредбата в „Държавен вестник” съветите на директорите на болниците, които искат да разкрият спешно отделение, трябва да вземат решение за промяна в структурата на лечебното заведение. Организацията на дейността на спешното отделение се определя с Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.

Като следваща стъпка с постановление на Министерския съвет ще бъдат разделени спешните приемни отделения от останалата част на Центровете за спешна медицинска помощ.

Сподели в: