Върни се горе

На свое заседание днес ръководството на Министерството на здравеопазването взе решение за промени в Наредбата №13 от 30 юли 2003 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения.

С решението срокът, в който лечебните заведения следва да подадат документи за откриване на акредитационната процедура, се удължава до 1 септември.Досегашният срок според изискванията на наредбата изтича на 12 юни, но тъй като поради възражения от страна на БЛС не може да бъде конструиран предвиденият в наредбата Акредитационен съвет, на практика процесът по акредитация не може да стартира.

До края на тази седмица министърът на здравеопазването ще издаде заповед за сформиране на Акредитационния съвет и неговия състав.До 31 юли съветът трябва да разработи промени в методиката за акредитацията на лечебните заведения,които ще бъдат одобрени от ръководството на МЗ. Едновременно с това започва работа и по проект за изменение на Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), където по-точно да се регламентира процесът на акредитация и последствията от нея.

За Министерството на здравеопазването акредитацията на лечебните заведения има изключително значение за реализиране на държавната политика, насочена към повишаване качеството на медицинското обслужване. По този начин МЗ изпълнява и своята роля за защита правата на пациентите. Като механизъм за оценка на качеството на работа в лечебните заведения акредитацията няма алтернатива и тя ще бъде провеждана, е позицията на МЗ. Да се укрепи и институционализира акредитационният процес на лечебните заведения е и едно от изискванията на Световната банка за провеждането на реформата в здравния сектор.

Първоначално с приемането на ЗЛЗ на акредитация подлежаха само болниците и диагностично-консултативните центрове. През първия етап на акредитация (май 2001 г. - декември 2003 г.) бяха акредитирани 333 лечебни заведения, от които 244 болници и 89 ДКЦ-та.

С изменението на ЗЛЗ бе разширен обхватът на лечебните заведения, които подлежат на акредитация. Включени са диспансерите ( които са 28 на брой), центровете за трансфузионна хематология (5), домовете за медико-социални грижи (31), медико-диагностичните и медико-техническите лаборатории (837), медицинските и стоматологичните центрове (579), медико-стоматологичните центрове (54), тъканните банки.

Към 1 юни 2004 г. документи за откриване на акредитационна процедура са депозирали 31 лечебни заведения, от които 10 болници, 13 медицински, медико-стоматологични и диагностично-консултативни центрове, 5 медико-диагностични лаборатории и 3 домове за медико-социални грижи.

Документи за акредитация трябва да подадат лечебните заведения, които до момента не са акредитирани, както и тези, при които срокът на присъдената им акредитационна оценка е изтекъл.

Сподели в: