Върни се горе

С Наредбата за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет, обнародвана в бр. 87 от 05.10.2004 г. на Държавен вестник, е изменен и допълнен списъкът на заболяванията, състоянията и лекарствата за скъпоструващо лечение извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, които се осигуряват от Министерство на здравеопазването със средства от републиканския бюджет.

С оглед удовлетворяване на спешните нужди на пациентите Министерство на здравеопазването организира и проведе процедура за доставка на нововключените в наредбата лекарства.

За нововключените лекарства са сключени 19 договора за 27 конкретни лекарствени продукти от Приложение 1 на Наредбата за реда за предписване и получаване на скъпоструващи лекарства, заплащани от републиканския бюджет, като договорените количества в момента се разпределят от експертите в дирекция “Медицински дейности и лекарствоснабдяване”.

В хода на провеждане на процедурата е констатирано, че офертата на “Търговска лига - Национален аптечен център” АД относно продуктите Zolendronic acid 4 mg /с търговско наименование Zometa/ powd. inf. 4 mg + solv. 5ml, Octreotid 20 mg /с търговско наименование Sandostatin LAR/ powd. inj. 20 mg + solv., Imatinib 100 mg /с търговско наименование Glivec/ caps.100 mg x 120 и Letrozole 2,5 mg /с търговско наименование Femara/ tabl.film 2.5mg x 30 не е съобразена с изискванията на Закона за обществените поръчки и с условията, определени от Министерство на здравеопазването като не са приложени пет от задължително изискуемите документи, в това число – банкова гаранция за участие процедурата и оторизация от производителя на четирите продукта. Поради тази причина дружеството е отстранено от по–нататъшно участие в процедурата.

“Търговска лига - Национален аптечен център” АД оспори по съдебен ред решението, с което дружеството е отстранено от участие в процедурата по отношение на лекарствата Zolendronic acid 4 mg, Octreotid 20 mg, Imatinib 100 mg и Letrozole 2,5 mg. Предявената от “Търговска лига - Национален аптечен център” АД искова молба беше нередовна, поради което бе оставена от съда без движение.

Въпреки това и независимо от разпоредбите на новия Закон за обществените поръчки, който въвежда като правило изпълнение на решенията на възложителите, независимо от евентуалното им оспорване, по искане на “Търговска лига - Национален аптечен център” АД 28-ми състав на гражданската колегия на Софийския районен съд постанови спиране изпълнението на решението на министъра на здравеопазването относно доставката на горепосочените продукти.

Съзнавайки необходимостта от спешна доставка на животоспасяващите лекарства и безспорния приоритет на живота и здравето на пациентите пред търговския интерес на дружеството – ищец, в съответствие с нормативните разпоредби, Министерството на здравеопазването незабавно обжалва пред Софийския градски съд определението, с което е допуснато спиране изпълнението на решението на министъра на здравеопазването, а с това и своевременната доставка на посочените по-горе продукти.

При тези обстоятелства доставката на лекарствените продукти Zolendronic acid 4 mg, Octreotid 20 mg, Imatinib 100 mg и Letrozole 2,5 mg се обуславя единствено от хода на съдебната процедура. Първостепенен ангажимент за Министерството на здравеопазването е осигуряването на навременно лечение за болните, поради което се полагат всички усилия за спешно удовлетворяване нуждите на пациентите.

Сподели в: