Върни се горе

Промени в Наредбата за правилата за образуване и регистриране на цени на лекарствените продукти при продажбата им на дребно прие Министерският съвет на заседанието си днес, 27 юли.

С измененията се цели оптимизиране на процедурите по регулирането на пределните цени на лекарствените продукти, които се отпускат по лекарско предписание, и за регистриране на цени на лекарствените продукти, които се отпускат без лекарско предписание. При лекарствата, които се отпускат по лекарско предписание, се запазва досега действащият режим на определяне на пределна цена. По този начин държавата може ефективно да регулира ръста и динамиката на цените на лекарствата.

Въвежда се изискване към производителя или притежателя на разрешение за употреба в срок до 30 юни всяка година да представя пред Комисията по цените на лекарствата декларация, удостоверяваща наличието или липсата на промяна в цените. Когато референтната цена на даден продукт е по-ниска от референтната цена, на базата на която е образувана пределната цена, Комисията служебно изготвя заповед за промяна на утвърдената пределна цена и я предлага на министъра на здравеопазването за утвърждаване. Промяната може да бъде отразена и по служебен път, когато Комисията установи, че е налице намаляване на декларираните цени в референтните страни.

Декларираните СIР цени на производителя на лекарствения продукт в девет страни ще се удостоверяват с официален документ, издаден от притежателя на разрешението за употреба или от производителя.

Създава се възможност за прекратяване на процедурата по регистриране цена на лекарствен продукт, ако 3 месеца след уведомяването заявителят не отстрани констатираните от Комисията по цените на лекарствата непълноти.

Оптимизиране на процедурите по изменение на административните обстоятелства (промяна на притежател на разрешение за употреба на лекарствен продукт, промяна на търговско име, промяна на производител) се предвиждат в Наредба за критериите, условията и правилата за включване на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък.

Сподели в: