Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4 789 случаи на остри заразни заболявания срещу 4 964 за предходната. От тях 3 527 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 740 за предходната седмица.

Чревни инфекции:
Регистрираните случаи са както следва:
Вирусни хепатити – 80 случаи срещу 93 за предходната седмица
Дизентерия – 24 случаи срещу 10
Салмонелози – 23 случаи срещу 23
Колиентерити – 8 случаи срещу 1
Ентероколити – 273 случаи срещу 291

Въздушно-капкови инфекции:
Регистрирани са 93 случаи на Скарлатина срещу 98. Случаите на Варицела са 393 срещу 410, на Епидемичен паротит – 229 срещу 212, на Рубеола са 3 срещу 2 и на Коклюш – 1 срещу 4 за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:
Не са регистрирани случаи на Кримска – Конго хеморагична треска и на Марсилска треска. Случаите на Ку – треска са 1 срещу 0 и на Лаймска борелиоза са 6срещу 5 за предходната седмица.

През изтеклата седмица е регистриран епидемичен взрив от дизентерия в Помощно училище „Т. Самодумов”, с. Кранево, общ. Балчик, който е микробиологично потвърден.

През периода 30.11. – 07.12.2007 г. заболяват 41 ученици на възраст от 7 до 17 години. 27 от тях са хоспитализирани в инфекциозните отделения на многопрофилните болници за активно лечение в Добрич и Балчик. Резултатите от микробиологичните изследвания на 18 от заболелите деца са положителни за Шигела флекснери. Последните са от различни класове и спални помещения на училището.

Извършени са две проверки на място от служители на Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ) – Добрич. При тях е установено, че материално-техническата база е в добро хигиенно и техническо състояние и се спазват хигиенните изисквания при съхранението и обработката на храните.

На всички контактни лица от училището – деца и персонал, са взети материали за микробиологични изследвания. Проби за микробиологичен контрол са взети и от кухненския блок, спалните помещения, учебните стаи, от ръцете и работното облекло на персонала, дезинфекционните препарати и работните разтвори. Пробите от крана на чешмата в умивалното помещение са положителни за Шигела флекснери 2а.

Създадена е необходимата организация за постоянно медицинско наблюдение и за вземане на материали за микробиологично изследване на заболелите ученици, които не са хоспитализирани. На същите е извършен и специализиран медицински преглед от инфекционист за преценка на обективното им състояние, адекватността на провежданата терапия и необходимостта от хоспитализация. При увеличаване на регистрираните случаи от дизентерия сред учениците от ПУ „Т. Самодумов”, МБАЛ – Добрич има готовност за разкриване на допълнителни легла към Инфекциозното отделение. Издадени са предписания до общопрактикуващия лекар в с. Кранево, директора и медицинската сестра, обслужваща здравния кабинет в училището за спазване на дезинфекционния и противоепидемичния режим на работа, изпълнение разпоредбите на Наредба № 21 от 18.07.2005г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (обн., ДВ, бр. 62/29.07.2005г.) и Наредба № 3 от 27.04.2007г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата (обн., ДВ, бр. 38/09.05.2000г., изм., ДВ, бр. 83/10.10.2000г.).

Сподели в: