Върни се горе

Политика за психично здраве и Национален план за действие към нея за периода 2004-2012 г. бяха утвърдени от Министерския съвет днес, 22 юли. Те са насочени към тежките психични разстройства поради предизвикателствата, които тези заболявания поставят пред пациентите, техните близки и обществото.

Политиката за психично здраве на Република България и Националният план за действие към нея са разработени въз основа на направената оценка на състоянието на психиатричната помощ в България от работна група от водещи специалисти в областта на психичното здраве, съвместно с още седем държави от Балканския регион.

Предвижда се да бъдат изградени мултифункционални служби за психично-здравни услуги, интегрирани в общата медицинска мрежа, с координация към социалните служби, образованието, трудовото законодателство и др. Основен принцип при провеждането на психично-здравна политика е спазването на човешките права на потребителите на психиатрични услуги. Качеството на услугите се гарантира чрез разработване на правила, клинични препоръки, процедури и критерии за оценка, съставляващи алгоритми за психично-здравни услуги. Всичко това е необходимо, за да се осигури непрекъснатост и комплексност на процеса на психиатрично обслужване.

Новите здравни технологии създават възможност за психично-здравни грижи, които не се базират на изолация на психично болните с хронична тежка психична болест, а позволяват тяхното участие в естествените човешки общности. Това ще се осъществи чрез разкриване на дневни центрове за психосоциална рехабилитация, защитени жилища за хора с психични разстройства, остри психиатрични отделения към многопрофилни болници.

Разработваните стратегии и политики за психично здраве по отношение на тежките психиатрични разстройства в световен мащаб се съсредоточават върху изграждане на алтернативни на съществуващите стигматизиращи институционални модели.

Националният план за действие за осъществяване на политиката за психично здраве за периода 2004-2012 г. проследява етапите на осъществяване на политиката за психично здраве.Наред с изграждане на управленското тяло за провеждането на тази политика са разписани стъпките за въвеждане на интерсекторното сътрудничество за съгласуване на дейностите, промени в законодателството, гарантиращи постигането на целите и задачите на психично-здравната политика привличане на работа като нещатни сътрудници бивши потребители на психично-здравни услуги и доброволци (студенти, роднини) е заложено изграждане на регионален информационен център по въпросите на психичното здраве и психично-здравната мрежа от служби в областта и региона. Центърът ще разполага с база данни за наличните ресурси, ще предоставя информация за актуалните служби, програми и процедури за достъп до тях.

Предвижда се създаване и поддържане на регистър за лица в риск от социална изолация поради психично страдание, откриване на гореща телефонна линия, установяване на тясна колаборация със служба за кризисни интервенции, разполагаща с мобилен екипи др. Ще се разработват регионални програми за по-нататъшно изграждане на извънболничните психиатрични служби, базирани на данните за тяхното сегашно състояние, района на обслужване и проучвания на населението в дадени райони.

Ще бъдат изграденислужби за кризисни интервенции с мобилни екипи; 10 дневни центъра, предоставящи психосоциална рехабилитация (програми за дневни грижи, трудова рехабилитация, обучение в социални умения; 10 групови защитени жилища за хора с психични разстройства.

Политиката за психично здраве на Република България 2004-2012 г. доразвива принципите, заложени в действащата Национална програма за психично здраве на гражданите на Република България 2001 – 2005 г.Основни принципи на програмата са хуманизирането на психиатричната помощ и зачитане правата на хората с психични проблеми и/или увреждания, както и предлагане на грижи в общността за осигуряване на равноправен живот в естественото обкръжение. На този етап Националната програма 2001-2005 г. представлява подготовка за истинска реформа в областта на психично-здравната помощ в следващия период до 2012 г.

С приемането на Политиката за психично здраве и Националния план за действие към нея ще стане възможно осъществяването на следващата стъпка – разработване на Национална програма за психично здраве за периода 2006 – 2012 г.

Сподели в: