Върни се горе

Цехът на „Международен композит БГ” в Кюстендил не е единствен и основен източник на замърсяването на въздуха в района, каза министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски в отговор на въпрос от народния представител Ваня Цветкова относно незаконното въвеждане в експлоатация на обект "Цех за производство на мивки" на "Международен композит БГ" АД, Кюстендил, по време на парламентарния контрол днес, 12 януари.

Министър Гайдарски съобщи, че Министерството на здравеопазването е било уведомено с писмо от фирма „Международен композит” за възникнали спорове относно обективността на изказано становище от представителите на Регионалната инспекция по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), Кюстендил, участвали в приемателната комисия за приемане на строеж „Цех за производство на мивки от санитарен бетон”. Цехът се намира в урегулиран поземлен имот в града.

Специалистите от Националния център по опазване на общественото здраве (НЦООЗ) ст.н.с. ІІ ст. инж. Теодор Панев и дм инж. Донка Димитрова са участници в Държавната приемателна комисия.

На заседанието на приемателната комисия представителите на НЦООЗ са изразили положително становище за въвеждането на обекта в експлоатация, подчерта министърът. Той изтъкна основните мотиви за вземането на това решение. Цехът за производство на мивки от санитарен бетон е разположен в част от производственото хале на предприятие “Торготерм” АД. Предприятието се намира в промишлената зона на града, в която са разположени и други предприятия с възможни източници на аналогични вредности като завод за трансформатори, завод за кондензатори, предприятие за металообработка, за прежди и др. Производството на „Торготерм” АД не може да се отнесе към химическата промишленост. Съгласно Наредба №7 на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда производството на изкуствен камък, както и на полимермрамор, се класифицира като производство на строителен продукт, а не на химичен. Според становището на доц. Стамова, независим експерт по оценка на въздействието върху околната среда и специалист по обща хигиена и трудова медицина, представено пред Държавната приемателна комисия, съставът на произвеждания продукт в “Международен композит БГ” дава основание той да се третира като изкуствен камък, съдържащ 76% варовик и 24% ненаситена полиестерна смола.

Министър Гайдарски обясни, че съгласно т. 217 от Приложение № 1 на Наредба №7 определената за производството на изкуствени камъни и бетонови изделия хигиенно-защитна зона е 100 метра. Отстоянието между производствения цех на “Международен композит БГ” и най-близкия обект, подлежащ на здравна защита – цех за макаронени изделия, е около 100 метра. Поради тази причина Държавната приемателна комисия е приела, че хигиенно-защитната зона е спазена, още повече, че капацитетът на “Международен композит” е сравнително малък и не надвишава производството на 50 мивки дневно. Като допълнителни аргументи в подкрепа на възможността предприятието да бъде въведено в експлоатация са експертното становище от доц. д-р Невена Цачева, завеждащ секция в НЦООЗ, специалист по трудова медицина и професионални болести, и протоколите от извършени измервания на факторите на работната среда от два независими органа - акредитиран орган за контрол на РИОКОЗ, Кюстендил и от НЦООЗ, съгласно които обектът отговаря на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Проведените по време на работата на комисията измервания, както и по-ранни измервания на емисионните концентрации на стирен от вентилационните изходи № 1 и 2 доказват, че няма превишаване на емисионните норми, каза министър Гайдарски. Затова оторизираните органи на МЗ смятат, че в района съществуват и други източници, емитиращи стирен, и че цехът на „Международен композит” не може да се счита за единствен и основен източник на замърсяването на въздуха с това вещество.

Сподели в: