Върни се горе

В пет основни направления ще си сътрудничат Министерството на здравеопазването и Европейското регионално бюро на Световната здравна организация (СЗО) през следващите 2 години. Това са подобряване на здравното обслужване на населението; повишаване на здравната промоция и превенцията на незаразните болести; подобряване организацията и готовността за извънредни ситуации в здравеопазването; поддържане на безопасна околна среда; ефективна превенция и надзор на заразните болести. Двугодишното споразумение за сътрудничество бе одобрено днес, 21 септември, на заседанието на Министерския съвет.

Споразумението е изготвено въз основа на представените от Министерство на здравеопазването приоритети и след проведени двустранни консултации. Отчетени са глобалните приоритети и насоките на политиката на СЗО, финансовият принос на други партньори в страната и възможностите на СЗО за съдействие.

По споразумението Световната здравна организация ще предостави на България 306 000 долара.

Най-голямата част от тази сума – 195 000 долара, се насочват към подобряване на здравната промоция и превенцията на незаразните болести.
Сътрудничеството между МЗ и СЗО в това направление ще подпомогне актуализирането и разработването на действащи национални програми за общественото здраве - за здравна промоция и превенция на основните незаразни заболявания, със специална насоченост към децата и младите хора. Ще се подобри системата за наблюдение на рисковите фактори за незаразните болести. Особено внимание ще се обърне на ранното откриване и лечение на онкологичните и сърдечносъдовите заболявания. На базата на Европейския план за психично здраве ще се преработи и актуализира Националният план за действие за психично здраве. Предвижда се и изграждане на национална информационна система за психично здраве. Ще се засили превенцията, лечението и възстановяването на зависимите от наркотици.

За подобряване на здравното обслужване са предвидени 25 000 долара,
като в резултат на изпълнението на програмата се очаква да се подобри безопасността при кръвопреливане, да се подобри здравната информация за децата в ученическа възраст, ще се търси по-голяма ефективност при реимбурсиране на лекарствата с основна цел - да се подсигури базисното лечение на всички нуждаещи се.

10 000 долара са предназначени за подобряване на организацията и готовността за извънредни ситуации в здравеопазването.
Целта е да се укрепи капацитетът на страната за справяне с широк спектър от здравни кризи, с особен акцент върху ранното предупреждение за епидемии и противодействието им.

Подобряването на превенцията и надзора на заразните болести ще бъде финансирано с 47 000 долара.
Тази цел ще бъде постигната чрез предоставяне на висококачествени и безопасни имунизационни системи. Ще бъде въведен подборен надзор за ефективен мониторинг на имунизационните системи и оценка на тежестта от ваксино-предотвратимите заболявания. Ще продължи развитието и укрепването на националната система за отчитане и надзор на полово предавани болести, ХИВ/СПИН. Петото основно направление на сътрудничеството е поддържане на безопасна околна среда, за което се осигуряват 29 000 долара. По него ще бъде подпомогнато създаването на Междусекторна национална стратегия за безопасност на храните и Национална информационна система за околната среда.

През двегодишния период на изпълнение на споразумението ще продължи процесът по набиране на средства от различни донори, които ще бъдат разпределени и по отделните приоритети.
Споразумението между МЗ и СЗО ще бъде подписано през следващата седмица, по време на официалното посещение у нас на д-р Марк Данзон, регионален директор за Европа на СЗО.

Сподели в: