Върни се горе

На заседанието си днес, 19 май, Министерският съвет прие два нормативни документа, с които се регламентира редът за установяване на медицинската експертиза на работоспособността и за работата на органите на медицинската експертиза на работоспособността (лекуващия лекар, лекарските консултативни комисии, ТЕЛК, НЕЛК).

Единият от тези документи е новата Наредба за медицинската експертиза на работоспособността. Тя е разработена в изпълнение на чл. 101 от Закона за здравето и отменя Наредбата за експертизата на работоспособността от 2000 г.

Медицинската експертиза на работоспособността е част от диагностично-лечебната и профилактичната дейност на лечебните заведения. Тя включва експертиза на временната неработоспособност, експертиза за трайно намалена работоспособност, експертиза на намалените възможности за социална адаптация на деца до 16-годишна възраст, определяне характера на заболяванията – професионален или общ.

В новия документ са регламентирани редът и условията за установяване на временната неработоспособност и оформянето на болничните листове поради общо заболяване, злополука, професионална болест, лечение в чужбина, санаторно-курортно лечение, належащ медицински преглед и изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или член от семейството под карантина, придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение в страната или чужбина, бременност и раждане, гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението.

Съществените моменти в наредбата са:

Болничните листове се издават от лекуващите лекари и лекарските консултативни комисии (ЛКК). Лекарите от Центровете за спешна медицинска помощ могат да издават болнични листове за домашно лечение до 3 календарни дни, но съгласно новата наредба това може да стане само след домашно посещение. Те трябва да предоставят на болния и талон с обективния статус, даденото лечение и разрешения отпуск.

Осигуреният е длъжен да представи болничния лист или да уведоми работодателя си до 2 работни дни от издаването му. Когато лекуващият лекар или ЛКК са установили състояние на временна неработоспособност, но осигуреният откаже да му се издаде болничен лист, листът задължително се издава и се изпраща на съответния работодател.

Болничен лист за минало време без предварителен преглед на болния не се издава.Изключение се допуска най-много до 2 дни, когато при прегледа обективно се докаже, че болният е бил в състояние на временна неработоспособност, но прегледът не е могъл да се извърши. За лицата, които поради заболяването си не носят отговорност за действията си, този срок е 10 дни.

Болничен лист се издава еднолично от лекуващите лекари до 7 дни непрекъснато, независимо дали се разрешава от един или повече лекари (по отменената наредба този срок е 10 дни) и за не повече от 40 дни без прекъсване в една календарна година (60 дни по досегашната наредба). С промяната се ограничава необоснованото продължение на временната нетрудоспособност.

Не се разрешава ползването на отпуск за временна неработоспособност за повече от 18 месеца непрекъснато. Ако временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки 2 месеца.

Предвижда се облекчен режим за издаване на болнични листове поради бременност и раждане, включително и при раждане на дете в чужбина. Болничен лист за отпуск за санаторно-курортно лечение се издава само при наличие на временна неработоспособност. Санаторно-курортно лечение на лица с хронични заболявания със запазена работоспособност се провежда за сметка на друг законоустановен отпуск.

Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността регламентира реда за определяне характера на заболяванията - професионален или общ. ТЕЛК и НЕЛК потвърждават или отхвърлят професионалния характер на заболяванията въз основа на клиничен преглед, данни от медицинското досие на лицето и протокол за извършване на проучване по повод професионална болест. За всяка установена професионална болест се попълва регистрационна карта.

Нов момент при експертизата на трайно намалената работоспособност е определянето на срока на инвалидност. При навършилите 65-годишна възраст този срок става пожизнен, независимо от вида на заболяването и степента на неговото развитие.При децата чужда помощ може да се определи и при намалени възможности за социална адаптация под 90%, за разлика от експертизата при лица над 16-годишна възраст. При тях задължително изискване за определяне на чужда помощ е степента на трайно намалената работоспособност да е над 90%.

С включената в новата наредба методика за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност в проценти се създават условия за по-правилна преценка на степента на намалената работоспособност на освидетелстваните лица. Водещо при определянето й е експертната оценка на функционалния дефицит, обусловен от заболяването.

През 2004 г. в страната са издадени 2480667 болнични листове (по данни на НОИ). За общо заболяване те са за 14096300 дни за 145823400 лв. Болничните листове поради битова злополука са за 705800 дни за 6774100 лв. За болен член на семейството са издадени болнични листове за 861200 дни на обща стойност 9910900 лв. Сумата на изплатените пенсии по инвалидност е 408089200 лв.

През 2004 г. териториалните експертни лекарски комисии в страната са издали 281099 експертни решения. Районните експертни лекарски консултативни комисии са издали 9665 решения за деца.

Към момента към лечебните заведения у нас са разкрити 92 ТЕЛК. За подобряване работата по експертиза на работоспособността и за облекчаване на хората, които се нуждаят от нея, през 2004 г. бяха разкрити 26 нови ТЕЛК, а от началото на 2005 г. е разкрита една нова ТЕЛК.

 

Вторият документ, приет на днешното заседание на Министерския съвет, е Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.Той е разработен на основание на чл. 109 от Закона за здравето.

Новите разпоредби целят подобряване на организацията на работа на консултативните комисии и на качеството на експертната дейност.За първи път в съставите на ТЕЛК като равноправни членове са включени лекари, представители на териториалните поделения на НОИ и на регионалните дирекции за социално подпомагане. По този начин се засилва контролът върху работата на тези звена от страна на институциите, които осигуряват социалните плащания.

С правилника се дава право на личните лекари при първично освидетелстване да насочват болните към ТЕЛК, без да преминават през ЛКК, при настъпване на трайно намалена работоспособност, която не е предшествана от временна неработоспособност. По този начин се облекчава процедурата и се улесняват лицата, които желаят да бъдат освидетелствани от ТЕЛК.

Разрешава се освидетелстването на лицата от ТЕЛК да се прави и по настоящия им адрес, освен по постоянния им адрес. Това ще облекчи хората, които живеят извън постоянния си адрес.

Правилникът предвижда децата до 16-годишна възраст да се освидетелстват от ТЕЛК с участието на специалисти по педиатрия и социални работници. При освидетелстване на лица с професионални заболявания в състава на ТЕЛК се включват специалисти по професионални заболявания и по трудова медицина.

Задължават се специализираните ТЕЛК за очни, психични и белодробни болести да освидетелстват болните със заболявания от техния профил в областните многопрофилни болници за активно лечение по района на местоживеенето на пациентите.

Регламентиран е и редът за обжалване решенията на органите на експертизата: на лекуващите лекари – пред ЛКК, на ЛКК – пред ТЕЛК, на ТЕЛК – пред НЕЛК, на НЕЛК – пред Софийски градски съд.

Сподели в: