Върни се горе

През периода 02.09. – 27.09.2002 г., в изпълнение на писмо № 32-00-52/21.06.2002 г. на Министерството на здравеопазването, ХЕИ продължиха да извършват учестен контрол над обектите за търговия с хранителни продукти, заведенията за обществено хранене, предприятията за производство на храни, детските заведения, ученическите лагери, почивните домове и лечебните заведения.

Проверява се правилното извършване на дезинфекция, качественото измиване на повърхности и съдове, наличие на течаща топла и студена вода, правилно съхранение на суровините, готовата продукция и спазването на противоепидемичния режим.

През посочения период сътрудниците на ХЕИ са извършили общо 34092 проверки.

От тях на:

Заведения за обществено хранене - 8108

Обекти за производство и търговия с храни - 8030

Детски заведения - 7973

Лечебни заведения - 4240

Други - 5747

Наложени санкции:

Съставени актове за санитарни нарушения - 2716

Заповеди за временно спиране експлоатацията на обекти - 578

За отстраняване на санитарно-хигиенни неблагополучия са издадени 1769 предписания.

Най-често констатираните нарушения са свързани с:

- некачествена текуща дезинфекция;

- експлоатация на обекти без санитарно разрешително от ХЕИ;

- предлагане на продукти извън разрешения асортимент;

- липса на течаща вода;

-неправилно съхранение на суровини и готова продукция, неблагополучия по материално-техническата база и др.

Министерство на здравеопазването счита, че сътрудниците на ХЕИ, независимо от намаления си състав през сезона на летните отпуски, извършиха значителна по обем дейност. С направените проверки, наложените санкции и издадените предписания се постигна целта на писмото - подобряване на санитарно-хигиенното състояние на обектите и намаляване риска от хранителни интоксикации.

В началото на учебната година вниманието на ХЕИ беше насочено и към санитарно-хигиенното състояние на училищата и изпълнение на предписаните мероприятия за привеждането им в съответствие с действащите санитарно-хигиенни норми и изисквания. От проверките, извършени в учебните заведения е видно, че продължават ремонтите и изпълнението на дадените от ХЕИ предписания. Временно е спрян учебния процес в: ОУ “Антон Попов”, с. Самуилово; Техникум по машиностроене в гр. Петрич; Общежитие на СОУ “В. Левски” в с. Бойница, обл. Видин; Техникум по селско стопанство гр. Каварна; Техникум по минна промишленост гр. Бобов дол; Междуучилищен център гр. Пазарджик; единадесет училища в област Кърджали; шест учебни заведения на територията на столичния град; девет училища на територията на област Пловдив; две в гр. Търговище; СОУ “В. Левски” гр. Брезник; СОУ “Гео Милев” в гр. Трън; Начално училище в с. Близнаци, обл. Шумен, и др.

За лошо санитарно – хигиенно състояние са затворени физкултурните салони в: ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, с. Добролево и ОУ “Д. Тодоров” гр. Враца; Техникум по икономика в гр. Добрич, ОУ с. Пчеларово, ОУ в с. Българево, област Добрич; СПТУ по транспорт в с. Виноградец и ОУ с. Братаница, област Пазарджик, СПТУ по промишлени технологии в гр. Пазарджик; ОУ “Св. Иван Рилски”, гр. Перник; ОУ “Св. Св Кирил и Методий” с. Дивотино и ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” с. Бучино, обл. Перник, в СОУ “Неофит Рилски” в гр. Харманли и др.

Сподели в: