Върни се горе

Намаляване на търсенето и намаляване на предлагането на наркотични вещества са двете стратегически насоки за действие, очертани в приетия от правителството днес, 27 юли, актуализиран План за действие за периода 2006-2008 г.. към Националната стратегия за борба с наркотиците (2003-2008 г.)

Планът е разработен в съответствие с новата Европейска стратегия за борба с наркотиците (2005-2012 г.) и Плана за действие към нея. Заложените в него дейности са съобразени със стратегическите цели и задачи, заложени в Националната стратегия за борба с наркотиците (2003-2008 г.).

Одобреният от правителството актуализиран план продължава и разширява започнатите конкретни дейности в областта на намаляване на търсенето и предлагането на наркотици, чието изпълнение започна с Националната стратегия за борба с наркотиците (2003-2008 г.). Ефективната реализация на стратегията и на плана към нея през периода 2006-2008 г. ще допринесе за прилагане на принципите и стандартите на Европейския съюз в областта на борбата с наркотиците.

Намаляване на търсенето на наркотици ще се търси чрез разширяване на възможностите за прилагане на системно здравно образование в сферата на средното образование. Ще се разработват модели и стандарти за образование в областта на зависимостите, което да бъде въведено в университетското обучение по медицина и програмата на други сходни професии. Ще се осъществяват програми за подпомагане на родители за справяне с проблеми, свързани с употребата на наркотици от децата им.

За преодоляване на социалната изолация и депривация на високорисковите групи ще се организират терапевтични модули в местата за лишаване от свобода. Ще се работи за осигуряване на ефективна социална рехабилитация и интеграция на зависими към наркотични вещества, преминали успешно курс на лечение.

В Плана за действие се поставя задачата за изграждане на мрежа от програми и служби за лечение на зависимости на национално и общинско ниво, както и увеличаване на достъпа до тях. Това предвижда развиване на мрежа от лечебни програми и центрове на национално и общинско ниво в системата на извънболничната и болничната помощ и увеличаване броя на наркозависимите, включени в лечебни и рехабилитационни програми.

Една от тях е Националната програма за развитие на лечебна система от метадонови поддържащи програми 2006 – 2008, която бе приета от правителството през януари 2006 г. До момента по нея са създадени и функционират 7 програми в 3 града – София (5 програми), по една във Варна, Пловдив.

Според Националния съвет по наркотични вещества, чийто председател е министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски, съсредоточаването им само в три града не дава възможност Националната програма да се прилага ефективно. За да се подобри достъпът и лечението на пациентите предстои метадоново-поддържащи програми да се разкрият и в другите областни градове. Започна обучение на специалисти, които ще работят с зависими пациенти. По Националната програма са осигурени средства за развитие на програмите по места и за обучение на необходимите специалисти за тях.

Повишаване ефективността на контрола на дейностите с наркотични вещества и техните препарати, използвани за медицински цели, и подобряване на координацията на звената, ангажирани с контрола върху тези дейности, е друга приоритетна насока, регламентирана в одобрения от правителството днес План за действие.

За намаляване на предлагането на наркотични вещества ще се търси ефективно противодействие на разпространението на наркотици вътре в страната и свързаните с тях престъпления. Предвижда се да се оптимизира и усъвършенства граничният контрол, да се повиши ефективността на митническия контрол за предотвратяване и разкриване на незаконния трафик на наркотични вещества и техните прекурсори.

За изпълнението на плана са предвидени средства в размер на 2,6 млн. лв. за 2006 г., 3,3 млн. лв. през 2007 г. и 3,9 млн. лв. през 2008 г.

Сподели в: