Върни се горе

В Националния рамков договор за 2004 г. компенсаторните механизми за заплащане на болничната помощ трябва да се обмислят внимателно, за да не се породи недоверие в НЗОК като институция и едновременно с това да не се прехвърля финансовият риск изцяло върху болниците. Трябва да се направят по-точни разчети на пациентите по всяка клинична пътека. НЗОК трябва да бъде предвидима като финансираща институция, следователно възможностите за корекция трябва да бъдат ограничени в разумни граници по отношение на болничната помощ.

Тези препоръки отправи министърът на здравеопазването Славчо Богоев по време на парламентарния контрол днес, 7 ноември, в отговор на актуален въпрос на народния представител Димитър Игнатов относно намаляването с 12% на цените на клиничните пътеки, заплащани от НЗОК, от 1септември 2003 г.

Министър Богоев разясни механизма за корекция на цените на клиничните пътеки, предвиден в разпоредбите на НРД – 2003, и мотивите, довели до вземането на това решение. При отчитане равнището на изпълнение на бюджета към 30 септември тази година от директора на НЗОК очакваното изпълнение на бюджета на касата за болнична медицинска помощ очертава тенденция на недостиг в размер на 20 млн. лв. на годишна база. Превишението би се получило при запазване на цените на пътеките, за които НЗОК плаща. В резултат на това и в изпълнение на предвидените в НРД 2003 разпоредби директорът на НЗОК, съгласувано с УС на НЗОК и УС на БЛС, е издал заповед за намаление с 12% на предвидените в НРД 2003 цени на клиничните пътеки, считано от 1 септември. Решението е взето след проведени дискусии с управителните съвети на НЗОК и БЛС и продробен анализ на тенденциите за динамиката на здравноосигурителните плащания в бюджета на НЗОК за 2003 г. Корекцията е наложена и поради очакваното допълнително завишение в потреблението на болничната медицинска помощ по клинични пътеки през зимните месеци.

Евентуалните последици от решението за намаляване цената на клиничните пътеки бяха разгледани и от ръководството на Министерството на здравеопазването, съобщи министър Богоев. Министерството се притеснява, че с реалното намаляване на паричните потоци, заплащани от НЗОК, в рамките на 12%, болниците биха се изправили пред трудното решение за трупане на допълнителни дългове и влошаване както на дейността им, така и на финансовите резултати. Силно разтревожено при тази ситуация за възможностите на болничните лечебни заведения да продължават да оказват качествена медицинска помощ, ръководството на МЗ се обърна към НЗОК и предложи УС на НЗОК и БЛС внимателно да преценят ситуацията и да се помисли по възможността за корекция на бюджета на НЗОК и в частта за болничната помощ или да се мобилизират ресурсите, които да позволят да не се намаляват договорените цени и финансови средства, уточни министър Богоев.

Като се има предвид, че НЗОК скоро ще покрива 100% от болничната помощ, системата трябва да бъде така направена, че да има по-добро планиране на средствата,заяви министърът. Цената на клиничните пътеки кореспондира както с възможностите на бюджета на касата, така и с реалните разходи за лечение на пациентите по всички клинични пътеки, затова едно такова намаление на клиничните пътеки поставят болничните мениджъри пред труден избор, каза министърът.

Очаква в следствие на занижените плащания от НЗОК равнището на дълговете на болниците да се повиши с 15-20 млн. лв. до края на годината, съобщи министърът на здравеопазването. Затова ръководството на Министерството на здравеопазването е в разговори с Министерството на финансите за получаване на допълнителна субсидия за преодоляване на възникналите проблеми, съобщи министър Богоев. Според него към настоящия момент стабилността на осигурителната система и на НРД-2003 не са нарушени.

Сподели в: