Върни се горе

Днес, 7 октомври 2003 г., министърът на здравеопазването Славчо Богоев откри есенната Национална кампания за безвъзмездно и доброволно кръводаряване “Капка по капка – живот”. Тя се организира от Министерството на здравеопазването, Националния център по хематология и трансфузиология и Българския червен кръст.

Основната цел на кампанията е да популяризира значимостта на идеята за безвъзмездно и доброволно кръводаряване като акт на хуманност, солидарност, благотворителност и щедрост.

Националната кампания ще обхване цялата страна, като през октомври ще се организират кръводарителски акции в държавните институции – министерства, парламент, президентство, областни управи. През ноември и декември кампанията ще продължи във висшите учебни заведения.

Политиката на Министерството на здравеопазването е насочена към осигуряването на кръв и кръвни продукти в достатъчно количество и с качество, отговарящо на строгите международни критерии.

Осигуряването на достатъчно количества кръв и кръвни компоненти е от изключително значение за живота и здравето на хората у нас. Страната ни изпитва остра необходимост от увеличаване броя на кръводарителите. Ежедневното кръвопреливане за много деца, родилки и болни хора е равнозначно на спасяване и поддържане на живота им. Наличието на достатъчно количество сигурна и безопасна кръв и кръвни съставки е гарант за националната сигурност на страната.

Само за двете трансплантации, извършени на 3 септември тази година, бяха необходими 11,670 л еритроцитен концентрат и 10,760 л прясно замразена плазма от рядката кръвна група 0 /-/. Добрата воля на 40 кръводарители помогна за запазване на два живота.

В България кръвонабирането, преработката, диагностиката, контролът, съхранението и разпределянето на кръвта и кръвните компоненти са съобразени с европейските стандарти, които гарантират тяхната безопасност и качество. Гарантирана е и своевременната им доставка до всички лечебни заведения.

Състоянието на кръводаряването през последните 10 години е тревожно. Броят на кръводарителите е намалял с 32%. През 2002 г. те са 142 951, от които 4% са платени кръводарители. Безвъзмездните кръводарители през миналата година са 136 664 - с 2115 по-малко от тези през 2001 г., т.е. средният прираст за страната е отрицателен -2%.

Средно за страната кръводарителите са 18 на 1000 души население, като в някои райони са под 10 на 1000. Препоръката на СЗО е 50 кръводарители на 1000 души население.С такъв брой кръводарители трансфузионната ни система не може да удовлетвори нуждите на лечебните заведения от сигурни кръв и кръвни продукти, не е в състояние да гарантира нуждите на обществото в условията на криза.

Осигуреността на жител с кръв средно за страната е 7,9 мл. Тя е различна за отделните райони на страната – от 3,5 мл на жител за област Перник до 12,8 мл за област Пловдив.

Общото количество дарена кръв през 2002 г. е 63 274 литра.

През 2002 г. в лечебните заведения са използвани 2856 литра цялостна кръв (което е 4% от цялото количество глюкозо-цитратна кръв), 36 615 литра еритроцитен концентрат и 16 150 литра плазма.

Министерството на здравеопазването подпомага дейността на центровете и отделенията по трансфузионна хематология чрез ежегодни доставки на всички необходими консумативи, пластмасови сакове за кръвовземане и тестове за диагностика.

Сподели в: