Върни се горе

Чрез новия механизъм за образуване и рефериране на цените на лекарствените продукти у нас, който влезе в сила от началото на 2008 г., се очаква намаление на пределните цени на лекарствените продукти. Целта на Министерството на здравеопазването в разработваната от него нова нормативна уредба в областта на лекарствената регулация е на пациентите да се осигурят лекарства на достъпни цени.

Това заяви д-р Светлана Спасова, директор на дирекция „Национална здравна политика” в Министерството на здравеопазването и председател на Комисията по цените на лекарствените продукти към Министерския съвет на пресконференция днес, 9 януари. На срещата с журналистите в Министерството на здравеопазването бяха представени предстоящите през 2008 г. действия по изпълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
 
Дейностите по ценообразуване и реимбурсиране на лекарствата са цел на национална политика и всяка страна-членка на Европейския съюз сама определя механизмите на ценообразуване на медикаментите. Влязлата в сила от декември 2007 г. Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, утвърдена от Министерския съвет, определя ясни правила за процедури на прозрачност и регулиране на цените на лекарствените продукти, подчерта д-р Спасова.

При изготвяне на наредбата са взети приоритетно интересите на пациентите, изтъкна д-р Спасова. Въведени са механизми, чрез които да се постигне намаляване на цените на медикаментните в България, за да се гарантират на гражданите лекарства на достъпни цени.

Наредбата регулира пределните цени на лекарствените продукти у нас. Това означава, че аптеките не могат да продават на цени, по-високи от определените, а продажбите на по-ниски цени са въпрос на търговска политика, конкурентност и осигуряване на качество от участниците във фармацевтичния пазар.
 
Въведен е механизъм на рефериране на цените на лекарствата на база цени на производител с 8 страни-членки на ЕС, които са със сходни на страната ни икономически и социален показател. Това са Чехия, Естония, Унгария, Литва, Португалия, Испания, Румъния и Гърция. Наредбата регламентира производителят или притежателят на разрешението за употреба на лекарствения продукт да заяви по-ниска цена за регистрация от най-ниската цена в референтните държави, разясни д-р Спасова. Това изискване е един от механизмите за поевтиняване лекарствата в България, посочи тя.

С приетата от правителството наредба се намаляват надценките за търговците на едро и търговците на дребно (аптеките) средно с 4-6 процентни пункта, което при добро управление на аптеката не може да доведе до фалити.
 
Надценките за търговците на едро за медикаментите в трите основни групи на лекарствата са: 

 ЦЕНА НА МЕДИКАМЕНТ ОТ І ГРУПА  ЦЕНА НА МЕДИКАМЕНТ ОТ IІ ГРУПАЦЕНА НА МЕДИКАМЕНТ ОТ IIІ ГРУПА 
 ДОСЕГА Лекарства до 7 лв. – 10% надценка Лекарства от 7 до 30 лв. – 9% надценка Лекарства над 30 лв. – 7%
 НОВО Лекарства до 10 лв. – 9% надценка Лекарства от 10 до 30 лв. – 8% надценка Лекарства над 30 лв. - 6% надценка

За третата група лекарства съществува ограничение надценката да не надвишава сумата от 15 лв.

Надценките за търговците на дребно за медикаментите в трите основни групи на лекарствата са: 

 ЦЕНА НА МЕДИКАМЕНТ ОТ І ГРУПА  ЦЕНА НА МЕДИКАМЕНТ ОТ IІ ГРУПАЦЕНА НА МЕДИКАМЕНТ ОТ IIІ ГРУПА 
 ДОСЕГА Лекарства до 7 лв. – 28% надценка Лекарства от 7 до 30 лв. – 25% надценка Лекарства над 30 лв. – 20%
 НОВО Лекарства до 10 лв. – 22% надценка Лекарства от 10 до 30 лв. – 20% надценка Лекарства над 30 лв. - 18% надценка


За третата група лекарства съществува ограничение надценката да не надвишава сумата от 30 лв.

Съгласно разпоредбите на наредбата в края на декември 2007 г. бе извършена служебна пререгистрация на цените на лекарствата за продажба на свободния пазар и по лекарско предписание, които са в сила от 1 януари 2008 г. Пререгистрираните цени са изчислени на базата на досегашната цена на производител и определените нови надценки. Цените са качени в сайта на МЗ.
 
Чрез служебното пререгистриране на цените от тази година вече е факт тяхното намаление, коментира д-р Светлана Спасова. То се движи в рамките на 0,5% - 2%. По-значително снижаване на цените се очаква след регистрацията на новите цени на лекарствата, което в момента започва Комисията по цените на лекарствените продукти към МС. Срокът за подаване от фирмите на заявления за образуване и регистрация на нова цена е 31 януари, напомни д-р Спасова.
 
Тече и процесът по пререгистрация на аптеките съгласно изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, бе посочено на пресконференцията. На пререгистрация подлежат 2500 аптеки, подадени са молби за 200 аптеки, издадени са разрешения за пререгистрация на 110 аптеки, останалите 90 са в процедура по пререгистрация. Процесът тече нормално и няма затруднения при издаването на удостоверенията”, увери д-р Светлана Спасова.
 
В България в момента има 4385 аптеки. През миналата година 480 от тях са подали заявление за пререгистрация заради промяна на адреса, 109 пък са закрити. Д-р Спасова обясни, че се наблюдава тенденция аптеките да се местят в по-големи помещения или от по-големите градове към по-малките, което показва тенденция за подобряване на достъпа и качеството на обслужването на пациентите.
 
Изключително съществен момент в извършваните промени в лекарствената регулация и лекарствоснабдяването е предстоящото разработване на нов Позитивен лекарствен списък, който за първи път ще бъде единен позитивно-реимбурсен, бе разяснено на пресконференцията.
 
Досега Комисията по Позитивния лекарствен списък вземаше решения кои медикаменти да бъдат включени в списъка и кои не. Новото при единния списък е, че Комисията ще взима решение и за нивото на реимбурсация на медикаментите, обясни д-р Нина Ръсина, началник на отдел „Лекарствена политика” в МЗ. Това е механизъм, чрез който ще има пълна прозрачност и яснота за разходването на публичните средства за лекарства – от МЗ, НЗОК и болниците.
 
С обнародваната през декември 2007 г. наредба са определени три нива на заплащане: лекарства, които се заплащат на 100% от обществените фондове (при животоспасяващи състояния, редки заболявания и инфекциозни заболявания); до 75% реимбурсация – за заболявания с тежко хронично протичане, които водят до трайна инвалидизация и до 50% реимбурсация – за хронични заболявания с продължително лечение.
 
Срокът от подаването на заявлението до включване на лекарството в Позитивно-реимбурсния списък е 90 дни. „С това целият административен процес за излизане на пазара на едно лекарство ще трае общо 135 дни – плюс срокът за подаване и определяне на цена на медикамента от Комисията по цени, който е 45 дни. Досега лекарствата чакаха по 2 или 3 години, за да могат да бъдат включени в списъците и да бъдат продавани на българския пазар”, каза още д-р Ръсина.
 
В процес на разработване са и проектонаредби относно изискванията към аптеките и организацията на тяхната дейност. В съответствие с разпоредбите в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина бъдещата наредба ще регламентира възможността за въвеждане на автомати за продажба на медикаменти без рецепта и директна продажба на медикаментите от общопрактикуващите лекари и лекарите по дентална медицина. Ще се прецизират нормативните изисквания относно възможността на гражданите за достъп до аптеките (при случаите, когато има затруднено придвижване до тях). Ще се въведе изискване за квадратурата на помещенията за аптеки.

Сподели в: